Centerrådet

Læs om den gruppe på Aktiv Centret, der er med til at planlægge forskellige ting i centret.

Referat 3. dec. 2019

Sted Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer Else Pedersen, Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord
Personalerepræsentanter: Gerda Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

Referat

1. Gennemgang af dagsorden

2. Siden sidst

Julemarkedet
Var en stor succes. Tombola og lotteri var en succes - Der tales om, at det er OK, at medlemmer ikke betaler for boder, da vi her på centret sælger mange varer i Informationen i det daglige.

3. Møde med aktivitetsudvalgene fredag d. 24/1-2020

Følgende sættes på dagsorden:

  • Valg til Udvalg/Centerrådet 
  • Kunstudvalg
  • Åben Hus

4. Arrangementer

Åben Hus: Onsdag d. 4/3-2020 kl. 10 - 14 - Som sidst, hvor der er gang i Aktiviteterne.

Aktiv Centrets 30års jubilæum i 2020 - Festudvalget har sagt ja, de er dog ikke så mange, så der er brug for at Centerrådet støtter op.

Nytårskur: Det er ikke umiddelbart muligt at låne høje borde. Vi bruger det vi har af borde. Det vigtigste er at gæsterne har et sted at sætte deres kop og tallerken. Knud laver noget der kan puttes vin og chokolade i som gave. Centerrådet kommer kl. 8, så alle hjælper til med det praktiske.

Møde vedr. Kunstudvalg:

Fælles syng sammen dag - økonomi og tilslutning 
Alle Centrene laver en fælles Syng Sammen dag. - Centerrådene stiller en underskudgaranti. Det kan være ca. 500 kr. Sidst var der ikke så mange fra AC - Vi gør mere reklame for det f.eks. ved sang og musik og i Aktiv Nyt.

5. Banner og beach-flag

Pris fra Kibæk Presenning
Udsættes til næste møde.

6. Banko

Der er meget begrænset salg i Cafeen ifm. banko. Hvad kan det skyldes? Kan der være behov for at tænke nyt?
Der arrangeres møde med Bankoudvalget for at drøfte behov og mulighed for at udvikle og udvide sortiment i cafeen.

7. Anerkendelse af frivillige på Aktiv Centret

På baggrund af enkelte konkrete sager, hvor frivillige har fået lidt mere end den aftale kop kaffe, så har Centerrådet drøftet anerkendelse af frivillige og slår fast, at alle frivillige, uanset på hvilke hold de yder en frivillig indsat, ikke får udover den kop kaffe der er aftalt. Det er vigtigt, at der er ens retningslinjer, da alle yder en uundværlig indsats og skal anerkendes ens for den indsats.
Punktet sættes på dagsorden på et kommende møde for at drøfte/evaluere på det nuværende niveau for anerkendelsen af de mange frivilliges indsats.

8. Infoskærm/Opslagstavle i træningslokalet

En mulighed for at få de der kun kommer og træner informeret og forhåbentlig involveret i andre aktiviteter i centret. - Hvordan får vi flere af vores selvtrænerne inddraget i den resterende del af Centret?
En Infoskærm i træningslokalet vil i højere grad informere selvtrænerne om hvad der foregår i Centret. Gerda undersøger hvad det vil koste.

9. Vi vil gerne nå ud til beboerforeninger i vores nærområde

Beboerforening på Brændgård, Porsvænget og Brorsonsvej ligger lige omkring os. Kan vi invitere bestyrelserne til et fællesmøde, hvor temaet kan være: hvad kan vi bruge hinanden til. Vi har evt. mulighed for at få midler fra "Frivillige bygger bro" i spil til arrangementer. Sættes på dagsorden næste gang.

10. Kommende møde datoer

Første tirsdag i måneden holder vi møde.

11. Evt.

Knud har skrevet et stykke omkring omgangen i huset. Det sættes i Aktiv Nyt og er respons på det der var i sidste måned.

Der er sat automatisk dørlås op på nord/syd skydedørene. Der meldes ud i Aktiv Nyt vedr. låse tider. Mandag - torsdag låses der automatisk kl. 16 og fredag låses automatisk kl. 14. Personalet går låserunden i huset en halv time før de går hjem. Mandag til torsdag er det 15.30 og fredag er det 12.30. Det vil sige, at sidedørene er låst før ende dørene i nord og syd. Det mærkes særligt om fredagen, hvor de låses en god time før officiel lukketid kl. 14.