Centerrådet

Læs om den gruppe på Aktiv Centret, der er med til at planlægge forskellige ting i centret.

Referat 7. januar 2020

Sted Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer Else Pedersen, Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen (Afbud), Lis Vorm, Holger Fjord
Personalerepræsentanter: Gerda Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

Referat

1. Gennemgang af dagsorden


2. Siden sidst

Møde med Bankoudvalg?
Endnu ikke afholdt

Sundhed & Velvære hele livet - Annonce?
Herning Bladet har et tema omkring Sundhed og Velvære med mulighed for annonce. Vi vurderer, at vi får mere ud af at bruge pengene på Annonce, når vi har noget konkret at invitere til som f.eks. Åben hus.

3. Møde med aktivitetsudvalgene fredag d. 24/1-2020

Følgende sættes på dagsorden

  • Valg til Udvalg/Centerrådet
  • Kunstudvalg
  • Husregler
  • Åben Hus
  • Flyers: Finde to der vil være tovholder på det. 5. prioritet
  • Centerrådet har planlagt mødet og fordelt opgaverne.

4. Arrangementer

Åben Hus

onsdag d. 4/3-2020 kl. 10 - 14 - Som sidst, hvor der er gang i Aktiviteterne.
Der sættes annonce i avisen. Det kommer på skærme på Biblioteket.

Vi har rundvisere igen, kan vi spotte flere til den opgave, der er brug for 5-6 personer. Være et par stykker til at stå ved døren og byde velkommen. Punktet sættes på igen til næste møde.

Aktiv Centrets 30 års jubilæum i 2020.
Centerrådet og en arbejdsgruppe arrangerer dagen.

Nytårskur

Opgaver er fordelt. Program er lavet.

Møde vedr. Kunstudvalg

Det bliver spændende, hvor mange der har interesse i det. Vi uddeler invitationer og taler med mulige emner i huset.

Når livet slutter: 12/3-2020 kl. 13.30-15.30

Et samarbejde på tværs af Centre i samarbejde med Ældresagen. For dig der gerne vil forberede dig på livets afslutning. Præst, bedemand og advokat holder oplæg og der er efterfølgende mulighed for spørgsmål og dialog.

Fællessang: 26/3-2020

Arrangement med Ole Jørgensen - Vi håber på mange deltagere fra Aktiv Centret.

5. Banner og beach-flag

Pris fra Kibæk Presenning
Kirsten laver forslag til bannere til Åben Hus, Forårsmarked og Julemarked.

6. Anerkendelse af frivillige på Aktiv Centret

Drøfte/evaluere på det nuværende niveau for anerkendelsen af de mange frivilliges indsats.
Centerrådet ønsker ikke at ændre på de nuværende aftaler. Det vurderes, at det fungerer godt og der er tradition for dette.

7. Infoskærm/Opslagstavle i træningslokalet

En mulighed for at få de der kun kommer og træner informeret og forhåbentlig involveret i andre aktiviteter i centret. Hvordan får vi flere af vores selvtrænerne inddraget i den resterende del af Centret? Hvad vil det koste?
Skærm på 55 tommer koster 4880,- plus ophæng. El-arbejdet koster ca. 9.000,-. Det er ret bekosteligt. Det forslås, om den eksisterende skærm ved informationen kan flyttes hen til døren. Eller en ny skærm der, hvis det ikke er så bekosteligt at trække ledninger.

8. Vi vil gerne nå ud til beboere foreninger i vores nærområde

Beboerforening på Brændgård, Porsvænget og Brorsonsvej ligger lige omkring os. Kan vi invitere bestyrelserne til et fællesmøde, hvor temaet kan være: hvad kan vi bruge hinanden til. Vi har evt. mulighed for at få "Frivillige bygger bro"- midler i spil til arrangementer. Har vi haft kontakt til beboerforeninger?
Overordnet Formand for beboerbestyrelser i Fællesbo (Freddy) er positiv og vil skabe kontakt til afdelingsbestyrelserne i området. Knud får en tilbagemelding. Holger kontakter Brændgård.

9. Evt.

Informationen mangler en PC til infoskærme. Centerrådet bevilger den. Holger sørger for indkøb.

Der er ansøgt om midler hos "Ensomme ældres værn". Der er ydet støtte til underholdning til "Spis sammen" - Vi siger tak!