Centerrådet

Læs om den gruppe på Aktiv Centret, der er med til at planlægge forskellige ting i centret.

Centret er brugerstyret. Det betyder at der blandt vores medlemmer er valgt et aktivitetsudvalg, som repræsenterer alle vores aktiviteter.

Der er 7 udvalg. Ud af aktivitetsudvalgene er der valgt 1 medlem pr. udvalg, som udgør vores Centerråd.

Referater fra centerrådsmøderne, findes i informationen.

Centerrådet er medbestemmende omkring aktivitetsudbud, retningslinjer og centrets økonomi.

Centerrådsmedlemmer

Centerrådet 2020
Navn Udvalg Træffes bedst
Astrid Christensen Salg og Service  
Holger Fjord Arrangementer  
Kamma Nielsen Spil, sang og musik  
Jonny Olsen Husflid  
Knud Nicolaisen Håndværk  
Lis Vorm Idræt og motion  
Aksel L. Jensen  Studie og medie  

Aktivitetsudvalg

Arrangementer
Holger Fjord (Formand), Egon Sørensen, Niels Nielsen.

Husflid
Jonny Olsen (Formand) Ole Lang Jensen.

Håndværk
Knud Nicolaisen (Formand), Egon Lambæk, Karl Martin Riis

Idræt og motion
Lis Vorm (Formand), Finn Hansen, Thorkild Grarup

Salg og service
Astrid Christensen (Formand), Kirsten Meyhoff, Lizzie Vestergaard

Spil, sang og musik
Kamma Nielsen (Formand), Edith Hvid, Johannes Bonde.

Studie og Medier
Aksel Løvbjerg Jensen (Formand), Ejner Bang

 


Vi er en stor flok af frivillige på Aktiv Centret, omkring 120 personer.

Det er de mange frivillige, der er med til at muliggøre det brede udvalg af aktiviteter og arrangementer.

Vi vil gerne tilbud DIG muligheden for at være frivillige og samtidig nyde samværet med de mange andre medlemmer af Aktiv Centret.

Alle frivillige er også medlem af centret, så der bidrages til huset.

Har du lyst til at yde en indsats inden for et område, der har din interesse, så henvend dig gerne til personalet.


Mødet

Sted: Pejsestuen, Aktiv Centret
Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord, Jonny Olsen, Aksel Løvbjerg Jensen, Astrid Christensen

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

2. Siden sidst

a. Intet nyt

3. Orientering ved Kirsten

a. Personalestøttede aktiviteter, Daghjem og Visiteret træning ved terapeuterne kører normalt.

b. Vi har sagt farvel til Karin Sørensen, som har ønsket at prøve noget nyt og har opsagt sin stilling pr. 1. februar. Vi har ansat Pia Brun på 49 år og tilflytter fra Lolland. Hun er Social -og sundhedsassistent og uddannet demensvejleder. Hun har været frivilligkoordinator og stået for aktiviteter på et plejecenter. Vi glæder os til at byde Pia velkommen d. 1. april.

c. Vi vil gerne opfordre til, at hvis I oplever nogen der under nedlukningen er blevet dårligere fungerende både fysisk, psykisk og socialt, så vil vi rigtig gerne at I opfordrer dem til at kontakte os, så vi kan få en snak med dem. Vi har mulighed for at tilbyde, at man kan komme ind i de aktiviteter der kører, hvis personalet vurderer man har behov for det.

d. Andre Centre har haft digitale aktiviteter såsom motion og Banko. De har oplevet succes og det er lykkedes at få hjulpet mange med teknikken.

e. Der åbnes for organiseret udendørs idræt og fritidsaktiviteter, som også gælder hos os. Vi afventer nærmere retningslinjer. Vi har i forvejen Petangue, Gåhold og Kroket, som kunne sættes i gang. Der foreslås Smarttræning, Ringo, Gymnastik, kongespil o.l. Aksel, Lis og Gerda sætter sig sammen og lægger en plan. Det afklares hvordan/om man kan drikke kaffe ifm. aktiviteten forsvarligt.

4. Selvtræning - retningslinjer for at træne alene

a. Det drøftes hvorvidt vi vil stille krav om, at man ikke træner alene. Der er stemning for, at dem der træner selv har ansvar for om det er forsvarligt, at de træner alene. Der opsættes en seddel i træningslokalet med retningslinjer, som bør følges, hvis man vælger at træne alene.

5. Økonomi - Årsregnskab

a. Cafeens Økonomi er presset efter nedlukningen. Der bliver fordelt en kompensation, men desværre kan den ikke dække det samlede tab. Vi drøfter, at vi fremadrettet skal have fokus på at øge omsætningen i cafeen. Der bliver også behov for nye frivillige i cafeen, da nogle er faldet fra.

b. Centerrådets regnskab har et overskud på trods af den mindre aktivitet og de noget færre medlemmer.

c. Regnskaberne er taget til efterretning.

6. Årsprogram

 • Lukkedage
  Mellem jul og nytår, de 3 dage op til påske, fredag efter Kr. himmelfartsdag og uge 29. Det besluttes at centret forbliver lukket disse dage.
 • Brugerbetaling
  Pga. Corona nedlukningen, så beslutter Centerrådet, at der i sæson 21/22 gives 50% rabat på brugerbetaling på alle de hold der har brugerbetaling.
 • Aktivitetsudvalgsmøder
  Det aftales, at det afholdes 17/9-2021 og 21/1-2022
 • Åbenthus og åbenthus eftermiddage
  Åbent hus: 7/10-2021 kl. 9-1
  Åbent hus eftermiddage, hvor man kan komme på besøg og hvor medlemmer kan tage en med til kaffe og fortælling om huset: 23/9-2021, 11/11-2021 begge dage kl. 14
 • Kursus i Mobile pay, NemID, kørekort, e-Boks, Tilmelding.
  Vi foreslår, at vi planlægger små kurser i disse ting. Vi finder mulige undervisere.

7. Valg

a. Det er pga. coronasituationen ikke muligt at gennemføre årets valg inden 1. april. Det er usikkert, om det bliver muligt at gennemføre inden sommerferien. Et enigt centerråd har derfor besluttet, at årets valg til Aktivitetsudvalgene aflyses pga. Coronasituationen og gennemføres til foråret 2022. Centerrådet vurderer ikke det giver mening at gennemføre et valg i efteråret for så at skulle igen til foråret. Derfor aflyses det.

b. Kamma ønsker at udtræde af Centerrådet. Vi siger Kamma stor tak for sin indsats igennem utrolig mange år.

8. Aktivitetsudvalgene - bordet rundt

a. Intet nyt

9. Hvornår har vi behov for at holde næste møde?

Næste møde 6/4-2021

10. Evt.


Referat fra Centerrådsmødet

Sted: Pejsestuen, Aktiv Centret
Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord, Jonny Olsen, Aksel Løvbjerg Jensen, Astrid Christensen
Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

OK.

2. Siden sidst

Evaluere udvalgsmødet

Et rigtig godt møde, hvor der kom mange udsagn ift. den gode historie og hvad vi har erfaret efter Corona-nedlukningen. Astrid har skrevet udsagnene sammen.
Knud kontakter Herning Folkeblad og spørger til om de kunne have interesse i at skrive et stykke og måske komme ud og interviewe nogle brugere. Astrid, Jonny og Gerda vil gerne stille op.

Hvordan bruger vi "jobbeskrivelserne"
Lis, Jonny og Gerda arbejder videre med at få beskrevet "Stillingsopslagene"

Visitkort der kan deles ud - skal vi have det?
Tænkt som kort vi kan dele ud, hvis vi snakker med nogen, så de har telefonnummer og adresse, så de kan huske hvad det var der blev fortalt om. Gerda undersøger leverandør. Der trykkes i første omgang 1000 stk.

3. Genåbning

Selvtræning - skal der åbnes op for man må tilmelde sig to hold?

Vi lukker op for, at dem der er tilmeldt, må tilmelde sig hold nr. 2.
Nye tilmeldte kan ligeledes melde sig på to hold. Man kan tilmelde sig et hold på Hjemmesiden. Hold nr 2 tilmeldes ved at udfylde en seddel i informationen med 2 prioriterede hold. Man betaler kun brugerbetaling en gang og derfor tilmeldes hold nr. 2 af Gerda, som får den udfyldte seddel.

4. Nye retningslinjer pga. Covid

Hvad betyder det for brugerne på Aktiv Centret.
Retningslinjer omkring forsamlingsforbud og brug af mundbind er gennemgået.

5. Arrangementer

Juleafslutning på holdene.
Det bliver muligt at købe juleplatter i Cafeen. Nogle hold vil være udfordret af forsamlingsforbuddet på max. 10 personer.

6. Økonomi

Slange til udsugning i træværksted.
Koster små 1000,- kr. Det er bevilget. Knud undersøger ved alternativ leverandør.

Lige en påmindelse om vores beslutning i foråret om, at alle indkøb går gennem Gerda. Vigtigt vi bruger købekort og indkøbsaftaler. Vi skal begrænse udlæg til absolut minimum.

Er der noget vi bare kan sige ja til?
Det at godkende kan både handle om pris, men også om prioritering. Alle indkøb aftales med Gerda. Indkøb forsøges forudset, så det ikke bliver akut.
Vi skal lave retningslinjer for hvad der drøftes i Centerrådet, og hvad Gerda kan give grønt lys for. Det gør vi ved fremadrettet at tale om konkrete sager.

Budget 2021

Det er nødvendigt at nedjustere budget pga. fald i medlemmer og Coronasituationen generelt.

7. Aktivitetsudvalgene - bordet rundt

Hvad har I med fra jeres udvalg?

Information
Det går godt, men vi mangler frivillige for få planen til at hænge sammen.

Motion og Idræt
Ønske om tæller til bordtennis - Bevilges
Kan man sidde på to maskiner ved siden af hinanden i træningssalen? Nej, det fastholdes, at man kun må sidde på hver anden maskine, så vi sikrer, at det foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Spil, musik og sang
Vi mangler kandidater, som vil stille op til valgt til udvalget.

Husflid
Opfordrer til, at man som holdleder tager kontakt til dem der ikke er mødt op på holdet i år. Dels for at drage omsorg, men også for at få folk til at komme igen.

Studie Medie - Ikke noget nyt.

Arrangementer
Hvad med bannerne? Vi forsøger at få sat hovedbanneret op i en periode.

Værkstederne
Kører godt. Mangler fortsat nogle af de gamle, men har også fået nye medlemmer.

8. Evt.

Ingenting

Centerrådsdagen kl. 11.00 - 15.00

Efter det ordinære centerrådsmøde brugte vi resten af dagen på drøftelse af:

1. Vedtægter

Vi reviderer vedtægterne og herunder oversigt over Aktivitetsudvalg
Ændret på navne på Aktivitetsudvalg.

2. Husregler

Gennemgang af det vi har været igennem ift. husregler.
Snakke Husreglerne igennem - Hvad tænker de nye medlemmer af Centerrådet?
Vedtagelse af endelig version.
Hvordan implementerer vi det i huset? Hvordan får vi det ud og leve i huset?


Møde i centerrådet

Sted: Pejsestuen, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord, Jonny Olsen, Aksel Løvbjerg Jensen, Astrid Christensen
Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

Ingen kommentarer

2. Siden sidst

Hvordan er det gået med genåbningen - på holdene? i Café og Information?
Det er gået rigtig godt - Det er sket i et tempo, hvor vi har kunnet komme omkring holdene og informere om restriktioner. Der er fortsat en del tidligere medlemmer der endnu ikke er startet op. Vi har åbnet med nogle retningslinjer, så alle kan være trygge ved at komme til aktiviteter i huset.
Cafe har brug for, at sedlerne udfyldes og afleveres som det første, når gruppen mødes. Udvalget af kage er reduceret til en slags flødeskumskage og en dagens kage. Der sælges ikke så meget kage.
Vi tror det er fordi folk ikke bliver fristet i samme grad. Vi må bakke op om, at der fortsat ikke medbringes mad og drikke ind i huset udefra.

3. Genåbning - hold som endnu ikke er begyndt

Madlavning for mænd: Starter op til oktober - Der må være 4 i køkkenet i Daghjemmet, så der skal findes alternativer ift. at sprede sig ud. OBS at der aftørres kontaktflader inden køkkenet forlades.

Selvtrænere

Vi arbejder på at få lavet en plan over tider til Personalestøttede hold og Den lovpligtige træning i træningssalen. Derefter kan vi afsætte tid til selvtræning og få et overblik over tider til selvtræning. Vi skal have afklaret hvordan vi får instrueret selvtrænerne i hygiejne i træningssalen og hvordan vi holder afstand. Det er på lederniveau besluttet, at selvtræning skal foregå på hold. Dels for at sikre, at ingen går forgæves, hvis der er fyldt i træningssalen. Derudover for at vi afgrænser, at man er sammen på et hold ift. smitteopsporing ved konstateret smitte. Det besluttes, at der afsættes 45 minutter pr. hold inkl. 5 minutter til at skifte. Det besluttes, at der på hvert selvtrænerhold skal udpeges en holdleder. Holdleder udpeges af holdet den første gang de mødes og der gives besked til Gerda. Holdlederens opgave er at være kontaktperson til Gerda/Centerråd, Krydse af hvem der er fremmødt på holdet hver gang. Hvis der på et hold er frafald, så bydes tiden ud til en anden bruger, så pladserne udnyttes fuldt ud.

Banko

Gerda aftaler et møde med Banko-udvalget ift. opstart og orientering om retningslinjer og afklare vilkår for opstart af Banko. Der skal hver gang laves en liste, hvor alle skriver navn og telefonnummer på mhp. Smitteopsporing. Det skal afklares hvor mange personer der er plads til, så folk kan sidde med 2 meters afstand. Samboende må sidde ved siden af hinanden. Der kan evt. blive behov for at finde flere frivillige, da det er en større opgave med Corona restriktioner.

Spis sammen

Spis sammen udvalget vil gerne vente med opstart til efter nytår.

Højskole

Højskolen har aflyst efterårssæsonen og ser om forårssæsonen kan gennemføres.

Søndagscafe

Der vil være begrænset antal på deltagere og det taler for, at der skal være forhåndstilmelding. Det vil gøre, at man ikke står og skal afvise nogen. Der er en del ekstra opgaver ift. hygiejne bl.a. er der rengøring af cafeen bag disken. Der laves aftale om et møde med de frivillige i søndagscafeen ift. introduktion af retningslinjer og ekstra hygiejne. Her aftales tidspunkt for evt. opstart.

4. Lokale plan

Indtil videre går det op med lokaleplanen. Cafeen er i perioder presset på pladsen, så nogle må flytte sig lidt for hinanden, så bordene slår til.

5. Vaccinationsdag

6/10 - frivillige til at stå for dagen.
Der er tilmelding til Vaccinationsdagen. Dem der blev vaccineret her sidste år får et brev i e-Boks, hvor man kan gå direkte til tilmelding og vælge Aktiv Centret. Knud, Astrid og Karen hjælper på dagen.


6. Økonomi / medlemmer/ tilmeldte på holdene

Der er nu ca. 180 medlemmer. Der mangler fortsat nogle af dem der er startet op. Holdlederne får en liste fra Gerda, når vi lige når lidt længere hen, så holdlederne kan se, om der er flere på holdet end dem der er tilmeldt. Der vil komme flere medlemmer hen af vejen håber vi på, efterhånden som vi lukker mere op.
Centret Økonomi er ligesom resten af Danmark påvirket af, at Centret har været lukket ned, så indtægterne har været begrænsede og der fortsat har været udgifter.

7. Kunstudvalg

Kunst i kælderen - hvor langt er vi?
Holger, Lis og Kirsten mødes torsdag d. 1/10, hvor vi kigger det vi har igennem, om noget skal kasseres og hvad der evt. skal op at hænge.


8. Aktivitetsudvalgene

Dagsorden til mødet fredag d. 23/10-2020 kl. 12.30 - 14.30

Være en del af et fællesskab i huset ikke kun være en del af holdet - Hvordan skaber vi den fællesskabsfølelse ud i huset. - Hvordan sikrer vi bindeled mellem brugerne i udvalget og Formanden for udvalget og dermed Centerrådet.
Gøre opmærksom på, at der er valg igen til foråret.
At vi spreder de gode historier om Aktiv Centret ude i byen. Dialog om hvad er de gode historier - Hvad er det man får ud af at komme på Aktiv Centret.
Udstilling/præsentation af holdene og hvad vi laver i glasskabet ved informationen.

9. Næste møde

Flyttes til tirsdag d. 13/10, da det oprindelige falder sammen med vaccinationsdag.

10. Evt.

Kirsten orienterer om hvad sker der i huset: Der renoveres ved skakten til Lysstøberiet, da der har været udfordringer med vand i rummet ifm. regnskyl.
Depotet er nu ved at være færdigt og opdelt i kontor og depot.
Gulvet i lokale 5, 6 og Kontor/depot udskiftes i efteråret. Det forventes at blive i uge 42.


Knud søger om midler til nye sangbøger ved "Hammerum Herreds Brandkasse for løsøre".

Gerda har holdt møde med smedene. De ønsker en badevægt, så de kan veje det jern de bruger og dermed beregne en pris til salg gennem butikken.

Glasskabet ved Informationen er tomt og tiltænkt at skulle være udstilling af de ting vi laver i huset. Det skal fremgå hvilket hold der udstiller, så vi på den måde kan reklamere for husets aktiviteter.

De frivillige siger tak for gaverne. Der er fortsat nogen der ikke er afhentet.


Husk Dato for en centerrådsdag i efteråret. Torsdag d. 5/11-2020 kl. 9 - 15.


Referat

Sted og deltagere

Sted: Centerrådslokalet, Aktiv Centret
Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord, Jonny Olsen, Aksel Løvbjerg Jensen, Astrid Christensen
Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

OK.

2. Siden sidst

Ingen kommentar

3. Årsprogrammet 2020/2021

Årsprogrammet er blevet gennemgående revideret. Der rettes de fejl, som Centerrådet har fundet siden sidste møde. Der udleveres den seneste udgave og Centerrådet læser den igennem og sender mail med rettelser til Gerda.

4. Arrangementer

Ingen kommentar

5. Frivillig fest 2019/2020

Alternative muligheder? Andre Centre har givet en påskønnelse og det har skabt glæde. Centerrådet beslutter, at det gør vi også. Gerda finder navne og sender til Centerrådet og de tjekker, om vi har husket alle.

Høstfesten afholdes d. 1. oktober - Taler: Knud spørger sygehuspræst Svend Erik Søgaard.
Knud har lavet aftale med Svend Erik Søgård, han vil meget gerne komme.

Udflugter: Holger kontakter Poul Erik ift. hvad han har af forslag og datoer. Poul Erik vil ikke længere stå for ture, så der er ikke arrangeret ture i 2020/2021
Det besluttes, at turudvalget ligger stille lidt og tages op igen senere.

Nytårskur - Afholdes d. 11. januar. - Taler: Forslag - Claus Steinlein (FCM) - Svend Erik Søgaard (Sygehuspræst) - Claus Elming - Jimmy Bøjgaard - Fotovognen (Vibeke Nipper og Toft Bro (evt. til Jubilæumsfest - til jubilæumsfesten har vi en "aftale" med 3 x Hans, som var bestilt til 2020) - hvem vil tage kontakt?
Knud har spurgt til Søren Pape Poulsen og afventer svar på det. - Det tages op igen senere.

Møder med aktivitetsudvalg - datoer i 20/21
Centerrådet beslutter at det giver mening at mødes i oktober, da vi er i gang med aktiviteterne og har fået nogle erfaringer. Der er god erfaring med fremmødet de gange vi har haft møde om fredagen.
Møderne fastsættes til fredag d. 23/10-2020 kl. 12.30 - 14.30 og fredag d. 29/1-2020 kl. 12.30 - 14.30.

Vaccinationsdag: Dato er fastsat til 6/10. Der vil blive tidsbestilling pga. Corona, der kommer mere info senere.

6. Økonomi

Udlåner vi div. maskiner mm.?
Gerda har fået en forespørgsel på lån af maskiner fra træværkstedet. Gerda efterspørger Centerrådets holdning til udlån af maskiner.
Centerrådet beslutter, at der er en generel holdning til, at vi ikke udlåner maskiner, værktøj og andre remedier i det hele taget. Tingene er indkøbt til brug i Centret, så det er det de skal bruges til.

Prisstigning i cafeen. Det er længe siden der sidst har været stigninger og råvarerne er steget.
Prisen på bl.a. kaffe er steget til 7 kr. Det drøftes, om det har betydning for brugernes lyst til at købe. Det vurderes dog, at vi må sikre at følge prisjusteringerne.

Kaffebilletterne har samme udseende hele året

Indkøb af vogn + smede laver om på et stativ, som kan fungere, som vogn til Bridgebordene. Smedene spørges om de kan lave vognen.

Indkøb af radio og vægt til træningssalen. Der mangler en radio i træningssalen, som alle kan finde ud af. Den skal være med CD og der skal kunne kobles telefon til. Knud kontakter Miniradio. Kamma kontakter Bolette, om den de har på "Hyggepigerne" kan bruges/deles.

