Centerrådet

Læs om den gruppe på Aktiv Centret, der er med til at planlægge forskellige ting i centret.

Referat fra 4. februar 2020

Sted: Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Else Pedersen (afbud), Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord
Personalerepræsentanter: Gerda Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

Referat

1. Gennemgang af dagsorden

OK.


2. Siden sidst

Møde med Aktivitetsudvalg

Husregler på dagsorden til næste møde, hvor vi inddrager punkterne fra Aktivitetsudvalgsmødet.
Revidering af vedtægter sættes på dagsorden når der er valgt nyt Centerråd.

Nyt møde med aktivitetsudvalgene efter valget - i april/maj måned. Evt. et goddag og farvel møde. Vi sætter dato til næste Centerrådsmøde.

Nytårskur

Et rigtig godt arrangement. Nogle har foreslået, at det kan man godt tage 10-20 kr. for. Det gik godt med at uddele kaffe og rundstykke. Tilbagemeldinger fra nogle om at det fungerede godt med stolerækker og servering på gangen.

3. Arrangementer

Opstillings- og orienteringsmøde d. 17. feb. Kl. 10.30
Danseaften 20. feb.
Der er styr på arrangementet.
Åbent Hus: onsdag d. 4/3-2020 kl. 10 - 14. Som sidst, hvor der er gang i Aktiviteterne.

Aktivitetsudvalgene er bedt om at melde tilbage til Gerda, hvilke hold der har mulighed for at komme. Gerda har kun hørt fra få endnu. Vi følger op, så vi sikrer at der er gang i nogle aktiviteter og melder tilbage til Gerda på en seddel. Der er lavet folder, der skal deles ud med "Flyersmotion". Vi mangler tovholder på "Flyersmotion". Holger arbejder på at finde nogle der kan være tovholder og hjælper med at få det løbet i gang.

Aktiv Centrets 30års jubilæum i 2020.
Der er spurgt til præmier til lotteri. Sponsor til Velkomstdrink og vin. Der arbejdes videre med sponsorere. 3 x Hans kommer og spiller til festen. Der er fundet hjælpere. Spis Sammen udvalget står for eftermiddagens arrangement.

Møde vedr. Kunstudvalg d. 6.feb.
Vi byder på kaffe, øl eller Sodavand.
Vi byder velkommen, Fortæller om hvad det er og hvilke tanker vi har gjort os. Kirsten forbereder et oplæg om det historiske. Der skabes fælles dialog.

Forårsmarked: d. 28. marts
Der er gang i planlægningen. Der kommer annonce i avisen. Medlemmer er gratis og udefrakommende betaler 150,- kr. for en stand. OBS. Halvårsmedlemsskab er billigere.

Forårskoncert - skal vi have en forårskoncert? Hvem kan stå for det?
Der er så mange andre arrangementer i dette forår. Vi springer over forårskoncerten i år.

½ års tilmelding d. 17. feb.

Frivilligfest d. 11. juni - Ideer på bordet, hvad er dagens program?
Centerrådet har tidligere snakket om, at der kan laves meget fest for det busserne koster og derfor er der stemning for at holde frivilligfest her i huset i år. Flere vil have mulighed for at deltage, når det holdes her i huset.

4. Valg

Afholdes i uge 11.
Vi arbejder videre med at finde kandidater til udvalgene.

5. Økonomi

Vi har endnu ikke fået regnskabet og sætter derfor punktet på dagsorden til næste møde. Vi sætter god tid af, så vi kan gå lidt i dybden med udgifterne.

6. Vi vil gerne nå ud til beboere foreninger i vores nærområde

Beboerforening på Brændgård, Porsvænget og Brorsonsvej ligger lige omkring os. Kan vi invitere bestyrelserne til et fællesmøde, hvor temaet kan være: hvad kan vi bruge hinanden til. Vi har evt. mulighed for at få "Frivillige bygger bro"- midler i spil til arrangementer. Har vi haft kontakt til beboerforeninger?
Knud har kontakt til Fællesbo, de har kontakt med beboerforeningerne og de kommer med et udspil. De er positive omkring et samarbejde.
Holger afventer tilbagemelding fra Brændgård.

7. Årsprogrammet 2020/2021

Vi skal i gang i god tid. Der uddeles snart sedler til beskrivelse af aktivitet, så vi får oplysningerne samlet ind til årsprogrammet. Vigtigt, at alle punkter udfyldes, så vi får alle oplysninger samlet.
Der kan ønskes lokale, men det ønskes, at der er åbenhed omkring, at det kan være en svær opgave at få lokaleplanen til at gå op og derfor kan alle ikke nødvendigvis kan få sit ønske opfyldt.

8. Hjemmesiden

Den er ved at blive revideret. Kig på den og kom med feed-back og ideer til indhold.

9. Dato for Centerrådsdag?

Skal holdes med det nye Centerråd. Det planlægges til d. 15/5 kl.

10. Evt.

Petanqueholdet ønsker en kantflise omkring Petanquebanen, så den afgrænses mod græsset. Skal ligge, så der kan slås græs ind over.
Kirsten bringer det med til Markvandring

Vores røde sangbøger er meget slidte - de koster ca. 180 kr. stk. i løssalg. Knud vil forsøge at søge om midler hos fonde til udskiftning. Sang og Musik spørges hvilken sangbog de helst vil have.

På Frivillig Bygger Bro dagen var der snak om at besøge hinandens centre. Vil vi være med? Det vil vi gerne. Vi vil gerne både deltage og invitere.
Fællesannonce i Herning Bladet med de andre bycentre. Vi vil gerne være med og går i samarbejde med FSC, hvor der er en frivillig der gerne vil være tovholder på det. Planen er, at det evalueres efter ca. et halvt år.

Søndagscafe: Kan opleves som en konkurrent fordi Søndagscafe har en fordel rent økonomisk. Det vil være at foretrække, at man koordinerer aktiviteterne, så der ikke opstår en konkurrence til Centret aktiviteter. Vi har haft en udflugt der er ramlet sammen.
Vi har som hus en fordel ved at Søndagscafeen er her i huset, så vi må have fokus på, hvordan vi kan få glæde af hinanden.