Referat fra 19. oktober 2021

Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Lis Vorm, Holger Fjord, Jonny Olsen, Astrid Christensen

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

Referat

1. Gennemgang af dagsorden


2. Siden sidst

Åbent hus-arrangementer

Arrangementerne har affødt flere nye medlemmer. Der er også en del yngre og førtidspensionister. Det er virkelig dejligt. Vi er nu på 321medlemmer. Dette gør, at der bliver fyldt godt op på nogle af holdene og derfor startes nye hold op i et forsøg på at få plads til de nye og forhåbentlig er der nye holdledere der melder sig.
Der er nogle der har set Åben hus i den flyer der er omdelt med avisen. Vi har en fornemmelse af, at flere har set det på bannerne.
De besøgende giver udtryk for, at her er rart at være og de føler sig godt taget imod og det er grundlaget for at nye har lyst til at komme og være med.
Vi overvejer, om vi næste gang skal have åbent hus længere ud på eftermiddagen for at give mulighed for dem der fortsat er på arbejdsmarkedet.

Selvtræning fortsat på hold?

Det var af hensyn til restriktioner, at vi var nødt til at opdele selvtræningen på hold. Nu er situationen en anden og vi drøfter, om vi skal fortsætte med hold eller vi skal tilbage til, at man må komme frit i de tidsrum der afsat til selvtræning. Vi beslutter, at vi nedlægger holdene og går tilbage til, at man må træne når man ønsker det indenfor de afsatte tidsrum. Dog bliver udmeldingen, at hvis Corona-situationen kræver det, så går vi tilbage til de hold vi har i dag. Der må fortsat max være 12 personer i træningssalen. Vi anmoder brugerne til at overholde de tidsrum der er afsat. Der er nogle der kommer og træner allerede kl. 6.30. Træningslokalet må først benyttes fra kl. 7.00. Vi justerer lidt på tiderne om eftermiddagen, så brugerne kan blive færdige med at træne til kl. 16, hvor huset lukker og træningslokalet er udlejet til Foreningen aktiv.

Kan vi fjerne glasskærmene i café og informationen?

Der er ikke længere Sundhedsfaglige argumenter for at have skærmene oppe mere. Vi holder god afstand med bordets bredde imellem de Informations-/Cafefrivillige og brugerne. Vi beslutter, at de fjernes og gemmes.

Diverse

Henvendelse fra bankoudvalget ang. medlemskab for frivillige ved banko
Centerrådet drøfter henvendelsen, om der kan gives dispensation til fritagelse for betaling af medlemskab for en frivillig. Det besluttes, at vi fastholder, at frivillige er medlemmer af huset. Vi har mange frivillige, som primært yder for sit medlemskab i huset. Det er ånden, at vi løfter i flok og yder en indsats til fællesskabet, når vi kan. Som frivillig er man en del af fællesskabet i huset og det bæres af indtægten fra medlemskort.

Kursus i fundraising - ingen har henvendt sig endnu
Hvis nogle syntes det kunne være sjovt at søge fonde, så er der en mulighed for at komme på kursus og blive klædt på til dette. Der er en stor mulighed for at søge fonde og få tilskud til forskellige aktiviteter og ting, som kan være til gavn for aktiviteterne i huset. Man skal kunne noget med computer.

Frivilligfolder - gennemgang

Folderen er et godt værktøj, når vi får nye frivillige. Vi kan evt. bygge videre på den, så man har en indstiksseddel vedr. den konkrete opgave man varetager som frivillig. Vi drøfter, om det er tydeligt nok beskrevet ift. organisationen. Evt. kan vi hænge noget op om organisationen og henvise til den i folderen.
Vi lader en ny frivillig læse folderen, for at høre om de får tilstrækkelige oplysninger. Vi tager dem med på Aktivitetsudvalgsmøde, så de kan give deres besyv omkring indhold.

Nyeste vedtægter - Støtte -/udvikling

17% i gaveafgift - Drøftelse af, om det stadig giver mening, at økonomien er delt.
Vi er i Centerrådet enige om, at det er ærgerligt, at 17% af overskuddet fra Banko går tabt for medlemmerne pga. gaveafgiften til staten på 17%.
Uddeling af flyers
Nogle har fået flere flyers med avisen. Knud taler med Samdi om det.

Ny hjemmeside

Herning Kommune får ny hjemmeside og derfor får det også indflydelse på vores. Der laves samtykke til offentliggørelse af billeder af Centerrådet på hjemmesiden.

3. Arrangementer

Børneteaterfestival 5. nov. - se vedhæftet.
Der er behov for nogle frivillige (ca. 5 personer) til at hjælpe med diverse opgaver. Der kommer personale fra "Plads til forskel". Vi søger efter frivillige.

Dagsorden til aktivitetsudvalgsmøde d. 29. okt.
Frivilligfolder - Indhold
Kaffebilletter - Liste
Valg til marts - Opstillingsliste
Reklamere for Åben Hus kaffe
Gerda sender indkaldelse og dagsorden.

Julemarked 20. nov.
Udvalget er i gang. Der er brug for gevinster til lotteriet.

Julefrokost 10. dec.
Arrangementsudvalget er reduceret til en frivillig tilbage. Vi drøfter, om det evt. kan slås sammen med spis sammen mandag d. 6/12. Gerda snakker med Spis sammen.

4. Økonomi

AV udstyr i alrummet og pejsestuen - vi har indhentet pris.
Vi drøfter tilbuddet. Det vurderes at være et rimeligt tilbud. Det er med automatisk lærred og det kan man spare lidt på at vælge et lærred man trækker ned manuelt. Men det vægter også højt, at det er let at bruge, når det er automatisk. Punktet drøftes igen på næste møde, hvor Kirsten afklarer, om huset kan dække udgiften til elektriker.

Ny bordplade i daghjemmet?
Der har været sat en varm gryde på bordpladen i Daghjemmet. Bordpladen er boblet op. Vi aftaler, at der tages kontakt til en tømrer, som evt. kan line en stålplade på. Der tales med mad holdene om at undgå varme ting på bordene.

5. Kunstudvalg

a. Henvendelse fra kunstner - Udsættes
b. Artspot - Udsættes

6. Aktivitetsudvalgene: bordet rundt

Der forsvundet en spand med rensevæske til afvaskning af bordtennisbordet. Gerda undersøger dette.

7. Evt.

a. Orientering om ansættelse af pedel. Kjeld er ansat på 30 timer som pedel på Aktiv Centret og boligerne.