Økonomi-snak med værkstederne
Gerda og Knud har haft en snak med smedene, som var meget positivt. Udgangspunktet for snakken, var stort underskud i smedeværkstedet. Der er truffet aftaler om at der laves beregninger på udgifter til materialer og gas, så priserne på tingene dækker de udgifter der er. Der er 50 kr. i startgebyr til dækning af gas og drift af maskiner. Der er aftalt, at der skal betales for alle reparationer og ting der laves i Smedeværkstedet.

Mobile pay - både i cafe og information
Opstartes i efteråret. Der skal evt. arrangeres Cafemøder, hvor man kan få hjælp til installation og instruktion i brugen af MobilePay.
Skal man evt. starte det op et sted af gangen, Gerda planlægger hvordan.

7. Genåbning

Vi er i gang med at kigge på hvordan vi kan gennemføre genåbningen, så den kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt. Pladsforhold og afstandskriteriet udfordrer os, men vi søger at finde løsninger.

8. Tilmelding til ny sæson

Fordeling af opgaver d. 20. august
Den 13/8 kan man købe sit medlemskort via Hjemmesiden. Har man brug for hjælp, kan man fra mandag d. 17/8 i Informationen.
Fra d. 20/8 kan man tilmelde sig på hold. Dette kan gøres hjemmefra via hjemmesiden. Har man brug for hjælp, så vil der være mulighed for at komme og få hjælp på Centret denne dag. Det anbefales, at man har tegnet medlemskabet inden den 20/8.
Tilmelding på holdene er efter først til mølle og det giver god mening, så vi ikke lukker os om os selv, men er åbne for nye medlemmer.
Centerrådets medlemmer (Jonny undtaget) er tilstede denne dag for at hjælpe til. Vi mødes kl. 8.30. Der arbejdes på at oprette tilmeldingsdagen som en begivenhed på Facebook for at komme ud til de lidt yngre.

9. Husregler

Udsættes til næste møde.

10. Kunstudvalg

Gennemgang af kunst i kældere. 2 -3 per. kan gennemgå det vi har og vurdere det, hvad skal gemmes, sælges eller?

Knud har talt med Anja Pajbjerg der selv maler og kender huset fra tidligere. Kirsten, Holger og Lis laver aftale med Anja.

11. Aktivitetsudvalgene

Bordet rundt?

12. Frivillige bygger bro

Vi skal være opmærksomme på nye initiativer, hvor vi skaber kontakt til samfundet omkring os.

13. Hjemmesiden

Er opdateret og har man ideer til indhold, så sig til.

14. Evt.

Dato for en centerrådsdag i efteråret.
Torsdag d. 5/11-2020 kl. 9 - 15. Gerda og Kirsten finder et sted, hvor vi kan være.

Touchskærm til informationen til selvbetjening. Vi har skærmen men den skal opgraderes med ny Harddisk, så den kan køre internet - Dette bevilges.


Referat

Sted og deltagere

Sted: Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord, Jonny Olsen, Aksel Løvbjerg Jensen, Astrid Christensen (afbud)

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen.

1. Gennemgang af dagsorden

Ok.

2. Gennemgang af mål og rammer

Centerrådet læser Mål og Rammer. Kirsten gennemgår dem.
Mål og rammer er gennemgået og giver mange gode snakke.

 • OBS - kan vi holde mere gang i Centret om sommeren - sættes på Årshjulet.
 • Vi skal have meldt ud, at der er mulighed for at søge om tilskud til kurser.
 • Påmindelse i Aktiv nyt om, at alle skal have lavet en frivilligerklæring.

3. Årsprogrammet 2020/2021

Det udleverede udkast gennemlæses inden mødet.
Gennemgang af det nye program. Ny opstilling, nye tekster, passer datoer osv.
• Årsprogrammet er gennemgået og tilrettet.
• Kan vi lave et hold med førstehjælpskursus? Har det interesse?
• Hvilke ledige opgaver har vi til frivillige - detaljeret beskrivelser

4. Økonomi

Bruger betaling
Hvilke hold skal betale og hvor meget? skal holdlederne betale? skal man betale for hver dag, hvis man er på et hold flere dag i ugen, mm?

 • Brugerbetaling på Billard sænkes fra 100 til 50 kr. og så betaler man 50 pr. hold man deltager på. Dvs. går man både mandag og tirsdag, så betaler man 2 x 50 kr.
 • Brugerbetaling på Smedeværkstedet øges fra 50 til 100 kr.
 • De andre priser bibeholdes

Nedenstående punkter udsættes til næste møde:

 • Udlåner vi div. maskiner mm.?
 • Prisstigning i cafeen - det er længe siden der sidst har været stigninger og råvarerne er steget.
 • Kaffebilletterne har samme udsende hele året
 • Indkøb af vogn + smede laver om på et stativ, som kan fungere, som vogn til Bridgebordene.
 • Indkøb af radio til træningssalen.
 • Økonomisnak med værkstederne

5. Arrangementer

Opfølgning fra sidste møde (udsættes til næste møde)
Frivillig fest 2019/2020 - alternative muligheder?

Høstfesten afholdes d. 1. oktober - Taler evt. Scot A. Christensen - Astrid kontakter Else - Else vil gerne spørge ham - svar fra Else.

Udflugter: Holger kontakter Poul Erik ift. hvad han har af forslag og datoer.

Nytårskur - Afholdes d. 11. januar. - Taler: Forslag - Claus Steinlein (FCM) - Svend Erik Søgaard (Sygehuspræst) - Claus Elming - Jimmy Bøjgaard - Fotovognen (Vibeke Nipper og Toft Bro (evt. til Jubilæumsfest) - hvem vil tage kontakt?

Møder med aktivitetsudvalg - datoer i 20/21.

6. Kunstudvalg

Gennemgang af kunst i kælderen - 2 -3 per. kan gennemgå det vi har og vurdere det, hvad skal gemmes, sælges eller? (udsat til næste møde)

7. Næste møde

D. 4. august kl. 9.00 + dato for en centerrådsdag i efteråret. (udsat til næste møde).

8. Evt.


Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord, Jonny Olesen, Axel Løvbjerg Jensen, Astrid Christensen
Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

2. Konstituering

Formand: Knud Nikolajsen
Næstformand: Astrid Christensen

3. Gennemgang af mål og rammer

Den udleverede Centerrådsmappe gennemgås. Centerrådet læser Mål og Rammer til næste gang, hvor Kirsten gennemgår dem.

4. Orientering om genåbning af Aktiv Centret

Det er i Ledelsen af Sundhed og Ældre besluttet, at der ikke tilbagebetales dele af medlemskort og brugerbetaling til Brugerne af Aktivitetscentrene. Det er op til Centerrådet på det enkelte center at afgøre, om man ønsker at kompensere på anden vis i den kommende sæson. Der skal laves en klar beskrivelse af udmelding vedr. ingen tilbagebetaling af medlemskort, så de frivillige i informationen er klædt på, hvis der opstår spørgsmål.

Kirsten gennemgår forløbet omkring nedlukning og langsom oplukning. Daghjemmet har kørt nøddaghjem i de sidste 3-4 uger og lukker op til normal drift fra på mandag. Der åbnes for lovpligtig træning på AC nu. Der kommer udmelding til alle medlemmer i løbet af de næste 2 uger vedr. hvornår man forventer at kunne åbne centret.

