Centerrådet

Læs om den gruppe på Aktiv Centret, der er med til at planlægge forskellige ting i centret.

Referat fra mødet 3. marts 2020

Sted: Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Else Pedersen, Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord
Personalerepræsentanter: Gerda Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen.

Referat

1. Gennemgang af dagsorden

ok.


2. Siden sidst

Danseaften
Få deltagere, men en god aften med masser af dansere.

Opstillings- og orienteringsmøde d. 17. feb. Kl. 10.30.
God tilslutning, men vi kunne ønske at flere nye kom til sådan et møde.
Der er næsten opstillere, så alle udvalg består af 3 personer.

Møde vedr. Kunstudvalg d. 6.feb.
Drøftes senere

½ års tilmelding d. 17. feb. Er der kommet nye medlemmer?
Der er kommet ca. 10 nye medlemmer

Møde med Bankoudvalg
Mødet var indkaldt af Bankoudvalget Knud og Gerda deltog. Centerrådet fastholder sin beslutning om, at frivillige skal anerkendes ens og derfor kan der ikke længere være gratis plader og lodder. Frivillige får som andre en kop kaffe. Der aftales nyt møde.

3. Arrangementer

Åben Hus: onsdag d. 4/3-2020 kl. 10 - 14
Som sidst, hvor der er gang i Aktiviteterne.
Der er mange tilmeldte hold, så der bliver liv i huset. Mange vil gerne sidde på gangen, det kan alle desværre ikke, så nogle vil sidde i rum. Der står en ved hver hoveddør og der er rundvisere.

Aktiv Centrets 30års jubilæum i 2020.
Der holdes jævnlige møder i udvalget og det udvikler sig stile og roligt.

Forårsmarked: d. 28. marts
Der er ikke solgt så mange boder endnu, så der opfordres til at man får bestilt.

Frivilligfest d. 11. juni - Ideer på bordet, hvad er dagens program?
Middag med 3 retter her i huset til middag. Der skal være et underholdende indslag.
Centerrådet står for borddækning. Gerda undersøger mulige underholdende indslag.

4. Valg

Afholdes i uge 11. Drøftet under pkt. 1.

5. Økonomi

6. Husregler

Inddrage kommentarer fra dialogen på Udvalgsmødet.

7. Kunstudvalg

Der er endnu ingen der har vist interesse for at gå ind i arbejdet i Kunstudvalget. Det foreslås, at Centerrådet udpeger et Kunstudvalg blandt Centerrådets medlemmer, som kan varetage opgaven indtil interesserede, melder sig.

8. Møde med aktivitetsudvalgene i april

Forslag d. 17. el 24.?

9. Vi vil gerne nå ud til beboere foreninger i vores nærområde

Beboerforening på Brændgård, Porsvænget og Brorsonsvej ligger lige omkring os. Kan vi invitere bestyrelserne til et fællesmøde, hvor temaet kan være: hvad kan vi bruge hinanden til. Vi har evt. mulighed for at få midler fra "Frivillige bygger bro" i spil til arrangementer. Har vi haft kontakt til beboerforeninger?
(Det kan blive nødvendigt at udskyde til næste møde)

10. Årsprogrammet 2020/2021

11. Hjemmesiden

Kan vi uddybe ordene i vores logo.
Sundhed - Aktivitet - Fællesskab

12. Evt.