Referat fra møde 1. februar 2022

Referat

Sted: Centerrådslokalet, Aktiv Centret
Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Lis Vorm, Holger Fjord, Jonny Olsen, Astrid Christensen
Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen (afbud), Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

Godkendt

2. Siden sidst

a. Der føles tomt i huset

  • Knud har fået en henvendelse fra en bruger, som syntes der er tomt i huset. Der var ingen at spørge og vedkommende mødte ingen på gangen. Der sad ingen i informationen da vedkommende var forbi. Vi kender ikke tidspunktet for hvornår dette blev oplevet. Er det i middagsstunden, så er der stille på Centret. Der er dog dage hvor oplevelsen godt kan genkendes.
  • Kan vi have dørene åbent ind til vores aktiviteter, så der bliver lidt mere liv. Vi går ikke ind af en lukket dør. Der kan dog blive udfordringer med træk om vinteren
    Vi må alle hjælpe til med at skabe liv i huset. Flere aktiviteter, flere medlemmer og at alle støtter om cafeen og skaber liv i huset.

b. Gerda sygemeldt – Er der opgaver vi skal tage os af?

  • Hjemmesiden, der ligger gamle referater – Vi skal have opdateret referater. Kirsten går videre med det.
  • Seddel til kaffebilletter om Stormødet! Kirsten spørger Dorthe om at lave en seddel. – Vi skal have det spredt i huset – vi skal have spredt budskabet om, at vi i fællesskab skal løfte huset. Holger tager Sang og Musik, Knud opfordrer Bjarne ift. Banko, Astrid snakker med Finn og Vera. Centerrådsmedlemmerne tager de dage de er her!

c. Åben hus eftermiddag

  • Det var en succes sidste mandag – der var 10 besøgende og 4 har meldt sig ind.
  • Det er en god måde at få fortalt om centret på. Vi planlægger åben hus eftermiddage igen i efteråret.

3. Arrangementer

Jubilæumsfest d. 5. Maj – Knud arbejder videre på at finde underholdning.

Det starter kl. 12. Astrid spørger Spis sammen udvalget om de vil hjælpe med at arrangere festen. Det afgøres senere, om der købes mad udefra eller vi selv kan producere. Det foreslås, at madholdene inddrages til at hjælpe med at producere maden.

Stormøde: Vi har det planlagt og der er inviteret pr. mail og I Aktiv Nyt.

Nytårskur ligger samme dag som Spis Sammen den 4. april – Hvad gør vi?
Vi flytter det til den 28/3 – Astrid giver udvalget besked.

Forårsmarked:
Informationen har fået materiale vedr. køb af stand. Alt køb af stand foregår i informationen. Der reklameres på infotavlerne på biblioteket fra den 26/2 til den 26/3.

4. Økonomi

a. Regnskab 2021

  • Regnskabet på Centerdelen har et mindre underskud – som forventeligt skyldes det år vi har haft med nedlukning og vi har investeret i borde.
  • Cafeen kommer ud med et pænt overskud, hvilket tillægges, at man har modtaget Coronakompensation ved at lønudgiften er dækket med 75% i det første halvår. Derudover har der været gode arrangementer i efteråret.

b. Smedene spørger om de må få repareret svejseværket. De regner med at det vil koste omkring kr. 1500,- og de vil gerne selv stå for at køre det ud til firmaet, som skal stå for reparationen. Der siges OK fra Centerrådet. – Knud giver besked

c. I Træværkstedet er en drejebænk gået i stykker – Der er en der er ved at kigge på, om han kan reparere. Der bevilges reparation.

5. Ældrerådet på besøg: Hanne Kirkegaard

a. Ældrerådet har haft deres første møde. For Hanne er Aktiv Centret hendes platform for arbejdet i Ældrerådet. Der er kommet 3 nye ind og 3 gået ud. Bodil Markmøller er fortsat formand. Der skabes en kobling til Seniorrådene. Hanne står for Søndagscafeen på Aktiv Centret og hun brænder for de sårbare. Søndagscafeen laver reklame for huset og husets øvrige aktiviteter.

b. Kan vi lave et samarbejde, hvor en fra Centerrådet kommer forbi på en Søndagscafe og fortæller om Centret. Vi får programmet og udvælger en af de gange, hvor der forventes at komme mange mennesker. I forvejen samarbejder Søndagscafeen med Aktiv Centrets Cafe, hvor kaffe og kage købes i Cafeen.

c. Vi reklamerer den anden vej for Søndagscafeen på Centret. Det er mange af Aktiv Centrets brugere der bruger Søndagscafeen.

d. Ældrerådet kan også bruge centret til at udbrede deres budskaber.

e. Vi må meget gerne klæde Hanne på, hvis der er noget hun skal bære med videre. Ældrerådet er høringsberettiget ift. de politiske beslutninger.

f. Hanne kommer på besøg igen til vores møde i Juni måned.

6. Frivillige

– Hvordan rekrutterer vi flere frivillige bl.a. til Cafe, Information og andet?

a. Vi har en ramme for hvor mange personaleressourcer vi har og lige nu er der mange opgaver der ligger på personalet, som burde varetages af frivillige og brugere.

b. Vi har brug for at få motiveret flere frivillige til aktiviteter og opgaver i Cafe, Information, bagning, aktivitetshold og meget andet.

c. Lis, Jonny og Gerda sad på et tidspunkt og arbejdede med stillingsopslag – hvad blev der af det? – Kan vi finde det frem igen. Det skulle dengang være sat i Aktiv Nyt.

d. Vi tager emnet omkring behov for frivillige med på Stormødet.

e. Vi har måske hver især nogle, som vi tænker kunne være aktuelle – Dem går vi til og spørger om det ikke er noget for dem at blive frivillig.

7. Kunstudvalg

Kælderen er færdig

8. Aktivitetsudvalgene: bordet rundt

Vi har taget billeder af Centerrådet – Kirsten følger op på, at det bliver sat op.

9. Frivillige bygger bro

Kan vi få gode ideer til arrangementer, hvor vi bygger bro til andre organisationer eller brugere vi i forvejen ikke har kontakt til.

10. Evt.

Kontaktinfo

Aktiv Centret

Brorsonsvej 12
7400 Herning
Tlf.: 96285959

Informationen er åben
Alle hverdag kl. 9.00 til 12.00 og 13.00 til 15.30
Fredag lukker den kl. 12.00

Gerda Simonsen
Aktivitetskoordinator
Send e-mail til Gerda

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.