Det må forventes, at når vi åbner, så vil det blive med restriktioner ift. at mindske smittespredning og derfor vil aktiviteterne nok ikke kunne foregå helt som de plejer. Vi har også en udfordring ift. lokaler, da Daghjemmet har bredt sig ud i huset for at kunne leve op til kravene omkring afstand.

5. Inddragelse af depotrum

 • Depotrummet ved 6éren indrages til et kontor. Efter oprydning på Centret er der blevet plads til det meste i andre depotrum. Måske bibeholdes dele af rummet som depot. Der mangler dialog med Musikerne ift. opbevaring kassen til Musikinstrumenter, det findes der en god løsning på. Måske bevares noget af rummet som depot - Det afklares ift. udgift til ændringerne og hvad der er muligt. Der bør indkøbes vogne til Bob-borde og Bridge-borde. Vi indhenter tilbud på vogne og tager det op i Centerrådet.
 • I den forbindelse snakkes der om, at der er blevet ryddet meget op i den tid vi har haft lukket. Der er fundet flere ting, som kan ligne noget af privat karakter. Der tales om, at det der opbevares på Aktiv Centret er til fælles brug, men i nogle tilfælde tilknyttet til konkrete hold.

6. Siden sidst

Vi har måttet aflyse: Når livet slutter, jubilæumsfesten, frivilligfesten, ingen hold har hold afslutning i dette forår, generalforsamling i støtte og udvikling, syng sammen dagen, forårsmarked, centerrådsdagen mm.

Jubilæumsfesten udsættes et år, til onsdag d. 5. maj 2021. Det føles mest rigtigt, at det bliver til foråret og på dagen.

7. Arrangementer

Frivillig fest 2019/2020 - dato?
Det er fortsat usikkert, hvornår det kan afholdes - Måske vil nogen holde sig tilbage fra at deltage pga. smitterisiko. Der afklares evt. andre muligheder.

Generalforsamling i Støtte og Udvikling. Det besluttes, at generalforsamling aflyses i år og det siddende udvalg fortsætter. Regnskabet fremlægges i det førstkommende Aktiv Nyt.

Høstfesten afholdes d. 1. oktober

Julefest - afholdes som dagsfest - Afholdes d. 11. december - evt. kombineres med Luciaoptog igen. Gerda undersøger med Skolen.

Udflugter: Holger kontakter Poul Erik ift. hvad han har af forslag og datoer.
Nytårskur. Afholdes d. 11. januar.

Frivilligfest eller tur i 2021: torsdag d. 10. juni i 2021.

Juleudsmykning - ny tænkning - Dorthe har ideer til en nytænkning af Juleudsmykning og vil lave et hold i efteråret, hvor der produceres og pyntes op i Centret. Det er godkendt af Centerrådet at prøve noget nyt.

Åbent hus - dato - Afholdes d. 7. oktober. Sidste år var der størst tilslutning til Åben Hus i efteråret, så det holder vi fast i. Vi skal helst finde en dag på ugen, hvor der er meget gang i huset og en dag, hvor brugerne fra de andre dage har lyst til at komme ind og vise deres aktivitet frem. Der har været god tilslutning og gang i mange aktiviteter på onsdage. Det bliver derfor på en onsdag igen.

Åbent hus eftermiddagskaffe 2-3 gange i efteråret - nyt tiltag. Åbent hus, hvor vi inviterer ikke medlemmer ind til en kop kaffe og kage. Nuværende medlemmer kan tage et ikke medlem med og få en kop kaffe og kage. Formålet er at fortælle om Centret og det at være bruger og frivillig. Repræsentanter fra Centerrådet deltager og fortæller. Der deltager personale, som kan fortælle om de personalestøttede tilbud. Afholdes torsdag d. 24/9 og 12/11, kl. 14.00.

Julemarked: Afholdes d. 21/11-2020.

Forårsmarked: Afholdes d. 20/3-2021.

8. Årsprogrammet 2020/2021

Datoer for div. arrangementer (frivilligfest, jubilæum, høst -og julefest, åbent hus, tilmeldingen).
Gennemgang af det nye program - ny opstilling, nye tekster osv.

Årsprogrammet har fået et nyt udtryk. Det gives Centerrådet til gennemlæsning, så vi kan drøfte det til næste møde.

9. Økonomi

Bruger betaling: Hvilke hold skal betale og hvor meget? skal holdlederne betale? skal man betale for hver dag, hvis man er på et hold flere dag i ugen, mm?
Udlåner vi div. maskiner mm.?
Prisstigning i cafeen - det er længe siden der sidst har været stigninger og råvarerne er steget.
Kaffebilletterne er ens hele året.
Udsættes til næste møde

10. Kunstudvalg

Gennemgang af kunst i kælderen. 2 -3 per. kan gennemgå det vi har og vurdere det, hvad skal gemmes, sælges eller?
Udsættes til næste møde.

11. Evt.

Møde med aktivitetsudvalg. Vi sætter datoer til næste møde
næste møde 23. juni kl. 9.00 - 12.00.


Sted: Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Else Pedersen, Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord
Personalerepræsentanter: Gerda Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen.

Referat

1. Gennemgang af dagsorden

ok.


2. Siden sidst

Danseaften
Få deltagere, men en god aften med masser af dansere.

Opstillings- og orienteringsmøde d. 17. feb. Kl. 10.30.
God tilslutning, men vi kunne ønske at flere nye kom til sådan et møde.
Der er næsten opstillere, så alle udvalg består af 3 personer.

Møde vedr. Kunstudvalg d. 6.feb.
Drøftes senere

½ års tilmelding d. 17. feb. Er der kommet nye medlemmer?
Der er kommet ca. 10 nye medlemmer

Møde med Bankoudvalg
Mødet var indkaldt af Bankoudvalget Knud og Gerda deltog. Centerrådet fastholder sin beslutning om, at frivillige skal anerkendes ens og derfor kan der ikke længere være gratis plader og lodder. Frivillige får som andre en kop kaffe. Der aftales nyt møde.

3. Arrangementer

Åben Hus: onsdag d. 4/3-2020 kl. 10 - 14
Som sidst, hvor der er gang i Aktiviteterne.
Der er mange tilmeldte hold, så der bliver liv i huset. Mange vil gerne sidde på gangen, det kan alle desværre ikke, så nogle vil sidde i rum. Der står en ved hver hoveddør og der er rundvisere.

Aktiv Centrets 30års jubilæum i 2020.
Der holdes jævnlige møder i udvalget og det udvikler sig stile og roligt.

Forårsmarked: d. 28. marts
Der er ikke solgt så mange boder endnu, så der opfordres til at man får bestilt.

Frivilligfest d. 11. juni - Ideer på bordet, hvad er dagens program?
Middag med 3 retter her i huset til middag. Der skal være et underholdende indslag.
Centerrådet står for borddækning. Gerda undersøger mulige underholdende indslag.

4. Valg

Afholdes i uge 11. Drøftet under pkt. 1.

5. Økonomi

6. Husregler

Inddrage kommentarer fra dialogen på Udvalgsmødet.

7. Kunstudvalg

Der er endnu ingen der har vist interesse for at gå ind i arbejdet i Kunstudvalget. Det foreslås, at Centerrådet udpeger et Kunstudvalg blandt Centerrådets medlemmer, som kan varetage opgaven indtil interesserede, melder sig.

8. Møde med aktivitetsudvalgene i april

Forslag d. 17. el 24.?

9. Vi vil gerne nå ud til beboere foreninger i vores nærområde

Beboerforening på Brændgård, Porsvænget og Brorsonsvej ligger lige omkring os. Kan vi invitere bestyrelserne til et fællesmøde, hvor temaet kan være: hvad kan vi bruge hinanden til. Vi har evt. mulighed for at få midler fra "Frivillige bygger bro" i spil til arrangementer. Har vi haft kontakt til beboerforeninger?
(Det kan blive nødvendigt at udskyde til næste møde)

10. Årsprogrammet 2020/2021

11. Hjemmesiden

Kan vi uddybe ordene i vores logo.
Sundhed - Aktivitet - Fællesskab

12. Evt.


Sted: Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Else Pedersen (afbud), Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord
Personalerepræsentanter: Gerda Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

Referat

1. Gennemgang af dagsorden

OK.


2. Siden sidst

Møde med Aktivitetsudvalg

Husregler på dagsorden til næste møde, hvor vi inddrager punkterne fra Aktivitetsudvalgsmødet.
Revidering af vedtægter sættes på dagsorden når der er valgt nyt Centerråd.

Nyt møde med aktivitetsudvalgene efter valget - i april/maj måned. Evt. et goddag og farvel møde. Vi sætter dato til næste Centerrådsmøde.

Nytårskur

Et rigtig godt arrangement. Nogle har foreslået, at det kan man godt tage 10-20 kr. for. Det gik godt med at uddele kaffe og rundstykke. Tilbagemeldinger fra nogle om at det fungerede godt med stolerækker og servering på gangen.

3. Arrangementer

Opstillings- og orienteringsmøde d. 17. feb. Kl. 10.30
Danseaften 20. feb.
Der er styr på arrangementet.
Åbent Hus: onsdag d. 4/3-2020 kl. 10 - 14. Som sidst, hvor der er gang i Aktiviteterne.

Aktivitetsudvalgene er bedt om at melde tilbage til Gerda, hvilke hold der har mulighed for at komme. Gerda har kun hørt fra få endnu. Vi følger op, så vi sikrer at der er gang i nogle aktiviteter og melder tilbage til Gerda på en seddel. Der er lavet folder, der skal deles ud med "Flyersmotion". Vi mangler tovholder på "Flyersmotion". Holger arbejder på at finde nogle der kan være tovholder og hjælper med at få det løbet i gang.

Aktiv Centrets 30års jubilæum i 2020.
Der er spurgt til præmier til lotteri. Sponsor til Velkomstdrink og vin. Der arbejdes videre med sponsorere. 3 x Hans kommer og spiller til festen. Der er fundet hjælpere. Spis Sammen udvalget står for eftermiddagens arrangement.

Møde vedr. Kunstudvalg d. 6.feb.
Vi byder på kaffe, øl eller Sodavand.
Vi byder velkommen, Fortæller om hvad det er og hvilke tanker vi har gjort os. Kirsten forbereder et oplæg om det historiske. Der skabes fælles dialog.

Forårsmarked: d. 28. marts
Der er gang i planlægningen. Der kommer annonce i avisen. Medlemmer er gratis og udefrakommende betaler 150,- kr. for en stand. OBS. Halvårsmedlemsskab er billigere.

Forårskoncert - skal vi have en forårskoncert? Hvem kan stå for det?
Der er så mange andre arrangementer i dette forår. Vi springer over forårskoncerten i år.

½ års tilmelding d. 17. feb.

Frivilligfest d. 11. juni - Ideer på bordet, hvad er dagens program?
Centerrådet har tidligere snakket om, at der kan laves meget fest for det busserne koster og derfor er der stemning for at holde frivilligfest her i huset i år. Flere vil have mulighed for at deltage, når det holdes her i huset.

4. Valg

Afholdes i uge 11.
Vi arbejder videre med at finde kandidater til udvalgene.

5. Økonomi

Vi har endnu ikke fået regnskabet og sætter derfor punktet på dagsorden til næste møde. Vi sætter god tid af, så vi kan gå lidt i dybden med udgifterne.

6. Vi vil gerne nå ud til beboere foreninger i vores nærområde

Beboerforening på Brændgård, Porsvænget og Brorsonsvej ligger lige omkring os. Kan vi invitere bestyrelserne til et fællesmøde, hvor temaet kan være: hvad kan vi bruge hinanden til. Vi har evt. mulighed for at få "Frivillige bygger bro"- midler i spil til arrangementer. Har vi haft kontakt til beboerforeninger?
Knud har kontakt til Fællesbo, de har kontakt med beboerforeningerne og de kommer med et udspil. De er positive omkring et samarbejde.
Holger afventer tilbagemelding fra Brændgård.

7. Årsprogrammet 2020/2021

Vi skal i gang i god tid. Der uddeles snart sedler til beskrivelse af aktivitet, så vi får oplysningerne samlet ind til årsprogrammet. Vigtigt, at alle punkter udfyldes, så vi får alle oplysninger samlet.
Der kan ønskes lokale, men det ønskes, at der er åbenhed omkring, at det kan være en svær opgave at få lokaleplanen til at gå op og derfor kan alle ikke nødvendigvis kan få sit ønske opfyldt.

8. Hjemmesiden

Den er ved at blive revideret. Kig på den og kom med feed-back og ideer til indhold.

9. Dato for Centerrådsdag?

Skal holdes med det nye Centerråd. Det planlægges til d. 15/5 kl.

10. Evt.

Petanqueholdet ønsker en kantflise omkring Petanquebanen, så den afgrænses mod græsset. Skal ligge, så der kan slås græs ind over.
Kirsten bringer det med til Markvandring

Vores røde sangbøger er meget slidte - de koster ca. 180 kr. stk. i løssalg. Knud vil forsøge at søge om midler hos fonde til udskiftning. Sang og Musik spørges hvilken sangbog de helst vil have.

På Frivillig Bygger Bro dagen var der snak om at besøge hinandens centre. Vil vi være med? Det vil vi gerne. Vi vil gerne både deltage og invitere.
Fællesannonce i Herning Bladet med de andre bycentre. Vi vil gerne være med og går i samarbejde med FSC, hvor der er en frivillig der gerne vil være tovholder på det. Planen er, at det evalueres efter ca. et halvt år.

Søndagscafe: Kan opleves som en konkurrent fordi Søndagscafe har en fordel rent økonomisk. Det vil være at foretrække, at man koordinerer aktiviteterne, så der ikke opstår en konkurrence til Centret aktiviteter. Vi har haft en udflugt der er ramlet sammen.
Vi har som hus en fordel ved at Søndagscafeen er her i huset, så vi må have fokus på, hvordan vi kan få glæde af hinanden.


Sted Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer Else Pedersen, Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen (Afbud), Lis Vorm, Holger Fjord
Personalerepræsentanter: Gerda Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

Referat

1. Gennemgang af dagsorden


2. Siden sidst

Møde med Bankoudvalg?
Endnu ikke afholdt

Sundhed & Velvære hele livet - Annonce?
Herning Bladet har et tema omkring Sundhed og Velvære med mulighed for annonce. Vi vurderer, at vi får mere ud af at bruge pengene på Annonce, når vi har noget konkret at invitere til som f.eks. Åben hus.

3. Møde med aktivitetsudvalgene fredag d. 24/1-2020

Følgende sættes på dagsorden

 • Valg til Udvalg/Centerrådet
 • Kunstudvalg
 • Husregler
 • Åben Hus
 • Flyers: Finde to der vil være tovholder på det. 5. prioritet
 • Centerrådet har planlagt mødet og fordelt opgaverne.

4. Arrangementer

Åben Hus

onsdag d. 4/3-2020 kl. 10 - 14 - Som sidst, hvor der er gang i Aktiviteterne.
Der sættes annonce i avisen. Det kommer på skærme på Biblioteket.

Vi har rundvisere igen, kan vi spotte flere til den opgave, der er brug for 5-6 personer. Være et par stykker til at stå ved døren og byde velkommen. Punktet sættes på igen til næste møde.

Aktiv Centrets 30 års jubilæum i 2020.
Centerrådet og en arbejdsgruppe arrangerer dagen.

Nytårskur

Opgaver er fordelt. Program er lavet.

Møde vedr. Kunstudvalg

Det bliver spændende, hvor mange der har interesse i det. Vi uddeler invitationer og taler med mulige emner i huset.

Når livet slutter: 12/3-2020 kl. 13.30-15.30

Et samarbejde på tværs af Centre i samarbejde med Ældresagen. For dig der gerne vil forberede dig på livets afslutning. Præst, bedemand og advokat holder oplæg og der er efterfølgende mulighed for spørgsmål og dialog.

Fællessang: 26/3-2020

Arrangement med Ole Jørgensen - Vi håber på mange deltagere fra Aktiv Centret.

5. Banner og beach-flag

Pris fra Kibæk Presenning
Kirsten laver forslag til bannere til Åben Hus, Forårsmarked og Julemarked.

6. Anerkendelse af frivillige på Aktiv Centret

Drøfte/evaluere på det nuværende niveau for anerkendelsen af de mange frivilliges indsats.
Centerrådet ønsker ikke at ændre på de nuværende aftaler. Det vurderes, at det fungerer godt og der er tradition for dette.

7. Infoskærm/Opslagstavle i træningslokalet

En mulighed for at få de der kun kommer og træner informeret og forhåbentlig involveret i andre aktiviteter i centret. Hvordan får vi flere af vores selvtrænerne inddraget i den resterende del af Centret? Hvad vil det koste?
Skærm på 55 tommer koster 4880,- plus ophæng. El-arbejdet koster ca. 9.000,-. Det er ret bekosteligt. Det forslås, om den eksisterende skærm ved informationen kan flyttes hen til døren. Eller en ny skærm der, hvis det ikke er så bekosteligt at trække ledninger.

8. Vi vil gerne nå ud til beboere foreninger i vores nærområde

Beboerforening på Brændgård, Porsvænget og Brorsonsvej ligger lige omkring os. Kan vi invitere bestyrelserne til et fællesmøde, hvor temaet kan være: hvad kan vi bruge hinanden til. Vi har evt. mulighed for at få "Frivillige bygger bro"- midler i spil til arrangementer. Har vi haft kontakt til beboerforeninger?
Overordnet Formand for beboerbestyrelser i Fællesbo (Freddy) er positiv og vil skabe kontakt til afdelingsbestyrelserne i området. Knud får en tilbagemelding. Holger kontakter Brændgård.

9. Evt.

Informationen mangler en PC til infoskærme. Centerrådet bevilger den. Holger sørger for indkøb.

Der er ansøgt om midler hos "Ensomme ældres værn". Der er ydet støtte til underholdning til "Spis sammen" - Vi siger tak!


Sted Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer Else Pedersen, Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord
Personalerepræsentanter: Gerda Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

Referat

1. Gennemgang af dagsorden

2. Siden sidst

Julemarkedet
Var en stor succes. Tombola og lotteri var en succes - Der tales om, at det er OK, at medlemmer ikke betaler for boder, da vi her på centret sælger mange varer i Informationen i det daglige.

3. Møde med aktivitetsudvalgene fredag d. 24/1-2020

Følgende sættes på dagsorden:

 • Valg til Udvalg/Centerrådet 
 • Kunstudvalg
 • Åben Hus

4. Arrangementer

Åben Hus: Onsdag d. 4/3-2020 kl. 10 - 14 - Som sidst, hvor der er gang i Aktiviteterne.

Aktiv Centrets 30års jubilæum i 2020 - Festudvalget har sagt ja, de er dog ikke så mange, så der er brug for at Centerrådet støtter op.

Nytårskur: Det er ikke umiddelbart muligt at låne høje borde. Vi bruger det vi har af borde. Det vigtigste er at gæsterne har et sted at sætte deres kop og tallerken. Knud laver noget der kan puttes vin og chokolade i som gave. Centerrådet kommer kl. 8, så alle hjælper til med det praktiske.

Møde vedr. Kunstudvalg:

Fælles syng sammen dag - økonomi og tilslutning 
Alle Centrene laver en fælles Syng Sammen dag. - Centerrådene stiller en underskudgaranti. Det kan være ca. 500 kr. Sidst var der ikke så mange fra AC - Vi gør mere reklame for det f.eks. ved sang og musik og i Aktiv Nyt.

5. Banner og beach-flag

Pris fra Kibæk Presenning
Udsættes til næste møde.

6. Banko

Der er meget begrænset salg i Cafeen ifm. banko. Hvad kan det skyldes? Kan der være behov for at tænke nyt?
Der arrangeres møde med Bankoudvalget for at drøfte behov og mulighed for at udvikle og udvide sortiment i cafeen.

7. Anerkendelse af frivillige på Aktiv Centret

På baggrund af enkelte konkrete sager, hvor frivillige har fået lidt mere end den aftale kop kaffe, så har Centerrådet drøftet anerkendelse af frivillige og slår fast, at alle frivillige, uanset på hvilke hold de yder en frivillig indsat, ikke får udover den kop kaffe der er aftalt. Det er vigtigt, at der er ens retningslinjer, da alle yder en uundværlig indsats og skal anerkendes ens for den indsats.
Punktet sættes på dagsorden på et kommende møde for at drøfte/evaluere på det nuværende niveau for anerkendelsen af de mange frivilliges indsats.

8. Infoskærm/Opslagstavle i træningslokalet

En mulighed for at få de der kun kommer og træner informeret og forhåbentlig involveret i andre aktiviteter i centret. - Hvordan får vi flere af vores selvtrænerne inddraget i den resterende del af Centret?
En Infoskærm i træningslokalet vil i højere grad informere selvtrænerne om hvad der foregår i Centret. Gerda undersøger hvad det vil koste.

9. Vi vil gerne nå ud til beboerforeninger i vores nærområde

Beboerforening på Brændgård, Porsvænget og Brorsonsvej ligger lige omkring os. Kan vi invitere bestyrelserne til et fællesmøde, hvor temaet kan være: hvad kan vi bruge hinanden til. Vi har evt. mulighed for at få midler fra "Frivillige bygger bro" i spil til arrangementer. Sættes på dagsorden næste gang.

10. Kommende møde datoer

Første tirsdag i måneden holder vi møde.

11. Evt.

Knud har skrevet et stykke omkring omgangen i huset. Det sættes i Aktiv Nyt og er respons på det der var i sidste måned.

Der er sat automatisk dørlås op på nord/syd skydedørene. Der meldes ud i Aktiv Nyt vedr. låse tider. Mandag - torsdag låses der automatisk kl. 16 og fredag låses automatisk kl. 14. Personalet går låserunden i huset en halv time før de går hjem. Mandag til torsdag er det 15.30 og fredag er det 12.30. Det vil sige, at sidedørene er låst før ende dørene i nord og syd. Det mærkes særligt om fredagen, hvor de låses en god time før officiel lukketid kl. 14.


Sted:  Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Else Pedersen (afbud), Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord

Personalerepræsentanter:   Gerda Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen                                         

Referat

1.      Gennemgang af dagsorden

2.      Husregler

Kan vi træffe beslutning om de tre overskrifter (fed skrift)? - og evt. tilrette og afstemme underpunkterne til den første bullet?

 • Vi byder ind i fællesskabet
  • En god velkomst i Informationen
  • Føle sig modtaget som en inviteret gæst
  • Tydeligt værtskab på hold og til arrangementer
  • Vi møder andre, som vi gerne selv vil mødes (erstatter måske sætningen: "alle oplever sig set og gået i møde")
 • Vi skaber tydelige rammer
  • Rettidig information
  • Centerrådet står for indhold sammen med aktivitetskoordinator (aktivitetspersonale) og leder i Træning og Aktivitet, Vest
  • Viden om roller og opgaver for centerråd, aktivitetsudvalg, holdledere, arrangementsudvalg mfl.
  • Viden om personalets rolle og opgaver
 • Vi viser respekt for hinanden i ord og handling
  • En god omgangstone, så alle går glade herfra
  • Vi forlader et lokale, som vi selv ønsker at træde ind i det næste gang
  • At være samarbejdsvillige
  • At tage fælles ansvar

De 3 hovedpunkter er vi fast besluttet på. Vi uddyber punkterne i Aktiv Nyt et efter et.

3.      Planlægning

Dato for møde med aktivitetsudvalgene i februar/ marts 2020 er fredag d. 17/1-2020.

4.      Frivillige bygger bro

Opsamling fra dagen i Holing med de øvrige centerråd.

Vi har fået mere ud af det end vi regnede med! Gode ideer fra andre centre.

Godt foredrag og god mad - Flere tog billeder af vores folder og vi fik udbredt vores succes.

5.      Arrangementer

Aktiv Centrets 30års jubilæum i 2020

 • Opfølgning på, om festudvalget vil gå ind i opgaven?
 • Festudvalget vil hjælpe den dag - De er 5-7 medlemmer lige nu. De har sagt ja til Julefrokost, Jubilæet, Danseaften og Høstfest.

Andre kommende arrangementer

 • Julemarked - Hvem skaffer værten til indgangene? - Der er fundet 2 og Centerrådet supplerer.
 • Spis Sammen - Ansøgning fra Spis Sammen - Godkendt.
 • Nytårskur: Skal det i Aktiv Nyt? Ja og der annonceres i avisen.

6.      Kunstudvalg

Opsamling fra centerrådsdagen den 20. september.

Hvad vil vi skrive i en flyer til omdeling? Gerda og Kirsten præsenterer et forslag.

Hvornår vil vi holde informationsmøde i januar 2020? 

Informationsmødet holdes den 6/2, hvor udvalget præsenteres for interesserede og hvor man kan skrive sig på en liste.

Der er lavet folder, som tilrettes, som deles ud til kunstinteresserede og i Informationen.

7.      Budget til 2020

Afklaring af budget 2020 - i forhold til forventninger for det kommende år.

Der er lavet Budgetforslag, som er tilpasset det aktuelle antal medlemmer.

8.      Centerrådenes tilgængelighed

Hvornår er Centerrådsmedlemmerne tilstede i lokalet. Hvor ofte og skal der laves en turnus?

Skal der gøres mere for at informere om, at centerrådsmedlemmerne er tilstede i lokalet på bestemte tider? Aktiv Nyt? Dørskilt - andet?

Vi aftalte på et tidspunkt at der skal sidde en fra Centerrådet i lokalet. Der har været meget få henvendelser og det besluttes, at man offentliggør de tidsrum, hvor Centerrådsmedlemmerne opholder sig i huset og derved kan kontaktes. Det sættes i Aktiv Nyt og på dørskiltet ved Centerrådslokalet.

9.      Banner og beach-flag

Skal der investeres i bannere? Det skal godkendelse i Teknik og Miljø - det vil koste at få lavet banner. Man kan få lavet bannere, hvor noget kan skiftes ud så rammen kan bruges fra gang til gang. Pris-tilbud og evt. pris på godkendelse indhentes af Kirsten før mødet.

Der arbejdes videre med Banner fra Kibæk presenning og en alternativ pris på Beachflag. 

10.  Banko

Betaling for "Ikke medlemmer" - Vi er blevet bekendt med, at den praksis der har været med at betale 10 kr i medlemsskab for et helt år, er en meget gammel aftale, som også praktiseres på andre Centre. Spørgsmålet er derfor, om Banko på Aktiv Centret bliver mindre attraktivt ift. de andre Centre, hvis vi gennemfører det vi har aftalt og meldt ud. Vi bør drøfte, om vi gennemfører det vi har besluttet eller skal trække i land ift. Banko og fortsætte nuværende praksis ift. ikke medlemmer.

Særregler vedr. betaling af plader?
Der er meget begrænset salg i Cafeen ifm banko. Hvad kan det skyldes? Kan der være behov for at tænke nyt?

Beslutningen vedr. betaling af 10 kr. pr gang til Banko ændres, så vi fortsætter med betaling af 10 kr. om året som hidtil. Dette for ikke at gøre Banko på Aktiv Centret mindre attraktivt. Beslutningen meldes ud i Aktiv Nyt.

Beslutningen vedr. betaling af ekstra 10 kr. pr. gang for ikke medlemmer til Søndagsdans og til Spis sammen fastholdes.

Den øvrige del af punktet drøftes på næste møde.

11.  Infoskærm/Opslagstavle i træningslokalet

- En mulighed for at få de der kun kommer og træner informeret og forhåbentlig involveret i andre aktiviteter i centret. - Hvordan får vi Selvtrænerne inddraget i den resterende del af Centret?

Udsættes til næste møde.

12.  Evt.

Julepynt

Guilanderne er slidte - Det besluttes at de bruges i år og der nedsættes et udvalg i foråret, som skal kigge på om der skal noget nyt pynt til.


Se vores husregler.

dekorativt billede

Kontaktinfo

Aktiv Centret
Brorsonsvej 12
7400 Herning
Tlf.: 96285959

Informationen er åben
Alle hverdag kl. 9.00 til 12.00 og 13.00 til 15.30
Fredag lukker den kl. 12.00

Gerda Simonsen
Aktivitetskoordinator
Send e-mail til Gerda

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail