Husregler på Aktiv Centret

Husregler: Vi byder ind i fællesskabet Vi skaber tydelige rammer Vi viser respekt for hinanden i ord og handling

Vi har i Centerrådet arbejdet med at udarbejde Husregler for hvordan vi omgås hinanden på Aktiv Centret. Det var en af de anbefalinger Erhvervspsykologen Joan Siiger gav os, efter hun satte Lup på husets kultur i vinteren 2018/2019.

Vi er i Centerrådet kommet frem til ovenstående 3 hovedoverskrifter og her uddybes hvad vi haft af overvejelser og hvad vi ligger i de enkelte punkter. Vi vil meget gerne i dialog med brugere og frivil-lige om hvad I forstår ved overskrifterne. Vi har på Udvalgsmødet i januar drøftet husreglerne og vi skal gerne hen over foråret 2020 nå frem til nogle underpunkter, som gør Husreglerne brugbare og gennem dialog få dem til at leve i huset.

I oplægget til snakken om husregler, tog vi blandt andet fat i spørgsmålene: Hvordan er det rart at være frivillig? Hvordan er det rart at blive mødt som bruger? Og hvordan er det rart at være medarbejder?

Det resulterede i udsagn som f.eks. God velkomst i informationen, at blive set, invitere ind i fælles-skabet, tage imod folk - gå dem i møde, tydeligt værtskab på holdene - at gruppelederen er opmærksom på at byde nye velkommen, åbenhed, at hilse på hinanden og møde andre som vi gerne selv vil mødes.
Det gav en god snak om, at de frivillige i Info-tikken har en meget vigtig rolle, da de ofte vil være de første nye potentielle medlemmer vil møde, når de kommer på Aktiv Centret. At det første indtryk man får af huset og stemningen er vigtig for at få lyst til at komme igen. Vi blev i snakken beviste om, at værtskabet på holdet og til arrangementer er meget vigtigt og som udgangspunkt ligger det hos Gruppelederne og indebærer, at man lægger mærke til når der kommer nye og aktivt sørger for, at de bliver budt velkommen og bliver hjulpet til rette.

For både nye og gamle brugere af huset og for medarbejderne er det meget vigtigt, at vi møder hinanden, som vi gerne selv vil mødes. At vi hilser på hinanden, ser hinanden og byder hinanden ind i fællesskabet.
Vi nåede frem til et bud på underpunkter der kan se sådan ud.

Vi byder ind i fællesskabet

 • En god velkomst i Info-tikken
 • Føle sig modtaget som en inviteret gæst
 • Tydeligt værtskab på hold og til arrangementer
 • Vi møder andre, som vi gerne selv vil mødes

I oplægget til Centerrådets snak om Husregler stod blandt andet. "Hvad er vigtigt for at skabe positiv trivsel og udvikling af Aktiv Centret", "Hvilke værdier skal bære dialog, adfærd og omgang med hinanden i hverdagen, til gavn og glæde for fællesskabet". 

I snakken kom vi frem til, at rettidig information til brugerne er vigtig. Når vi i god tid kender til f.eks. forandringer, så er vi forberedte og kan lettere få dem til at blive en del af hverdagen i Centret.

Det er vigtigt, at der skabes tydelige rammer ved, at der blandt huset brugere er kendskab til hvad Centerrådets opgaver er. Brugerne skal vide hvem man kan gå til, hvis man har spørgsmål og gode ideer. Der skal være et bredt kendskab til hvordan brugerorganisationen er bygget op. Det skaber trygge rammer, når man kender organisationen og ved hvordan man som bruger har indflydelse på hverdagen i centret. Den enkelte bruger skal vide, at hvert aktivitetsområde har en gruppeledelse og en repræsentant i Centerrådet. At Centerrådet har stor indflydelse på husets drift og aktiviteter.
Det er ligeledes vigtigt, at der er klarhed omkring personalets roller og opgaver. At der er bredt kendskab til, at Aktivitetskoordinatorens rolle er at understøtte de frivillige i at drive de frivilligt styrede aktiviteter og at aktivitetspersonalet i høj grad primært har til opgave at understøtte de borgere der har behov for personalestøtte for at kunne deltage i Centrets tilbud.

Så der skal være tydelige rammer omkring roller og opgaver i organisationen, så vi hver især ved og er trygge ved, at der fra alles side arbejdes med de bedste intentioner på at skabe aktiviteter, så det er rart at komme på Aktiv Centret og være en del af fællesskabet.
Vi nåede frem til et bud på underpunkter der kan se sådan ud.

Vi skaber tydelige rammer

 • Klar information om Aktiv Centret og hvordan vi organiserer os og samarbejder.
 • Centerrådets rolle og opgaver
 • Personalets rolle og opgaver
 • Roller og opgaver for aktivitetsudvalg, igangsættere, arrangementsudvalg m.fl.
 • Rettidig information.

I snakken kom vi frem til, at respekt for hinanden er grundlæggende for, at man kan samarbejde og trives i samværet med hinanden. Respekten er vigtig brugerne og de frivillige imellem, men også i samarbejdet med personalet er det vigtigt, at der er respekt om deres roller og opgaver. Der skal være respekt om det store arbejde frivillige kræfter ligger her i huset og det skal vi vise i både ord og handling. Vi skal sikre en god omgangstone, så alle går glade herfra og har oplevelsen af at Aktiv Centret er et rart sted at være. 

Der blev under vores snak i Centerrådet nævnt, "Vi skal være ordentlige mennesker" og det kan vi jo alle være enige i.
Respekt for hinanden gælder også de mere praktiske ting. Vi sørger for, at når vi forlader et lokale, så efterlades det som vi gerne selv vil modtage det næste gang.
Vi skal mødes med respekt i samarbejdet og lykkedes ved fælles hjælp og fælles ansvar.
Vi nåede frem til et bud på underpunkter der kan se sådan ud.

Vi viser respekt for hinanden i ord og handling

 • En god omgangstone, så alle går glade herfra
 • Vi forlader et lokale, som vi selv ønsker at træde ind i det næste gang
 • At være samarbejdsvillige
 • At tage fælles ansvar

dekorativt billede

Kontaktinfo

Aktiv Centret
Brorsonsvej 12
7400 Herning
Tlf.: 96285959

Informationen er åben
Alle hverdag kl. 9.00 til 12.00 og 13.00 til 15.30
Fredag lukker den kl. 12.00

Gerda Simonsen
Aktivitetskoordinator
Send e-mail til Gerda

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail