Centerrådet

Læs om den gruppe på Aktiv Centret, der er med til at planlægge forskellige ting i centret.

Referat fra 4. august2020

Referat

Sted og deltagere

Sted: Centerrådslokalet, Aktiv Centret
Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord, Jonny Olsen, Aksel Løvbjerg Jensen, Astrid Christensen
Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

OK.

2. Siden sidst

Ingen kommentar

3. Årsprogrammet 2020/2021

Årsprogrammet er blevet gennemgående revideret. Der rettes de fejl, som Centerrådet har fundet siden sidste møde. Der udleveres den seneste udgave og Centerrådet læser den igennem og sender mail med rettelser til Gerda.

4. Arrangementer

Ingen kommentar

5. Frivillig fest 2019/2020

Alternative muligheder? Andre Centre har givet en påskønnelse og det har skabt glæde. Centerrådet beslutter, at det gør vi også. Gerda finder navne og sender til Centerrådet og de tjekker, om vi har husket alle.

Høstfesten afholdes d. 1. oktober - Taler: Knud spørger sygehuspræst Svend Erik Søgaard.
Knud har lavet aftale med Svend Erik Søgård, han vil meget gerne komme.

Udflugter: Holger kontakter Poul Erik ift. hvad han har af forslag og datoer. Poul Erik vil ikke længere stå for ture, så der er ikke arrangeret ture i 2020/2021
Det besluttes, at turudvalget ligger stille lidt og tages op igen senere.

Nytårskur - Afholdes d. 11. januar. - Taler: Forslag - Claus Steinlein (FCM) - Svend Erik Søgaard (Sygehuspræst) - Claus Elming - Jimmy Bøjgaard - Fotovognen (Vibeke Nipper og Toft Bro (evt. til Jubilæumsfest - til jubilæumsfesten har vi en "aftale" med 3 x Hans, som var bestilt til 2020) - hvem vil tage kontakt?
Knud har spurgt til Søren Pape Poulsen og afventer svar på det. - Det tages op igen senere.

Møder med aktivitetsudvalg - datoer i 20/21
Centerrådet beslutter at det giver mening at mødes i oktober, da vi er i gang med aktiviteterne og har fået nogle erfaringer. Der er god erfaring med fremmødet de gange vi har haft møde om fredagen.
Møderne fastsættes til fredag d. 23/10-2020 kl. 12.30 - 14.30 og fredag d. 29/1-2020 kl. 12.30 - 14.30.

Vaccinationsdag: Dato er fastsat til 6/10. Der vil blive tidsbestilling pga. Corona, der kommer mere info senere.

6. Økonomi

Udlåner vi div. maskiner mm.?
Gerda har fået en forespørgsel på lån af maskiner fra træværkstedet. Gerda efterspørger Centerrådets holdning til udlån af maskiner.
Centerrådet beslutter, at der er en generel holdning til, at vi ikke udlåner maskiner, værktøj og andre remedier i det hele taget. Tingene er indkøbt til brug i Centret, så det er det de skal bruges til.

Prisstigning i cafeen. Det er længe siden der sidst har været stigninger og råvarerne er steget.
Prisen på bl.a. kaffe er steget til 7 kr. Det drøftes, om det har betydning for brugernes lyst til at købe. Det vurderes dog, at vi må sikre at følge prisjusteringerne.

Kaffebilletterne har samme udseende hele året

Indkøb af vogn + smede laver om på et stativ, som kan fungere, som vogn til Bridgebordene. Smedene spørges om de kan lave vognen.

Indkøb af radio og vægt til træningssalen. Der mangler en radio i træningssalen, som alle kan finde ud af. Den skal være med CD og der skal kunne kobles telefon til. Knud kontakter Miniradio. Kamma kontakter Bolette, om den de har på "Hyggepigerne" kan bruges/deles.

Økonomi-snak med værkstederne
Gerda og Knud har haft en snak med smedene, som var meget positivt. Udgangspunktet for snakken, var stort underskud i smedeværkstedet. Der er truffet aftaler om at der laves beregninger på udgifter til materialer og gas, så priserne på tingene dækker de udgifter der er. Der er 50 kr. i startgebyr til dækning af gas og drift af maskiner. Der er aftalt, at der skal betales for alle reparationer og ting der laves i Smedeværkstedet.

Mobile pay - både i cafe og information
Opstartes i efteråret. Der skal evt. arrangeres Cafemøder, hvor man kan få hjælp til installation og instruktion i brugen af MobilePay.
Skal man evt. starte det op et sted af gangen, Gerda planlægger hvordan.

7. Genåbning

Vi er i gang med at kigge på hvordan vi kan gennemføre genåbningen, så den kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt. Pladsforhold og afstandskriteriet udfordrer os, men vi søger at finde løsninger.

8. Tilmelding til ny sæson

Fordeling af opgaver d. 20. august
Den 13/8 kan man købe sit medlemskort via Hjemmesiden. Har man brug for hjælp, kan man fra mandag d. 17/8 i Informationen.
Fra d. 20/8 kan man tilmelde sig på hold. Dette kan gøres hjemmefra via hjemmesiden. Har man brug for hjælp, så vil der være mulighed for at komme og få hjælp på Centret denne dag. Det anbefales, at man har tegnet medlemskabet inden den 20/8.
Tilmelding på holdene er efter først til mølle og det giver god mening, så vi ikke lukker os om os selv, men er åbne for nye medlemmer.
Centerrådets medlemmer (Jonny undtaget) er tilstede denne dag for at hjælpe til. Vi mødes kl. 8.30. Der arbejdes på at oprette tilmeldingsdagen som en begivenhed på Facebook for at komme ud til de lidt yngre.

9. Husregler

Udsættes til næste møde.

10. Kunstudvalg

Gennemgang af kunst i kældere. 2 -3 per. kan gennemgå det vi har og vurdere det, hvad skal gemmes, sælges eller?

Knud har talt med Anja Pajbjerg der selv maler og kender huset fra tidligere. Kirsten, Holger og Lis laver aftale med Anja.

11. Aktivitetsudvalgene

Bordet rundt?

12. Frivillige bygger bro

Vi skal være opmærksomme på nye initiativer, hvor vi skaber kontakt til samfundet omkring os.

13. Hjemmesiden

Er opdateret og har man ideer til indhold, så sig til.

14. Evt.

Dato for en centerrådsdag i efteråret.
Torsdag d. 5/11-2020 kl. 9 - 15. Gerda og Kirsten finder et sted, hvor vi kan være.

Touchskærm til informationen til selvbetjening. Vi har skærmen men den skal opgraderes med ny Harddisk, så den kan køre internet - Dette bevilges.