Centerrådet

Se hvem der er med i centerrådet og de seneste referater.

Fuglsangsø Aktivitetscenter har et centerråd, der kaldes bestyrelsen. 

På denne side kan du se hvem der er med i bestyrelsen og hvornår du lettest kan kontakte dem.

Du kan også læse referater fra generalforsamlingen.

Her kan du se, hvem der er med i bestyrelsen, og hvornår du bedst kan træffe dem på centret.

Bestyrelsen
Billed

Navn

Træffes bedst
Img 0506 1253

Formand 

 Karen Lindegaard   

Tirsdag
formiddag

 Img 0505 1252

Næstformand

Lis Nielsen

Tirsdag
formiddag

Torsdag
hele dagen

 Flemming

Kasserer

Flemming
Dalsgaard

Mandag
eftermiddag

Efter aftale

 Bent  Bent Hauballe

Torsdag
eftermiddag

Fredag
formiddag

Efter aftale

 Img 0500 1251 Anne Grethe
Sørensen

Mandag
formiddag

Tirsdag
eftermiddag

 Charlotte

Aktivitets-
koordinator

Charlotte Lam

Mandag til
fredag
 Marianne Caféansvarlig
Marianne
Ernstsen
Mandag til
fredag

1. suppleant Ellen Birkkjær

2. suppleant Mogens Iversen


Deltagere: Anne Grethe, Lis, Karen, Kirsten, Bent og Charlotte
Afbud: Flemming

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

2. Opfølgning på sidste møde

Cyklerne til træningssalen, der er indkøbt to magen til den testcyklen, der var i forvejen.
Træværkstedet (udsugningen) Der aftales et møde med Ove (pedel), Bent, Kirsten og Charlotte, så vi kan finde ud af hvad der skal gøres for at problemet løses. Kirsten indkalder til et møde.
Rengøring: Kirsten har fulgt op på rengøringen, man er altid velkommen til at henvende sig hvis man oplever der er beskidt, der bliver gjort rent en gang om ugen i alle aktivitetslokaler, så hvert hold skal rydde op efter sig.

3. Generalforsamling

Anne Grethe, Flemming og Bent er på valg, og de genopstiller, Der bliver lavet et udkast til en vedtægtsændring på, at bestyrelsen selv konstituere sig efter Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen bliver 21. februar 2020 kl. 13.00
Bestyrelsen har Generalforsamlingsforberedelser torsdag d. 30. januar kl. 10-11.

4. Kirstens oplæg til montrene

Udkastet blev drøftet, Kirsten skriver den endelige version.

5. Frivillige bygger bro

Ole Jørgensen arrangementet blev afholdt mandag d. 11. november, der var 64 deltagere. Målet var at et medlem af Fuglsangsø skulle tage en ven eller nabo med, som ikke var medlem. Det var et rigtig godt arrangement, der var rundvisning bagefter.

6. Bordet rundt

Charlotte: Acryl holdene vil gerne have lov til at, udvide det område de har deres malerier hængene på, så det kommer til at gå langs centergangen og ned til cafe- området. Dette gives der lov til. Der er dog et krav om en tidsfrist på 3 mdr. hvor længe malerierne må hænge på væggene så skal de udskiftes.

Marianne vil gerne have lov til at købe en skabsfryser, dette bevilliges.

Anne Grethe: Ingenting

Lis: Marianne skal have arbejdstelefon, så man kan komme i kontakt med hende ved arrangementer om aftenen.
De gamle kontorstole skal skiftes ud, dette bevilliges.

Bent: De to billeder der står på center kontoret skal op og hænge. Bent og Charlotte sørger for at de kommer op.
Bent har skrevet til Lars Krarup, om Vesterholm vejen, det er et meget farligt kryds.
Bent vil gerne have, at bestyrelsen får drøftet, hvilke forventninger der stilles til et bestyrelsesmedlem, punktet tages med på mødet den 27. februar 2020.

Karen: Der har været besøg fra 2 aktivitetscentre fra Fredericia, de var meget betaget af vores center.

Kirsten: Ingenting

7. Postkasse

Tom

Møder i 2020

Torsdag d. 16. januar kl.10.00
Torsdag d. 27. februar kl. 10.00
Torsdag d. 19. marts kl. 10.00

 


Deltagere: Anne Grethe, Lis, Kirsten, Karen, Bent, Flemming og Charlotte.

1 Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra sidste er godkendt

2 opfølgning fra sidste møde

Rygeskuret er etableret over ved de sorte skure, der henstilles til at der fremover ryges der.
Der er nogle undtagelser, daghjemsbrugerne må ryge udenfor daghjemmet, personalet må stadig ryge ved trappeopgangen.

3 Evaluering af samarbejdsmøde d. 4. oktober herunder

Salg fra montre: der blev drøftet fremtidig modeller, det tages op løbende på bestyrelsesmøder. Det blev vedtaget at man ikke kan sælge noget i montrene hvis man ikke er medlem. Kirsten laver ud fra snakken et udkast til retningslinjer for salg i informationen.

Busruter: Seniorråd, ældrerådene er dem der kan præge politikkerne ved. bus ruter. Der er lavet måling på hvor mange der bruger bussen, derfor er Tjørringbussen stoppet med at køre til Fuglsangsø.

4 Bestyrelsesmedlemmer på valg

Bent, Flemming, Anne Grethe stiller op til genvalg.

5 Bordet rundt

Bent: har haft et møde med holdlederne fra træværkstedet. Knivsliberen bliver ikke indkøbt. Der indkøbes værktøj i stedet. Referatet fra mødet er vedhæftet. Det donerede træ centret har fået værdiansættes og brugeren kan købe det, pengene bruges til fælles ting (sandpapir m.m.) Penge for betaling af træ samles i informationen. Alle der kommer i træværkstedet skal betale brugerbetalingen på 200 kr. Udsugningen fungerer ikke optimalt, Bent og Charlotte tager til Lind og kigger på deres værksted.
Selvtrænerne vil gerne have en ny cykel, gerne en Matrix.

Flemming: festudvalget vil gerne have ny bankoplader, ca. 2000 kr. plus moms det bevilliges.

Anne Grethe: Vedr. julemarkedet Julemanden skal op ved hoved indgangen. Flemming får lavet skiltet ud til vejen.

Lis: Der er meget beskidt i aktivitetslokalerne, Kirsten tager fat på rengøringen.

Kirsten: ingenting
Charlotte: ingenting
Karen: Flemming og Karen holder møde med Qvindtetterne.

6 Postkassen

Patchwork ansøger om en underviser, hun koster ca. 500 kr. plus transport, det bevilliges.

Næste møde

14. november kl. 10-13

Opfølgning

Kirsten laver et udkast til en model for montre.
Bent og Charlotte tager til Lind. Bent og Charlotte undersøger hvad en ny cykel koster.


Dagsorden

1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Egon Bjørn Andersen
2. Valg af stemme tællere, bestyrelsen foreslår Marianne Ernstsen og Anni Kristensen, da de ikke har stemmeret
3. Valg af referent, bestyrelsen foreslår Charlotte Lam
4. Beretning ved formanden Karen Lindegaard
5. Regnskab ved kassereren Flemming Dalsgaard Nielsen
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Formand Karen Lindegaard (modtager genvalg)
b. Næstformand Lis Nielsen (modtager genvalg)
8. Valg af suppleanter, Bestyrelsen foreslår Ellen Birkkjær, hun ønsker genvalg, Mogens Iversen ønsker ikke genvalg
9. Eventuelt.

1. Egon Bjørn Andersen blev valgt. Indkaldelsen er gyldig, da den er udsendt d. 6. februar. Dem der har stemmeret er kun medlemmer af Fuglsangsø Aktivitetscenter

2. Marianne Ernstsen og Anni Kristensen blev valgt som stemmetællere.

3. Charlotte blev valgt til referent.

4. Karen Lindegaard aflagde formandens beretning.

5. Flemming Dalsgaard Nielsens gennemgik regnskabet.
Erik Jensen havde et spørgsmål om centret har noget at gøre med motionsrummet, det har det, da selvtrænerne betaler brugerbetaling for at benytte rummet.
Eigil Petersen havde et spørgsmål til; om vi har forskellige medlemskort, Flemming redegjorde for at centret har fuldt medlemskab, lokalkort, halv pris på disse efter 15. februar. Eigil Petersen havde et spørgsmål til overskuddet i forhold til egenkapitalen, Anni Kristensen forklarede dette. Flemming Dalsgaard Nielsen fremlagde regnskabet for cafeen. Erik Jensen og Børge Madsen havde et spørgsmål til, hvorfor der ikke lå regnskab man kunne kigge i. Flemming forklarede at bestyrelsen havde valgt efter sidste års generalforsamling, at i år vil regnskaberne være tilgængelige ved informationen og at de bliver sendt ud sammen med referatet fra generalforsamlingen, da mange sidste år ikke havde taget dem og de var bare til at smide ud.

6. Behandling af forslag
Lene Madsen, foreslår et centerråd i stedet for en bestyrelse. Elin Mogensen fortæller kort om valg af bestyrelse/centerråd. Bestyrelsen vil tage det op på et af de kommende bestyrelsesmøder, om Fuglsangsø aktivitetscenter skal have et centerråd eller forsætte med at have en bestyrelse, og at man vil kigge på strukturen for at drive centret.

Egon Bjørn Andersen spurgte forsamlingen om de ved håndsoprækning kunne give bestyrelsen et vink om, hvad medlemmerne på generalforsamling mener om der skal være et centerråd eller en bestyrelsen. Dette blev udført. Håndsoprækningen medførte at ca. 1/3 stemte for et centerråd, ca. 1/3 stemte for at fortsætte med en bestyrelse og ca. 1/3 var hverken for eller imod.

Karen Christoffersen havde indgivet et forslag om, at Mogens Pedersen skulle have lov til at give sin version af den verserende sag mellem ham og bestyrelsen. Mogens Pedersen blev spurgt om han ville dette, og det var et ja. Mogens Pedersen gav derefter sin version af sagen.
Eigil Petersen ville have bestyrelsen til at give deres forklaring. Egon Bjørn Andersen, klargjorde, at når sagen kører mellem en advokat og Herning kommunes jurist må bestyrelsen ikke kommentere på den.

7. Valg af formand Karen Lindegaard, blev valgt, Valg af Lis Nielsen, blev valgt. Begge uden afstemning.

8. Valg af suppleant, Ellen Birkkjær, blev valgt. Der var ikke andre der meldte sig som suppleant.

9. Eventuelt
Rie Petersen: spurgte bestyrelsen om der kan indkøbes et løbebånd mere, og om evt. skimaskinen kan fjernes da den bruges meget sjældent.

Erik Jensen: Med en kapital på 271.000 hvad sparers der op til? Er det muligt at få et bedre lydanlæg.

Børge Madsen: Med de retningslinjer der er lavet, er det ikke rimeligt at frivillig ikke kan få dækket udgifter til blækpatroner, når de derhjemme laver opgaver til hold, har lavet medlemsblade m.m.

Eigil Petersen: Opfordre bestyrelsen til at få kigget på, hvad frivillig kan få for deres arbejde.

Erhard Rasmussen: Alle frivillige der laver opslag, holdmateriale m.m. kan til enhver tid komme på centret og bruge deres printer og kopimaskine, de er bedre end dem man har derhjemme.

Lis Sander: Refererede til de søjler bestyrelsen engang lavede for holdene, at der mangler styring, hun refererede til informationen, i hvordan fx håndteringen af tilmeldinger til arrangementer halter. Lis spørger til hvordan regnskaberne vil blive synliggjort, hvis bestyrelsen vælger at danne et centerråd. Elin svarede på samme måde som nu ved en bestyrelse.

Karen Christoffersen: Håber at bestyrelsen vil kigge på noget af alt det der blev drøftet, og kan få vendt den negative stemning til positiv.

Erik Jensen: Ville hører hvad aktivitetscentret sparer op til, med den store egenkapital, han vil gerne hører, hvad Charlottes rolle er på centret, da de betaler for hende. Han mente ikke, at hun var ret synlig, da hun aldrig havde været inde på hans hold udover for at tage et billede. Det blev klargjort, at centret ikke betaler Charlottes løn. Egon Bjørn Andersen klargjorde, at det ikke var nødvendigt at besvare, hvad Charlottes rolle er, da det kan ses i kommunens sagsakter.

Johanne Reinhold: Ville hører om det, hun var blevet lovet af bestyrelsen på stormødet stadig var aktuel, Johanne havde spurgt efter om bestyrelsen godt ville lave nogle møder med holdlederne, så der drøftes forskellige ting, og dette vedholder bestyrelsen at de vil kigge på.

Alt i alt vil bestyrelsen tage alle synspunkter med på de kommende bestyrelsesmøder.


Vedhæftet dette referat er: Formandens beretning, Regnskab på centret og cafeen.

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 22. Februar 2019

Så er det igen tid til at tage det forgangne år 2018 op og prøve at få sat lidt ord på.
Det har været et godt år. Vort medlemstal er oppe på 000 efter det sidste nye tal, og det er rigtig flot.

Vi er jo heller ikke et center, der ligger på den lade side. Ud over de faste arrangementer, så som sangaftener, banko, salg af tøj, sko m.v., så har turudvalget budt på mange ture til forskellige spændende steder rundt i landet. Det ville føre for vidt at nævne dem alle.
Årets store tur den 17. Juni gik til Mosel og Luxembourg. Alle ture var der fin opbakning til.

Fest- og kulturudvalget havde mange forskellige arrangementer på programmet. I flæng kan nævnes Nytårskoncert, Ole Lindskov og Peter West og Kristian Rusbjerg og i den mere alvorlige ende. En aften med bedemændene Birgit og Søren Moesgaard. Selvom emnet var alvorligt, blev der også denne aften plads til et lille grin.

I cafeen har de, som sædvanlig fremtryllet utallige lækkerier og knoklet som små bæster.
Også så meget, at bestyrelsen har bedt Herning Kommune om nogle flere timer med Marianne i cafeen.

Den 1. Oktober havde vi kombineret vaccinations- og sundhedsdag. Vi har nu i to år i træk oplevet, at vaccinatørerne ikke nåede alle dem, der var mødt op, fordi de skulle videre til et andet sted. Vi måtte så have sygeplejersker ned fra plejecentret for at tage de sidste.
Det har vi nu taget konsekvensen af og droppet samarbejdet med Danske Lægers Vaccinationsservice. I stedet bliver det i år Østergades Apotek, der står for vaccinationerne, og de har lovet at blive, til alle er vaccineret.

Årets julemarked blev holdt den 1. december, og var igen et tilløbsstykke. Hvis jeg ikke husker meget fejl, var der optalt 1068 besøgende, og flere af standene har allerede reserveret til i år.

Ind imellem alt dette, må vi ikke glemme festerne: Grillfest, sommerfest julefrokoster osv. Både for alle og for de frivillige.

Her på centret og utallige andre steder mangler man frivillige. Jeg kan kun opfordre til, at hvis man støder på personer, som kunne tænke sig at arbejde frivilligt med noget af det, vi laver her på centret, så prøv endelig på at få dem med herud til os. Jeg tager gerne en snak med dem for at fortælle om centret, og det vi står for.

Til slut skal der lyde en tak til alle, der mødte op til rengøringsdagen i august.
Tak også til Elin Mogensen, som har været os en stor støtte i Lis Daugaards fravær.
Tak til Charlotte, Marianne og pedellerne, som vi aldrig går forgæves til, og sidst, men ikke mindst em stor tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i årets løb.

Karen Lindegaard


Bestyrelsesmøde

Deltagere: Elin, Kirsten, Bent, Anne Grethe, Flemming, Lis, Karen og Charlotte

Velkommen til ny leder Kirsten Fugl Matthiasen.

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde

Godkendt

2. Opfølgning fra sidste møde

Postkasse skal sættes op plus plastik opslag, Flemming og Charlotte sørger for det.

Afventer tilbud på 2 stk. bryggesystem til et ølbrygningshold.

3. Mariannes tid i cafeen

Får fra ny sæson 15 timer i cafeen, som bestyrelsen betaler, 5 timer til at sikre forplejning til daghjemmet, rengøring og timer i daghjemmet.

4. Ansøgning fra bryggesvendene

Afventer svar på 2 bryggesystem.

5. Bordet rundt

Bent: Afskaffe plastik krus i fysioterapien, træningssalen og ved cafeen, dette vedtages. Drikkedunke indkøbes som kan købes ved informationen, ved cafeen kommer der glas og krus.

Træværkstedet har et ønske om et nyt slibe system til værktøjet ca. 5000 kr. incl. moms, det bevilliges.

Flemming: Der har ved informationen været en kasse til alle arrangementer, fra ny sæson kommer der kun en stor vekselkasse, og betalingen skal lægges i kuverter og i boksen.

Nørklerne vil gerne have en reol til aktivitetslokalet, Flemming og Charlotte kigger på dette.

Lis: Har lavet skema til kontant indbetaling om, den ligger ved informationen.

Beton holdet ansøger om et kursus, enten hos Fru Pedersens Have, eller hos Fru Hald i Arnborg, de koster begge 300 kr. inkl. materialer. Det bevilliges at holdleder kan tage på kursus.

For at prøve noget nyt, er der ingen julefrokost i december for de frivillige, men der bliver et arrangement i januar/februar, dette vedtages.

Informationen starter op 2. september, Charlotte sender besked ud.

Karen: Rengøringsdagen, der er godt med tilmeldte, Anne Grethe står for forplejningen.

Lene Madsen laver nogle kort bestyrelsen, som kan bruges til gaver

Samarbejdsmøde med alle holdlederne bliver d. 4. oktober kl. 12.30-15 i cafeen.

Opfordre til at alt der vedhæftes er dato mærket

Charlotte: Arrangement i Holing for bestyrelsen og de andre centerråd bliver d. 31. oktober vedr. frivillige bygger bro.

Elin: Ingenting

Kirsten: Ingenting

Anne Grethe: Ingenting

Næste møder

Bestyrelsesmøder:

  • 19. september kl. 9.00,
  • 24. oktober kl. 9.00,
  • 14. november kl. 10.00

Samarbejdsmødet:

Samarbejdes mødet med alle holdlederne er flytte fra d. 20. september til d. 4. oktober kl. 12.30-15.00.


Referat

Deltagere: Elin, Anne Grethe, Lis, Karen, Flemming, Bent og Charlotte

1 Godkendelse af referatet fra sidste møde

Referatet er godkendt

2 Opfølgning fra sidste møde

Der er afholdt et møde med turudvalget. Bent har lovet maskinudvalget i træværkstedet at hjælpe dem.

3 Endelig fastlæggelse af Bestyrelses ledelsesstruktur

Der blev drøfte de kommentar, der kom fra stormødet, hvor alle holdleder/frivillige var inviteret. De frivillig var ikke så interesseret i at have en talsmand fra nogle definerede grupper. Det blev aftalt, at bestyrelsen vil sætte postkasse op hvor holdlederne, kan komme med emner de ønsker bestyrelsen skal tage beslutning om, og hvor der på kommende bestyrelsesmøder er mulighed for at holdlederne/frivillig kan møde op og få lov til at fremlægge, deres ønsker. Der vil blive holdt et stormøde for alle holdledere/frivillige ved sæson start og slut. Bestyrelsen vil gerne tilkendegive, at de ønsker et godt samarbejde med holderne/de frivillige. Datoer for fremtidige bestyrelses møder vil blive sendt ud pr. mail og på infoskærmen. Der blev drøftet at lave en vedtægtsændring til næste Generalforsamling omkring valg til bestyrelse. Bestyrelsen ønsker ikke at der skal være direkte valg af Formand og Kasserer, bestyrelsen vil gerne kunne konstituere sig selv efter valget.

4 Lån af cafeen (regelsæt tilsendt)

Elin gennemgik regelsættet og dette blev drøftet. Elin tager det med og drøfter det med Astrid plejecenter leder på Fuglsangsø.

5 Til rettelse af retningslinjer for honorering af frivillige

Retningslinjerne blev drøftet og tilrettet.

6 Fastsættelse af dato

Rengøringsdag: D. 19. august kl. 9- ca. 12.
Sundhedsdag/vaccinationsdag: D. 7. oktober kl. 9.

7 Ansøgning fra "Bryggersvendene"

Udsat til næste møde, da der mangler de sidste priser.

8 Bordet rundt

Charlotte: Der skal indkøbes flere termokander til turudvalget, dette bevilliges. Efter sommerferien skal bestyrelsen mødes med Charlotte og lave aftaler om Frivillige bygger bro.

Lis: Brugerbetaling på træ skal sættes op til 200 kr. Billard kommer til at koste 50 kr., Brugerbetaling på glas koster 100, brugerbetaling på skind koster 50 kroner. Alt dette i ny sæson.

Karen: Ingenting

Anne Grethe: Glas holdets mikrobølge ovn er gået i stykker. Det bevilliges at der indkøbes en ny.

Elin: Der er ansat ny leder i træning og aktivitet, Kirsten Fugl Matthiasen pr. 1. juni. Hun er ergoterapeut har været ansat i Herning Kommune i 17 år.

Bent: Bent's træningshold vil gerne have trænings elastikker, dette bevilliges. Af miljø hensyn skal Bestyrelsen have drøftet om centret skal have afskaffet plastikkrus i fysioterapien og træningssalen.

Flemming: By spilledag i samarbejde med Aktiv Centret og Koloritten. Flemming og Charlotte går sammen og finder ud af om det er noget vi skal have sat i værk. Nørklerne i aktivitetslokale vil gerne af med hylderne der hænger mod nord, Charlotte får pedellerne til at fjerne den.

Næste møde: d. 6. august kl. 13.

 

På generalforsamling i februar 2019 blev efterspurgt tættere samarbejde mellem bestyrelsen og medlemmerne. Den opgave har bestyrelsen taget på sig.
På bestyrelsesmøde den 5. marts og igen den 2. april 2019 drøftede bestyrelsen forslag til opdeling af alle Fuglsangsø Centrets tilbud grupperet inden for sammenhængende aktivitetsområder. Modellen indebar at hvert aktivitetsområde kunne få en talsmand, som dernæst kunne mødes nogle gange årligt med bestyrelsen. Forslaget blev beskrevet og rundsendt til alle holdledere i forbindelse med en invitation til møde mellem bestyrelse og holdledere den 5. april. Her drøftede man ledelsesstrukturen og modtog kommentarer og idéer til fremtidigt samarbejde. Der var blandt de fremmødte ikke udbredt opbakning til en model med grupperede aktivitetsområder i udvalg med en valgt talsmand. Der kom i stedet forslag om mulighed for direkte dialog med bestyrelsen, enten i form af skriftlige forslag til drøftelse på bestyrelsesmøde og/eller med mulighed for direkte dialog med bestyrelsen. På bestyrelsesmødet den 14. maj 2019 drøftede bestyrelsen på ny ledelsesstrukturen og tilbagemeldingerne fra mødet med holdlederne.
Bestyrelsen har den 14. maj truffet beslutning om, at i den kommende sæson vil ledelsesstrukturen og samarbejdet mellem bestyrelse og holdledere/ medlemmer bestå i:
• Samarbejdsmøde i september efter holdstart - for bestyrelsen og alle holdledere
o 1. halvår af sæsonen
o Frivillig bygger bro
o Mv.

• Postkasse til skriftlige forslag til drøftelse på bestyrelsesmøde senest 14 dage før mødet
o Beskrivelse af emne til drøftelse i bestyrelsen
o Navn på, hvem der har lagt forslaget i postkassen
o Notat om, hvorvidt man ønsker at forelægge emnet på førstkommende bestyrelsesmøde.

• Samarbejdsmøde i januar - for bestyrelsen og alle holdledere
o 2. halvår af sæsonen
o Frivillig bygger bro


Deltagere: Elin, Karen, Flemming Anne Grethe, Bent, Lis og Charlotte
Afbud: Lis Daugaard

1 Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

2 Opfølgning på referat fra sidste møde

Der var ingenting der skulle følges op på.

3 Drøftelse af fremtidig ledelsesstruktur på centret

Hvert bestyrelsesmedlem går hjem og laver nogle forslag som drøftes på næste møde d. 20 marts kl. 10-13.

4 Bordet rundt

Lis: Vil høre om hvor langt vi er kommet med om Marianne kan få flere timer i cafeen, det er ikke klar endnu svare Elin, der følges op.

Anne Grethe: Der mangler glas til glas-holdet, det bevilliges at der må indkøbes 10 halve plader.

Elin: Lis Daugaard har fået andet arbejde. Der arbejdes på at finde en ny leder for træning og aktivitet.

Flemming: Der er kommet et nyt Turudvalg, bestyrelsen skal mødes med dem. Frivillige bygger bro - en ide kunne være at nogle enlige medlemmer fra FSC kunne tage en ven med, som også er enlig /ensom, til et arrangement, det tager vi op på et møde.

Åbent Hus: lørdag d. 6 april kl. 10-14, Marianne spørges om hun vil finde frivillige til cafeen. Der servers en sandwich til de frivillige der kommer og arbejder, Lis spørger rundt i huset om der er folk der vil komme og arbejde på Åbent Hus dagen.

Bent: Har et punkt, hvordan skal kommunikationen bestyrelsen imellem være, direkte pr. mail eller telefon, husk der skal svares ved henvendelse!

Karen: Ingenting.

Charlotte: Husets fysioterapeut har undersøgt hvad et nyt løbebånd koster. Det bevilliges at der indkøbes et.


1. Valg af dirigent: Erik Lindgaard

2. Valg af 2 stemmetællere: Lis Daugaard og Marianne Ernstsen

3. Valg af referent: Charlotte Lam

4. Beretning ved formanden
Kan ses i informationen.

5. Regnskab ved kassereren
Regnskabet for aktivitetscentret gennemgås. Regnskabet godkendes. Regnskabet for cafeen gennemgås Regnskabet er godkendt.
Kan ses i informationen.

6. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen er blevet gjort bekendt med at udvalgene er selvsupplerende og ikke på valg. Det skal på denne generalforsamling til debat. Der stemmes ved håndsoprækning om udvalgene er selvsupplerende. Der var to der var imod, og resten for, så konklusionen blev at udvalgene er selvsupplerende.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er:
a. Kasserer Mogens Pedersen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsens har foreslået Flemming Dalsgaard. Der er ikke andre der stiller op Generalforsamlingen stemmer Flemming Dalsgaard ind i bestyrelsen.
b. Næstformand Børge Madsen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen har foreslået Bent Haurballe. Der er ikke andre der vil stille op. Generalforsamlingen stemmer Bent Haurballe ind bestyrelsen.
c. Bestyrelsesmedlem Anne Grethe Sørensen (genopstiller)
Der er ikke andre der vil stille op. Generalforsamlingen stemmer Anne Grethe Sørensen ind i bestyrelsen.
d. Valg af 2 suppleanter Bestyrelsen foreslår Ellen Birkkjær og Mogens Iversen. Der skal stemmes på sedler, Ellen Birkkjær vælges til 1. sup. med 58 stemmer og Mogens Iversen med 39 stemmer som 2. sup. Der var 7 blanke sedler.

8. Eventuelt
Spørgsmål fra Eigil Pedersen: om hvor de 100 kr. for selvtræning går hen, Mogens Pedersen: De går ind på en inventar konto i Herning Kommune.

Spørgsmål fra Lis Jensen: spørger til cafe omsætningen, om de frivillige kan få nogle tal på hvordan det går. Mogens Pedersen: Der hænger en måneds oversigt i cafeen, på det ene køleskab.

Verner Christensen: spørger til om indkaldelsen kan laves lidt om til næste år, da det har skabt en del forvirring, at der på indkaldelsen står at kassereren Mogens Pedersen genopstiller, men på dagen får man mundtligt af vide at han ikke gør. Bestyrelsen tager det til efterretning.

Erik Pedersen: spørger til om Flemming har kendskab til at styrer regnskab, Flemming fortæller en lille sjov historie, men det korte og det lange er at Flemming i samarbejde med personalet (Charlotte og Marianne) laver regnskab.

Lis Sander kommentere Karens udlæg om at regnskabet overgår til Herning kommune og de ting Herning Kommune havde lovet alle medlemmer fra det gamle Tjørring. Lis Sander ønsker gennemsigtighed i bestyrelsens arbejde. Karen Lindegaard fortæller at når den nye bestyrelse har konstitueret sig, er hendes ønske at alle medlemmer skal kunne se dagsorden og referat fra alle bestyrelsesmøder. De kommer til at være offentlige, de vil kunne findes ved informationen. Charlotte vil gerne sende dem ud til alle medlemmer, men vi har udfordringer med at filer ikke kan åbnes, derfor vil de være tilgængelige ved informationen.

Erik Pedersen spørger til om der ikke skal vælges en revisor og en suppleant til denne post, men det skal der ikke da regnskabet overgår til Herning kommune. Mogens Pedersen forklare lidt omkring valget om at lade regnskabet overgår til kommunen.

Hans Christensen spørger til hvorfor suppleanter ikke er med ved bestyrelsesmøder, Det er op til bestyrelsen at bestemme dette.

Kirsten Mikkelsen: Forespørger bestyrelsen om der kan komme dato på indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen tager dette til efterretning.

Jan Andersen spørger til om der findes nogle vedtægter. Det er der og de skal ikke godkendes ved generalforsamlingen, da vi ikke er en forening. Vi skal arbejde efter mål og rammer, som kan findes inde på Herning kommunes hjemmeside. De vil være at finde ved informationen, men kun til gemmen læsning.

Lis Daugaard fortæller kort om at hun er den nye leder i TAK Vest, hun er fysioterapeut og kommer fra Regionen. Hun bor i Herning og har været leder i to år på Herning sygehus og 18 år som fysioterapeut samme sted.


 

Bestyrelsen på Fuglsangsø Aktivitets

Kontaktinfo

Fuglsangsø Aktivitetscenter
Fuglsang Toft 4 B
7400 Herning

Tlf.: 96288484
Send e-mail til aktivitetscentret

Charlotte Lam
Aktivitetskoordinator
Tlf.: 96288490
Mobil: 20703695 
Send e-mail til Charlotte

Daghjem
Ninna Elmholt
Tlf.: 96288486 
Send e-mail til Nina

Pernille Tang Dunker
Tlf.: 96288488
Send e-mail til Pernille

Cafe
Marianne Ernstsen
Tlf.: 96288483  
Send e-mail til Marianne

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail