Centerrådet

Læs om den gruppe på Aktiv Centret, der er med til at planlægge forskellige ting i centret.

Centret er brugerstyret. Det betyder at der blandt vores medlemmer er valgt et aktivitetsudvalg, som repræsenterer alle vores aktiviteter.
Der er 7 i alt udvalg. Ud af aktivitetsudvalgene er der valgt 1 medlem pr. udvalg, som udgør vores Centerråd.

Referater fra centerrådsmøderne, findes i informationen.

Centerrådet er medbestemmende omkring aktivitetsudbud, retningslinjer og centrets økonomi.

Centerrådsmedlemmer

Informationen: Else Pedersen træffes oftest på centret mandag, onsdag og fredag.

Idræt og motion: Lis Vorm træffes oftest på centret mandag eftermiddag.

Arrangementer: Holger Fjord træffes i cafeen torsdag eftermiddag.

Studie og Medier: Ingen

Spil, sang og musik: Kamma Nielsen træffes onsdag eftermiddag.

Håndværk: Knud Nicolaisen træffes oftest på centret mandag og tirsdag i " høvlen"

Husflid: Ingen.

 

eller

Else Pedersen - information - træffes oftest mandag, onsdag og fredag

Lis Vorm - idræt og motion - træffest mandag eftermiddag

Holger Fjord - arrangementer - torsdag eftermiddag

Kamma Nielsen - træffes onsdag eftermiddag.

Knud Nicolaisen - håndværk - træffest oftest mandag og tirsdag i "Høvlen"

Der er ikke valgt medlem fra Studie/medier og fra Husflid

 


Kære alle

Mandag d. 17. februar vil vi afholde et orienterings- og opstillingsmøde for alle medlemmer. Mødet vil foregå i pejsestuen kl. 10.30.

Vi vil orientere dig/jer om, hvilke opgaver centerrådet og aktivitetsudvalgene varetager.

Vi vil afholde mødet for at vække din/jeres interesse for, hvordan vores fælles hus fungerer.

Blandt andet

 • Hvem der fordeler pengene,
 • hvem der beslutter, hvilke fester vi afholder i huset,
 • hvem der finder de frivillige til div. opgaver og
 • rigtig mange andre ting. 

Jo flere vi er til at løfte opgaverne, jo nemmere, sjovere og bedre går det.

Vi har rigtig mange dygtige og engagerede frivillige til de forskellige opgaver, men vi har brug for endnu flere.

Med venlig hilsen og håb om et stort fremmøde

Centerrådet


Vi er en stor flok af frivillige på Aktiv Centret, omkring 120 personer.

Det er de mange frivillige, der er med til at muliggøre det brede udvalg af aktiviteter og arrangementer.

Vi vil gerne tilbud DIG muligheden for at være frivillige og samtidig nyde samværet med de mange andre medlemmer af Aktiv Centret.

Alle frivillige er også medlem af centret, så der bidrages til huset.

Har du lyst til at yde en indsats inden for et område, der har din interesse, så henvend dig gerne til personalet.


Sted Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer Else Pedersen, Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen (Afbud), Lis Vorm, Holger Fjord
Personalerepræsentanter: Gerda Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

Referat

1. Gennemgang af dagsorden


2. Siden sidst

Møde med Bankoudvalg?
Endnu ikke afholdt

Sundhed & Velvære hele livet - Annonce?
Herning Bladet har et tema omkring Sundhed og Velvære med mulighed for annonce. Vi vurderer, at vi får mere ud af at bruge pengene på Annonce, når vi har noget konkret at invitere til som f.eks. Åben hus.

3. Møde med aktivitetsudvalgene fredag d. 24/1-2020

Følgende sættes på dagsorden

 • Valg til Udvalg/Centerrådet
 • Kunstudvalg
 • Husregler
 • Åben Hus
 • Flyers: Finde to der vil være tovholder på det. 5. prioritet
 • Centerrådet har planlagt mødet og fordelt opgaverne.

4. Arrangementer

Åben Hus

onsdag d. 4/3-2020 kl. 10 - 14 - Som sidst, hvor der er gang i Aktiviteterne.
Der sættes annonce i avisen. Det kommer på skærme på Biblioteket.

Vi har rundvisere igen, kan vi spotte flere til den opgave, der er brug for 5-6 personer. Være et par stykker til at stå ved døren og byde velkommen. Punktet sættes på igen til næste møde.

Aktiv Centrets 30års jubilæum i 2020
Centerrådet og en arbejdsgruppe arrangerer dagen.

Nytårskur

Opgaver er fordelt. Program er lavet.

Møde vedr. Kunstudvalg

Det bliver spændende hvor mange der har interesse i det. Vi uddeler invitationer og taler med
mulige emner i huset.

Når livet slutter: 12/3-2020 kl. 13.30-15.30

Et samarbejde på tværs af Centre i samarbejde med Ældresagen - For dig der gerne vil forberede dig på livets afslutning. Præst, bedemand og advokat holder oplæg og der er efterfølgende mulighed for spørgsmål og dialog.

Fællessang: 26/3-2020

Arrangement med Ole Jørgensen - Vi håber på mange deltagere fra Aktiv Centret.

5. Banner og beach-flag

Pris fra Kibæk Presenning
Kirsten laver forslag til bannere til Åben Hus, Forårsmarked og Julemarked.

6. Anerkendelse af frivillige på Aktiv Centret

Drøfte/evaluere på det nuværende niveau for anerkendelsen af de mange frivilliges indsats.
Centerrådet ønsker ikke at ændre på de nuværende aftaler. Det vurderes, at det fungerer godt og der er tradition for dette.

7. Infoskærm/Opslagstavle i træningslokalet

En mulighed for at få de der kun kommer og træner informeret og forhåbentlig involveret i andre aktiviteter i centret. Hvordan får vi flere af vores selvtrænerne inddraget i den resterende del af Centret? Hvad vil det koste?
Skærm på 55 tommer koster 4880,- plus ophæng. El-arbejdet koster ca. 9.000,-. Det er ret bekosteligt. Det forslåes, om den eksisterende skærm ved informationen kan flyttes hen til døren. Eller en ny skærm der, hvis det ikke er så bekosteligt at trække ledninger.

8. Vi vil gerne nå ud til beboere foreninger i vores nærområde

Beboerforening på Brændgård, Porsvænget og Brorsonsvej ligger lige omkring os. Kan vi invitere bestyrelserne til et fællesmøde, hvor temaet kan være: hvad kan vi bruge hinanden til. Vi har evt. mulighed for at få "Frivillige bygger bro"- midler i spil til arrangementer. Har vi haft kontakt til beboerforeninger?
Overordnet Formand for beboerbestyrelser i Fællesbo (Freddy) er positiv og vil skabe kontakt til afdelingsbestyrelserne i området. Knud får en tilbagemelding. Holger kontakter Brændgård.

9. Evt.

Informationen mangler en PC til infoskærme. Centerrådet bevilger den. Holger sørger for indkøb.

Der er ansøgt om midler hos "Ensomme ældres værn". Der er ydet støtte til underholdning til "Spis sammen" - Vi siger tak!


Sted Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer Else Pedersen, Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord
Personalerepræsentanter: Gerda Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

Referat

1. Gennemgang af dagsorden

2. Siden sidst

Julemarkedet
Var en stor succes. Tombola og lotteri var en succes - Der tales om, at det er OK, at medlemmer ikke betaler for boder, da vi her på centret sælger mange varer i Informationen i det daglige.

3. Møde med aktivitetsudvalgene fredag d. 24/1-2020

Følgende sættes på dagsorden:

 • Valg til Udvalg/Centerrådet 
 • Kunstudvalg
 • Åben Hus

4. Arrangementer

Åben Hus: Onsdag d. 4/3-2020 kl. 10 - 14 - Som sidst, hvor der er gang i Aktiviteterne.

Aktiv Centrets 30års jubilæum i 2020 - Festudvalget har sagt ja, de er dog ikke så mange, så der er brug for at Centerrådet støtter op.

Nytårskur: Det er ikke umiddelbart muligt at låne høje borde. Vi bruger det vi har af borde. Det vigtigste er at gæsterne har et sted at sætte deres kop og tallerken. Knud laver noget der kan puttes vin og chokolade i som gave. Centerrådet kommer kl. 8, så alle hjælper til med det praktiske.

Møde vedr. Kunstudvalg:

Fælles syng sammen dag - økonomi og tilslutning 
Alle Centrene laver en fælles Syng Sammen dag. - Centerrådene stiller en underskudgaranti. Det kan være ca. 500 kr. Sidst var der ikke så mange fra AC - Vi gør mere reklame for det f.eks. ved sang og musik og i Aktiv Nyt.

5. Banner og beach-flag

Pris fra Kibæk Presenning
Udsættes til næste møde.

6. Banko

Der er meget begrænset salg i Cafeen ifm. banko. Hvad kan det skyldes? Kan der være behov for at tænke nyt?
Der arrangeres møde med Bankoudvalget for at drøfte behov og mulighed for at udvikle og udvide sortiment i cafeen.

7. Anerkendelse af frivillige på Aktiv Centret

På baggrund af enkelte konkrete sager, hvor frivillige har fået lidt mere end den aftale kop kaffe, så har Centerrådet drøftet anerkendelse af frivillige og slår fast, at alle frivillige, uanset på hvilke hold de yder en frivillig indsat, ikke får udover den kop kaffe der er aftalt. Det er vigtigt, at der er ens retningslinjer, da alle yder en uundværlig indsats og skal anerkendes ens for den indsats.
Punktet sættes på dagsorden på et kommende møde for at drøfte/evaluere på det nuværende niveau for anerkendelsen af de mange frivilliges indsats.

8. Infoskærm/Opslagstavle i træningslokalet

En mulighed for at få de der kun kommer og træ-ner informeret og forhåbentlig involveret i andre aktiviteter i centret. - Hvordan får vi flere af vores selvtrænerne inddraget i den resterende del af Centret?
En Infoskærm i træningslokalet vil i højere grad informere selvtrænerne om hvad der foregår i Centret. Gerda undersøger hvad det vil koste.

9. Vi vil gerne nå ud til beboereforeninger i vores nærområde

Beboerforening på Brændgård, Porsvænget og Brorsonsvej ligger lige omkring os. Kan vi invitere bestyrelserne til et fællesmøde, hvor temaet kan være: hvad kan vi bruge hinanden til. Vi har evt. mulighed for at få "Frivillige bygger bro"- midler i spil til arrangementer. Sættes på dagsorden næste gang.

10. Kommende møde datoer

Første tirsdag i måneden holder vi møde.

11. Evt.

Knud har skrevet et stykke omkring omgangen i huset. Det sættes i Aktiv Nyt og er respons på det der var i sidste måned.

Der er sat automatisk dørlås op på nord/syd skydedørene. Der meldes ud i Aktiv Nyt vedr. låse tider. Mandag - torsdag låses der automatisk kl. 16 og fredag låses automatisk kl. 14. Personalet går låserunden i huset en halv time før de går hjem. Mandag til torsdag er det 15.30 og fredag er det 12.30. Det vil sige, at sidedørene er låst før ende dørene i nord og syd. Det mærkes særligt om fredagen, hvor de låses en god time før officiel lukketid kl. 14.


Sted:  Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Else Pedersen (afbud), Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord

Personalerepræsentanter:   Gerda Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen                                         

Referat

1.      Gennemgang af dagsorden

2.      Husregler

Kan vi træffe beslutning om de tre overskrifter (fed skrift)? - og evt. tilrette og afstemme underpunkterne til den første bullet?

 • Vi byder ind i fællesskabet
  • En god velkomst i Informationen
  • Føle sig modtaget som en inviteret gæst
  • Tydeligt værtskab på hold og til arrangementer
  • Vi møder andre, som vi gerne selv vil mødes (erstatter måske sætningen: "alle oplever sig set og gået i møde")
 • Vi skaber tydelige rammer
  • Rettidig information
  • Centerrådet står for indhold sammen med aktivitetskoordinator (aktivitetspersonale) og leder i Træning og Aktivitet, Vest
  • Viden om roller og opgaver for centerråd, aktivitetsudvalg, holdledere, arrangementsudvalg mfl.
  • Viden om personalets rolle og opgaver
 • Vi viser respekt for hinanden i ord og handling
  • En god omgangstone, så alle går glade herfra
  • Vi forlader et lokale, som vi selv ønsker at træde ind i det næste gang
  • At være samarbejdsvillige
  • At tage fælles ansvar

De 3 hovedpunkter er vi fast besluttet på. Vi uddyber punkterne i Aktiv Nyt et efter et.

3.      Planlægning

Dato for møde med aktivitetsudvalgene i februar/ marts 2020 er fredag d. 17/1-2020.

4.      Frivillige bygger bro

Opsamling fra dagen i Holing med de øvrige centerråd.

Vi har fået mere ud af det end vi regnede med! Gode ideer fra andre centre.

Godt foredrag og god mad - Flere tog billeder af vores folder og vi fik udbredt vores succes.

5.      Arrangementer

Aktiv Centrets 30års jubilæum i 2020

 • Opfølgning på, om festudvalget vil gå ind i opgaven?
 • Festudvalget vil hjælpe den dag - De er 5-7 medlemmer lige nu. De har sagt ja til Julefrokost, Jubilæet, Danseaften og Høstfest.

Andre kommende arrangementer

 • Julemarked - Hvem skaffer værten til indgangene? - Der er fundet 2 og Centerrådet supplerer.
 • Spis Sammen - Ansøgning fra Spis Sammen - Godkendt.
 • Nytårskur: Skal det i Aktiv Nyt? Ja og der annonceres i avisen.

6.      Kunstudvalg

Opsamling fra centerrådsdagen den 20. september.

Hvad vil vi skrive i en flyer til omdeling? Gerda og Kirsten præsenterer et forslag.

Hvornår vil vi holde informationsmøde i januar 2020? 

Informationsmødet holdes den 6/2, hvor udvalget præsenteres for interesserede og hvor man kan skrive sig på en liste.

Der er lavet folder, som tilrettes, som deles ud til kunstinteresserede og i Informationen.

7.      Budget til 2020

Afklaring af budget 2020 - i forhold til forventninger for det kommende år.

Der er lavet Budgetforslag, som er tilpasset det aktuelle antal medlemmer.

8.      Centerrådenes tilgængelighed

Hvornår er Centerrådsmedlemmerne tilstede i lokalet. Hvor ofte og skal der laves en turnus?

Skal der gøres mere for at informere om, at centerrådsmedlemmerne er tilstede i lokalet på bestemte tider? Aktiv Nyt? Dørskilt - andet?

Vi aftalte på et tidspunkt at der skal sidde en fra Centerrådet i lokalet. Der har været meget få henvendelser og det besluttes, at man offentliggør de tidsrum, hvor Centerrådsmedlemmerne opholder sig i huset og derved kan kontaktes. Det sættes i Aktiv Nyt og på dørskiltet ved Centerrådslokalet.

9.      Banner og beach-flag

Skal der investeres i bannere? Det skal godkendelse i Teknik og Miljø - det vil koste at få lavet banner. Man kan få lavet bannere, hvor noget kan skiftes ud så rammen kan bruges fra gang til gang. Pris-tilbud og evt. pris på godkendelse indhentes af Kirsten før mødet.

Der arbejdes videre med Banner fra Kibæk presenning og en alternativ pris på Beachflag. 

10.  Banko

Betaling for "Ikke medlemmer" - Vi er blevet bekendt med, at den praksis der har været med at betale 10 kr i medlemsskab for et helt år, er en meget gammel aftale, som også praktiseres på andre Centre. Spørgsmålet er derfor, om Banko på Aktiv Centret bliver mindre attraktivt ift. de andre Centre, hvis vi gennemfører det vi har aftalt og meldt ud. Vi bør drøfte, om vi gennemfører det vi har besluttet eller skal trække i land ift. Banko og fortsætte nuværende praksis ift. ikke medlemmer.

Særregler vedr. betaling af plader?
Der er meget begrænset salg i Cafeen ifm banko. Hvad kan det skyldes? Kan der være behov for at tænke nyt?

Beslutningen vedr. betaling af 10 kr. pr gang til Banko ændres, så vi fortsætter med betaling af 10 kr. om året som hidtil. Dette for ikke at gøre Banko på Aktiv Centret mindre attraktivt. Beslutningen meldes ud i Aktiv Nyt.

Beslutningen vedr. betaling af ekstra 10 kr. pr. gang for ikke medlemmer til Søndagsdans og til Spis sammen fastholdes.

Den øvrige del af punktet drøftes på næste møde.

11.  Infoskærm/Opslagstavle i træningslokalet

- En mulighed for at få de der kun kommer og træner informeret og forhåbentlig involveret i andre aktiviteter i centret. - Hvordan får vi Selvtrænerne inddraget i den resterende del af Centret?

Udsættes til næste møde.

12.  Evt.

Julepynt

Guilanderne er slidte - Det besluttes at de bruges i år og der nedsættes et udvalg i foråret, som skal kigge på om der skal noget nyt pynt til.


Se vores husregler.

dekorativt billede

Kontaktinfo

Aktiv Centret
Brorsonsvej 12
7400 Herning
Tlf.: 96285959

Informationen er åben
Alle hverdag kl. 9.00 til 12.00 og 13.00 til 15.30
Fredag lukker den kl. 12.00

Gerda Simonsen
Aktivitetskoordinator
Send e-mail til Gerda

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail