Centerrådet

Læs om den gruppe på Aktiv Centret, der er med til at planlægge forskellige ting i centret.

Referat fra 5 juni 2020

Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord, Jonny Olesen, Axel Løvbjerg Jensen, Astrid Christensen
Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

2. Konstituering

Formand: Knud Nikolajsen
Næstformand: Astrid Christensen

3. Gennemgang af mål og rammer

Den udleverede Centerrådsmappe gennemgås. Centerrådet læser Mål og Rammer til næste gang, hvor Kirsten gennemgår dem.

4. Orientering om genåbning af Aktiv Centret

Det er i Ledelsen af Sundhed og Ældre besluttet, at der ikke tilbagebetales dele af medlemskort og brugerbetaling til Brugerne af Aktivitetscentrene. Det er op til Centerrådet på det enkelte center at afgøre, om man ønsker at kompensere på anden vis i den kommende sæson. Der skal laves en klar beskrivelse af udmelding vedr. ingen tilbagebetaling af medlemskort, så de frivillige i informationen er klædt på, hvis der opstår spørgsmål.

Kirsten gennemgår forløbet omkring nedlukning og langsom oplukning. Daghjemmet har kørt nøddaghjem i de sidste 3-4 uger og lukker op til normal drift fra på mandag. Der åbnes for lovpligtig træning på AC nu. Der kommer udmelding til alle medlemmer i løbet af de næste 2 uger vedr. hvornår man forventer at kunne åbne centret.

Det må forventes, at når vi åbner, så vil det blive med restriktioner ift. at mindske smittespredning og derfor vil aktiviteterne nok ikke kunne foregå helt som de plejer. Vi har også en udfordring ift. lokaler, da Daghjemmet har bredt sig ud i huset for at kunne leve op til kravene omkring afstand.

5. Inddragelse af depotrum

  • Depotrummet ved 6éren indrages til et kontor. Efter oprydning på Centret er der blevet plads til det meste i andre depotrum. Måske bibeholdes dele af rummet som depot. Der mangler dialog med Musikerne ift. opbevaring kassen til Musikinstrumenter, det findes der en god løsning på. Måske bevares noget af rummet som depot - Det afklares ift. udgift til ændringerne og hvad der er muligt. Der bør indkøbes vogne til Bob-borde og Bridge-borde. Vi indhenter tilbud på vogne og tager det op i Centerrådet.
  • I den forbindelse snakkes der om, at der er blevet ryddet meget op i den tid vi har haft lukket. Der er fundet flere ting, som kan ligne noget af privat karakter. Der tales om, at det der opbevares på Aktiv Centret er til fælles brug, men i nogle tilfælde tilknyttet til konkrete hold.

6. Siden sidst

Vi har måttet aflyse: Når livet slutter, jubilæumsfesten, frivilligfesten, ingen hold har hold afslutning i dette forår, generalforsamling i støtte og udvikling, syng sammen dagen, forårsmarked, centerrådsdagen mm.

Jubilæumsfesten udsættes et år, til onsdag d. 5. maj 2021. Det føles mest rigtigt, at det bliver til foråret og på dagen.

7. Arrangementer

Frivillig fest 2019/2020 - dato?
Det er fortsat usikkert, hvornår det kan afholdes - Måske vil nogen holde sig tilbage fra at deltage pga. smitterisiko. Der afklares evt. andre muligheder.

Generalforsamling i Støtte og Udvikling. Det besluttes, at generalforsamling aflyses i år og det siddende udvalg fortsætter. Regnskabet fremlægges i det førstkommende Aktiv Nyt.

Høstfesten afholdes d. 1. oktober

Julefest - afholdes som dagsfest - Afholdes d. 11. december - evt. kombineres med Luciaoptog igen. Gerda undersøger med Skolen.

Udflugter: Holger kontakter Poul Erik ift. hvad han har af forslag og datoer.
Nytårskur. Afholdes d. 11. januar.

Frivilligfest eller tur i 2021: torsdag d. 10. juni i 2021.

Juleudsmykning - ny tænkning - Dorthe har ideer til en nytænkning af Juleudsmykning og vil lave et hold i efteråret, hvor der produceres og pyntes op i Centret. Det er godkendt af Centerrådet at prøve noget nyt.

Åbent hus - dato - Afholdes d. 7. oktober. Sidste år var der størst tilslutning til Åben Hus i efteråret, så det holder vi fast i. Vi skal helst finde en dag på ugen, hvor der er meget gang i huset og en dag, hvor brugerne fra de andre dage har lyst til at komme ind og vise deres aktivitet frem. Der har været god tilslutning og gang i mange aktiviteter på onsdage. Det bliver derfor på en onsdag igen.

Åbent hus eftermiddagskaffe 2-3 gange i efteråret - nyt tiltag. Åbent hus, hvor vi inviterer ikke medlemmer ind til en kop kaffe og kage. Nuværende medlemmer kan tage et ikke medlem med og få en kop kaffe og kage. Formålet er at fortælle om Centret og det at være bruger og frivillig. Repræsentanter fra Centerrådet deltager og fortæller. Der deltager personale, som kan fortælle om de personalestøttede tilbud. Afholdes torsdag d. 24/9 og 12/11, kl. 14.00.

Julemarked: Afholdes d. 21/11-2020.

Forårsmarked: Afholdes d. 20/3-2021.

8. Årsprogrammet 2020/2021

Datoer for div. arrangementer (frivilligfest, jubilæum, høst -og julefest, åbent hus, tilmeldingen).
Gennemgang af det nye program - ny opstilling, nye tekster osv.

Årsprogrammet har fået et nyt udtryk. Det gives Centerrådet til gennemlæsning, så vi kan drøfte det til næste møde.

9. Økonomi

Bruger betaling: Hvilke hold skal betale og hvor meget? skal holdlederne betale? skal man betale for hver dag, hvis man er på et hold flere dag i ugen, mm?
Udlåner vi div. maskiner mm.?
Prisstigning i cafeen - det er længe siden der sidst har været stigninger og råvarerne er steget.
Kaffebilletterne er ens hele året.
Udsættes til næste møde

10. Kunstudvalg

Gennemgang af kunst i kælderen. 2 -3 per. kan gennemgå det vi har og vurdere det, hvad skal gemmes, sælges eller?
Udsættes til næste møde.

11. Evt.

Møde med aktivitetsudvalg. Vi sætter datoer til næste møde
næste møde 23. juni kl. 9.00 - 12.00.