Centerrådet

Læs om den gruppe på Aktiv Centret, der er med til at planlægge forskellige ting i centret.

Centret er brugerstyret. Det betyder at der blandt vores medlemmer er valgt et aktivitetsudvalg, som repræsenterer alle vores aktiviteter.

Der er 7 udvalg. Ud af aktivitetsudvalgene er der valgt 1 medlem pr. udvalg, som udgør vores Centerråd.

Referater fra centerrådsmøderne, findes i informationen.

Centerrådet er medbestemmende omkring aktivitetsudbud, retningslinjer og centrets økonomi.

Centerrådsmedlemmer

Centerrådet 2020
Navn Udvalg Træffes bedst
Astrid Christensen Salg og Service  
Holger Fjord Arrangementer  
Kamma Nielsen Spil, sang og musik  
Jonny Olsen Husflid  
Knud Nicolaisen Håndværk  
Lis Vorm Idræt og motion  
Aksel L. Jensen  Studie og medie  

Vi er en stor flok af frivillige på Aktiv Centret, omkring 120 personer.

Det er de mange frivillige, der er med til at muliggøre det brede udvalg af aktiviteter og arrangementer.

Vi vil gerne tilbud DIG muligheden for at være frivillige og samtidig nyde samværet med de mange andre medlemmer af Aktiv Centret.

Alle frivillige er også medlem af centret, så der bidrages til huset.

Har du lyst til at yde en indsats inden for et område, der har din interesse, så henvend dig gerne til personalet.


Sted: Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Else Pedersen, Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord
Personalerepræsentanter: Gerda Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen.

Referat

1. Gennemgang af dagsorden

ok.


2. Siden sidst

Danseaften
Få deltagere, men en god aften med masser af dansere.

Opstillings- og orienteringsmøde d. 17. feb. Kl. 10.30.
God tilslutning, men vi kunne ønske at flere nye kom til sådan et møde.
Der er næsten opstillere, så alle udvalg består af 3 personer.

Møde vedr. Kunstudvalg d. 6.feb.
Drøftes senere

½ års tilmelding d. 17. feb. Er der kommet nye medlemmer?
Der er kommet ca. 10 nye medlemmer

Møde med Bankoudvalg
Mødet var indkaldt af Bankoudvalget Knud og Gerda deltog. Centerrådet fastholder sin beslutning om, at frivillige skal anerkendes ens og derfor kan der ikke længere være gratis plader og lodder. Frivillige får som andre en kop kaffe. Der aftales nyt møde.

3. Arrangementer

Åben Hus: onsdag d. 4/3-2020 kl. 10 - 14
Som sidst, hvor der er gang i Aktiviteterne.
Der er mange tilmeldte hold, så der bliver liv i huset. Mange vil gerne sidde på gangen, det kan alle desværre ikke, så nogle vil sidde i rum. Der står en ved hver hoveddør og der er rundvisere.

Aktiv Centrets 30års jubilæum i 2020.
Der holdes jævnlige møder i udvalget og det udvikler sig stile og roligt.

Forårsmarked: d. 28. marts
Der er ikke solgt så mange boder endnu, så der opfordres til at man får bestilt.

Frivilligfest d. 11. juni - Ideer på bordet, hvad er dagens program?
Middag med 3 retter her i huset til middag. Der skal være et underholdende indslag.
Centerrådet står for borddækning. Gerda undersøger mulige underholdende indslag.

4. Valg

Afholdes i uge 11. Drøftet under pkt. 1.

5. Økonomi

6. Husregler

Inddrage kommentarer fra dialogen på Udvalgsmødet.

7. Kunstudvalg

Der er endnu ingen der har vist interesse for at gå ind i arbejdet i Kunstudvalget. Det foreslås, at Centerrådet udpeger et Kunstudvalg blandt Centerrådets medlemmer, som kan varetage opgaven indtil interesserede, melder sig.

8. Møde med aktivitetsudvalgene i april

Forslag d. 17. el 24.?

9. Vi vil gerne nå ud til beboere foreninger i vores nærområde

Beboerforening på Brændgård, Porsvænget og Brorsonsvej ligger lige omkring os. Kan vi invitere bestyrelserne til et fællesmøde, hvor temaet kan være: hvad kan vi bruge hinanden til. Vi har evt. mulighed for at få midler fra "Frivillige bygger bro" i spil til arrangementer. Har vi haft kontakt til beboerforeninger?
(Det kan blive nødvendigt at udskyde til næste møde)

10. Årsprogrammet 2020/2021

11. Hjemmesiden

Kan vi uddybe ordene i vores logo.
Sundhed - Aktivitet - Fællesskab

12. Evt.


Sted: Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Else Pedersen (afbud), Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord
Personalerepræsentanter: Gerda Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

Referat

1. Gennemgang af dagsorden

OK.


2. Siden sidst

Møde med Aktivitetsudvalg

Husregler på dagsorden til næste møde, hvor vi inddrager punkterne fra Aktivitetsudvalgsmødet.
Revidering af vedtægter sættes på dagsorden når der er valgt nyt Centerråd.

Nyt møde med aktivitetsudvalgene efter valget - i april/maj måned. Evt. et goddag og farvel møde. Vi sætter dato til næste Centerrådsmøde.

Nytårskur

Et rigtig godt arrangement. Nogle har foreslået, at det kan man godt tage 10-20 kr. for. Det gik godt med at uddele kaffe og rundstykke. Tilbagemeldinger fra nogle om at det fungerede godt med stolerækker og servering på gangen.

3. Arrangementer

Opstillings- og orienteringsmøde d. 17. feb. Kl. 10.30
Danseaften 20. feb.
Der er styr på arrangementet.
Åbent Hus: onsdag d. 4/3-2020 kl. 10 - 14. Som sidst, hvor der er gang i Aktiviteterne.

Aktivitetsudvalgene er bedt om at melde tilbage til Gerda, hvilke hold der har mulighed for at komme. Gerda har kun hørt fra få endnu. Vi følger op, så vi sikrer at der er gang i nogle aktiviteter og melder tilbage til Gerda på en seddel. Der er lavet folder, der skal deles ud med "Flyersmotion". Vi mangler tovholder på "Flyersmotion". Holger arbejder på at finde nogle der kan være tovholder og hjælper med at få det løbet i gang.

Aktiv Centrets 30års jubilæum i 2020.
Der er spurgt til præmier til lotteri. Sponsor til Velkomstdrink og vin. Der arbejdes videre med sponsorere. 3 x Hans kommer og spiller til festen. Der er fundet hjælpere. Spis Sammen udvalget står for eftermiddagens arrangement.

Møde vedr. Kunstudvalg d. 6.feb.
Vi byder på kaffe, øl eller Sodavand.
Vi byder velkommen, Fortæller om hvad det er og hvilke tanker vi har gjort os. Kirsten forbereder et oplæg om det historiske. Der skabes fælles dialog.

Forårsmarked: d. 28. marts
Der er gang i planlægningen. Der kommer annonce i avisen. Medlemmer er gratis og udefrakommende betaler 150,- kr. for en stand. OBS. Halvårsmedlemsskab er billigere.

Forårskoncert - skal vi have en forårskoncert? Hvem kan stå for det?
Der er så mange andre arrangementer i dette forår. Vi springer over forårskoncerten i år.

½ års tilmelding d. 17. feb.

Frivilligfest d. 11. juni - Ideer på bordet, hvad er dagens program?
Centerrådet har tidligere snakket om, at der kan laves meget fest for det busserne koster og derfor er der stemning for at holde frivilligfest her i huset i år. Flere vil have mulighed for at deltage, når det holdes her i huset.

4. Valg

Afholdes i uge 11.
Vi arbejder videre med at finde kandidater til udvalgene.

5. Økonomi

Vi har endnu ikke fået regnskabet og sætter derfor punktet på dagsorden til næste møde. Vi sætter god tid af, så vi kan gå lidt i dybden med udgifterne.

6. Vi vil gerne nå ud til beboere foreninger i vores nærområde

Beboerforening på Brændgård, Porsvænget og Brorsonsvej ligger lige omkring os. Kan vi invitere bestyrelserne til et fællesmøde, hvor temaet kan være: hvad kan vi bruge hinanden til. Vi har evt. mulighed for at få "Frivillige bygger bro"- midler i spil til arrangementer. Har vi haft kontakt til beboerforeninger?
Knud har kontakt til Fællesbo, de har kontakt med beboerforeningerne og de kommer med et udspil. De er positive omkring et samarbejde.
Holger afventer tilbagemelding fra Brændgård.

7. Årsprogrammet 2020/2021

Vi skal i gang i god tid. Der uddeles snart sedler til beskrivelse af aktivitet, så vi får oplysningerne samlet ind til årsprogrammet. Vigtigt, at alle punkter udfyldes, så vi får alle oplysninger samlet.
Der kan ønskes lokale, men det ønskes, at der er åbenhed omkring, at det kan være en svær opgave at få lokaleplanen til at gå op og derfor kan alle ikke nødvendigvis kan få sit ønske opfyldt.

8. Hjemmesiden

Den er ved at blive revideret. Kig på den og kom med feed-back og ideer til indhold.

9. Dato for Centerrådsdag?

Skal holdes med det nye Centerråd. Det planlægges til d. 15/5 kl.

10. Evt.

Petanqueholdet ønsker en kantflise omkring Petanquebanen, så den afgrænses mod græsset. Skal ligge, så der kan slås græs ind over.
Kirsten bringer det med til Markvandring

Vores røde sangbøger er meget slidte - de koster ca. 180 kr. stk. i løssalg. Knud vil forsøge at søge om midler hos fonde til udskiftning. Sang og Musik spørges hvilken sangbog de helst vil have.

På Frivillig Bygger Bro dagen var der snak om at besøge hinandens centre. Vil vi være med? Det vil vi gerne. Vi vil gerne både deltage og invitere.
Fællesannonce i Herning Bladet med de andre bycentre. Vi vil gerne være med og går i samarbejde med FSC, hvor der er en frivillig der gerne vil være tovholder på det. Planen er, at det evalueres efter ca. et halvt år.

Søndagscafe: Kan opleves som en konkurrent fordi Søndagscafe har en fordel rent økonomisk. Det vil være at foretrække, at man koordinerer aktiviteterne, så der ikke opstår en konkurrence til Centret aktiviteter. Vi har haft en udflugt der er ramlet sammen.
Vi har som hus en fordel ved at Søndagscafeen er her i huset, så vi må have fokus på, hvordan vi kan få glæde af hinanden.


Sted Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer Else Pedersen, Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen (Afbud), Lis Vorm, Holger Fjord
Personalerepræsentanter: Gerda Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

Referat

1. Gennemgang af dagsorden


2. Siden sidst

Møde med Bankoudvalg?
Endnu ikke afholdt

Sundhed & Velvære hele livet - Annonce?
Herning Bladet har et tema omkring Sundhed og Velvære med mulighed for annonce. Vi vurderer, at vi får mere ud af at bruge pengene på Annonce, når vi har noget konkret at invitere til som f.eks. Åben hus.

3. Møde med aktivitetsudvalgene fredag d. 24/1-2020

Følgende sættes på dagsorden

 • Valg til Udvalg/Centerrådet
 • Kunstudvalg
 • Husregler
 • Åben Hus
 • Flyers: Finde to der vil være tovholder på det. 5. prioritet
 • Centerrådet har planlagt mødet og fordelt opgaverne.

4. Arrangementer

Åben Hus

onsdag d. 4/3-2020 kl. 10 - 14 - Som sidst, hvor der er gang i Aktiviteterne.
Der sættes annonce i avisen. Det kommer på skærme på Biblioteket.

Vi har rundvisere igen, kan vi spotte flere til den opgave, der er brug for 5-6 personer. Være et par stykker til at stå ved døren og byde velkommen. Punktet sættes på igen til næste møde.

Aktiv Centrets 30 års jubilæum i 2020.
Centerrådet og en arbejdsgruppe arrangerer dagen.

Nytårskur

Opgaver er fordelt. Program er lavet.

Møde vedr. Kunstudvalg

Det bliver spændende, hvor mange der har interesse i det. Vi uddeler invitationer og taler med mulige emner i huset.

Når livet slutter: 12/3-2020 kl. 13.30-15.30

Et samarbejde på tværs af Centre i samarbejde med Ældresagen. For dig der gerne vil forberede dig på livets afslutning. Præst, bedemand og advokat holder oplæg og der er efterfølgende mulighed for spørgsmål og dialog.

Fællessang: 26/3-2020

Arrangement med Ole Jørgensen - Vi håber på mange deltagere fra Aktiv Centret.

5. Banner og beach-flag

Pris fra Kibæk Presenning
Kirsten laver forslag til bannere til Åben Hus, Forårsmarked og Julemarked.

6. Anerkendelse af frivillige på Aktiv Centret

Drøfte/evaluere på det nuværende niveau for anerkendelsen af de mange frivilliges indsats.
Centerrådet ønsker ikke at ændre på de nuværende aftaler. Det vurderes, at det fungerer godt og der er tradition for dette.

7. Infoskærm/Opslagstavle i træningslokalet

En mulighed for at få de der kun kommer og træner informeret og forhåbentlig involveret i andre aktiviteter i centret. Hvordan får vi flere af vores selvtrænerne inddraget i den resterende del af Centret? Hvad vil det koste?
Skærm på 55 tommer koster 4880,- plus ophæng. El-arbejdet koster ca. 9.000,-. Det er ret bekosteligt. Det forslås, om den eksisterende skærm ved informationen kan flyttes hen til døren. Eller en ny skærm der, hvis det ikke er så bekosteligt at trække ledninger.

8. Vi vil gerne nå ud til beboere foreninger i vores nærområde

Beboerforening på Brændgård, Porsvænget og Brorsonsvej ligger lige omkring os. Kan vi invitere bestyrelserne til et fællesmøde, hvor temaet kan være: hvad kan vi bruge hinanden til. Vi har evt. mulighed for at få "Frivillige bygger bro"- midler i spil til arrangementer. Har vi haft kontakt til beboerforeninger?
Overordnet Formand for beboerbestyrelser i Fællesbo (Freddy) er positiv og vil skabe kontakt til afdelingsbestyrelserne i området. Knud får en tilbagemelding. Holger kontakter Brændgård.

9. Evt.

Informationen mangler en PC til infoskærme. Centerrådet bevilger den. Holger sørger for indkøb.

Der er ansøgt om midler hos "Ensomme ældres værn". Der er ydet støtte til underholdning til "Spis sammen" - Vi siger tak!


Sted Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer Else Pedersen, Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord
Personalerepræsentanter: Gerda Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

Referat

1. Gennemgang af dagsorden

2. Siden sidst

Julemarkedet
Var en stor succes. Tombola og lotteri var en succes - Der tales om, at det er OK, at medlemmer ikke betaler for boder, da vi her på centret sælger mange varer i Informationen i det daglige.

3. Møde med aktivitetsudvalgene fredag d. 24/1-2020

Følgende sættes på dagsorden:

 • Valg til Udvalg/Centerrådet 
 • Kunstudvalg
 • Åben Hus

4. Arrangementer

Åben Hus: Onsdag d. 4/3-2020 kl. 10 - 14 - Som sidst, hvor der er gang i Aktiviteterne.

Aktiv Centrets 30års jubilæum i 2020 - Festudvalget har sagt ja, de er dog ikke så mange, så der er brug for at Centerrådet støtter op.

Nytårskur: Det er ikke umiddelbart muligt at låne høje borde. Vi bruger det vi har af borde. Det vigtigste er at gæsterne har et sted at sætte deres kop og tallerken. Knud laver noget der kan puttes vin og chokolade i som gave. Centerrådet kommer kl. 8, så alle hjælper til med det praktiske.

Møde vedr. Kunstudvalg:

Fælles syng sammen dag - økonomi og tilslutning 
Alle Centrene laver en fælles Syng Sammen dag. - Centerrådene stiller en underskudgaranti. Det kan være ca. 500 kr. Sidst var der ikke så mange fra AC - Vi gør mere reklame for det f.eks. ved sang og musik og i Aktiv Nyt.

5. Banner og beach-flag

Pris fra Kibæk Presenning
Udsættes til næste møde.

6. Banko

Der er meget begrænset salg i Cafeen ifm. banko. Hvad kan det skyldes? Kan der være behov for at tænke nyt?
Der arrangeres møde med Bankoudvalget for at drøfte behov og mulighed for at udvikle og udvide sortiment i cafeen.

7. Anerkendelse af frivillige på Aktiv Centret

På baggrund af enkelte konkrete sager, hvor frivillige har fået lidt mere end den aftale kop kaffe, så har Centerrådet drøftet anerkendelse af frivillige og slår fast, at alle frivillige, uanset på hvilke hold de yder en frivillig indsat, ikke får udover den kop kaffe der er aftalt. Det er vigtigt, at der er ens retningslinjer, da alle yder en uundværlig indsats og skal anerkendes ens for den indsats.
Punktet sættes på dagsorden på et kommende møde for at drøfte/evaluere på det nuværende niveau for anerkendelsen af de mange frivilliges indsats.

8. Infoskærm/Opslagstavle i træningslokalet

En mulighed for at få de der kun kommer og træner informeret og forhåbentlig involveret i andre aktiviteter i centret. - Hvordan får vi flere af vores selvtrænerne inddraget i den resterende del af Centret?
En Infoskærm i træningslokalet vil i højere grad informere selvtrænerne om hvad der foregår i Centret. Gerda undersøger hvad det vil koste.

9. Vi vil gerne nå ud til beboerforeninger i vores nærområde

Beboerforening på Brændgård, Porsvænget og Brorsonsvej ligger lige omkring os. Kan vi invitere bestyrelserne til et fællesmøde, hvor temaet kan være: hvad kan vi bruge hinanden til. Vi har evt. mulighed for at få midler fra "Frivillige bygger bro" i spil til arrangementer. Sættes på dagsorden næste gang.

10. Kommende møde datoer

Første tirsdag i måneden holder vi møde.

11. Evt.

Knud har skrevet et stykke omkring omgangen i huset. Det sættes i Aktiv Nyt og er respons på det der var i sidste måned.

Der er sat automatisk dørlås op på nord/syd skydedørene. Der meldes ud i Aktiv Nyt vedr. låse tider. Mandag - torsdag låses der automatisk kl. 16 og fredag låses automatisk kl. 14. Personalet går låserunden i huset en halv time før de går hjem. Mandag til torsdag er det 15.30 og fredag er det 12.30. Det vil sige, at sidedørene er låst før ende dørene i nord og syd. Det mærkes særligt om fredagen, hvor de låses en god time før officiel lukketid kl. 14.


Sted:  Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Else Pedersen (afbud), Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord

Personalerepræsentanter:   Gerda Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen                                         

Referat

1.      Gennemgang af dagsorden

2.      Husregler

Kan vi træffe beslutning om de tre overskrifter (fed skrift)? - og evt. tilrette og afstemme underpunkterne til den første bullet?

 • Vi byder ind i fællesskabet
  • En god velkomst i Informationen
  • Føle sig modtaget som en inviteret gæst
  • Tydeligt værtskab på hold og til arrangementer
  • Vi møder andre, som vi gerne selv vil mødes (erstatter måske sætningen: "alle oplever sig set og gået i møde")
 • Vi skaber tydelige rammer
  • Rettidig information
  • Centerrådet står for indhold sammen med aktivitetskoordinator (aktivitetspersonale) og leder i Træning og Aktivitet, Vest
  • Viden om roller og opgaver for centerråd, aktivitetsudvalg, holdledere, arrangementsudvalg mfl.
  • Viden om personalets rolle og opgaver
 • Vi viser respekt for hinanden i ord og handling
  • En god omgangstone, så alle går glade herfra
  • Vi forlader et lokale, som vi selv ønsker at træde ind i det næste gang
  • At være samarbejdsvillige
  • At tage fælles ansvar

De 3 hovedpunkter er vi fast besluttet på. Vi uddyber punkterne i Aktiv Nyt et efter et.

3.      Planlægning

Dato for møde med aktivitetsudvalgene i februar/ marts 2020 er fredag d. 17/1-2020.

4.      Frivillige bygger bro

Opsamling fra dagen i Holing med de øvrige centerråd.

Vi har fået mere ud af det end vi regnede med! Gode ideer fra andre centre.

Godt foredrag og god mad - Flere tog billeder af vores folder og vi fik udbredt vores succes.

5.      Arrangementer

Aktiv Centrets 30års jubilæum i 2020

 • Opfølgning på, om festudvalget vil gå ind i opgaven?
 • Festudvalget vil hjælpe den dag - De er 5-7 medlemmer lige nu. De har sagt ja til Julefrokost, Jubilæet, Danseaften og Høstfest.

Andre kommende arrangementer

 • Julemarked - Hvem skaffer værten til indgangene? - Der er fundet 2 og Centerrådet supplerer.
 • Spis Sammen - Ansøgning fra Spis Sammen - Godkendt.
 • Nytårskur: Skal det i Aktiv Nyt? Ja og der annonceres i avisen.

6.      Kunstudvalg

Opsamling fra centerrådsdagen den 20. september.

Hvad vil vi skrive i en flyer til omdeling? Gerda og Kirsten præsenterer et forslag.

Hvornår vil vi holde informationsmøde i januar 2020? 

Informationsmødet holdes den 6/2, hvor udvalget præsenteres for interesserede og hvor man kan skrive sig på en liste.

Der er lavet folder, som tilrettes, som deles ud til kunstinteresserede og i Informationen.

7.      Budget til 2020

Afklaring af budget 2020 - i forhold til forventninger for det kommende år.

Der er lavet Budgetforslag, som er tilpasset det aktuelle antal medlemmer.

8.      Centerrådenes tilgængelighed

Hvornår er Centerrådsmedlemmerne tilstede i lokalet. Hvor ofte og skal der laves en turnus?

Skal der gøres mere for at informere om, at centerrådsmedlemmerne er tilstede i lokalet på bestemte tider? Aktiv Nyt? Dørskilt - andet?

Vi aftalte på et tidspunkt at der skal sidde en fra Centerrådet i lokalet. Der har været meget få henvendelser og det besluttes, at man offentliggør de tidsrum, hvor Centerrådsmedlemmerne opholder sig i huset og derved kan kontaktes. Det sættes i Aktiv Nyt og på dørskiltet ved Centerrådslokalet.

9.      Banner og beach-flag

Skal der investeres i bannere? Det skal godkendelse i Teknik og Miljø - det vil koste at få lavet banner. Man kan få lavet bannere, hvor noget kan skiftes ud så rammen kan bruges fra gang til gang. Pris-tilbud og evt. pris på godkendelse indhentes af Kirsten før mødet.

Der arbejdes videre med Banner fra Kibæk presenning og en alternativ pris på Beachflag. 

10.  Banko

Betaling for "Ikke medlemmer" - Vi er blevet bekendt med, at den praksis der har været med at betale 10 kr i medlemsskab for et helt år, er en meget gammel aftale, som også praktiseres på andre Centre. Spørgsmålet er derfor, om Banko på Aktiv Centret bliver mindre attraktivt ift. de andre Centre, hvis vi gennemfører det vi har aftalt og meldt ud. Vi bør drøfte, om vi gennemfører det vi har besluttet eller skal trække i land ift. Banko og fortsætte nuværende praksis ift. ikke medlemmer.

Særregler vedr. betaling af plader?
Der er meget begrænset salg i Cafeen ifm banko. Hvad kan det skyldes? Kan der være behov for at tænke nyt?

Beslutningen vedr. betaling af 10 kr. pr gang til Banko ændres, så vi fortsætter med betaling af 10 kr. om året som hidtil. Dette for ikke at gøre Banko på Aktiv Centret mindre attraktivt. Beslutningen meldes ud i Aktiv Nyt.

Beslutningen vedr. betaling af ekstra 10 kr. pr. gang for ikke medlemmer til Søndagsdans og til Spis sammen fastholdes.

Den øvrige del af punktet drøftes på næste møde.

11.  Infoskærm/Opslagstavle i træningslokalet

- En mulighed for at få de der kun kommer og træner informeret og forhåbentlig involveret i andre aktiviteter i centret. - Hvordan får vi Selvtrænerne inddraget i den resterende del af Centret?

Udsættes til næste møde.

12.  Evt.

Julepynt

Guilanderne er slidte - Det besluttes at de bruges i år og der nedsættes et udvalg i foråret, som skal kigge på om der skal noget nyt pynt til.


Se vores husregler.

dekorativt billede

Kontaktinfo

Aktiv Centret
Brorsonsvej 12
7400 Herning
Tlf.: 96285959

Informationen er åben
Alle hverdag kl. 9.00 til 12.00 og 13.00 til 15.30
Fredag lukker den kl. 12.00

Gerda Simonsen
Aktivitetskoordinator
Send e-mail til Gerda

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail