Centerrådet og referater

Centerrådet er med til at bestemme hvilke aktiviteter, der er på Rosenlund Aktivitetshus.

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af centerrådet

Her kan du se, hvem der er med i rådet, og kontaktoplysninger til dem

Bestyrelsen
Billede

Navn

Kontaktoplysning

Formand

Inger Krogstrup

Krogstrup@privat.dk

Næstformand

Carsten B. Hansen

cbh@fibermail.dk

 

Kasser

Jens Rosendahl

Jensrosendahl@icloud.com

 

Medlem
Jeppe Jonnson

 

Medlem
Hanne Pedersen

 

Medlem
Lone Heesgård

 

Medlem/Caféudvalg

Eva bang

rebusbang@gmail.com

 

  Ældrerådet
Mads Videbæk
Lisbyvidebaek@hotmail.com
 

Seniorrådet
Steen Nygaard

Snygaard68@gmail.com
  Aktivitetskoordinator
Sally Mikkelsen
Taksm@herning.dk
96 28 55 63
   Leder Træning og Aktivitet Syd - Lars Østergaard Taklo@herning.dk
96 28 56 64

Referat fra møde i centerrådet 7. maj 2024

Referat

1) Nyt siden sidst fra

a) Herning Kommune/området

Hjertestarter – kursus efter ferien.

Der afholdes fælles centerrådsdag d. 6/11-24. Sally, Ilse Gade og Frida Elmholdt mødes og kommer med oplæg til, hvad der skal drøftes på den fælles centerrådsdag.

Kurser i brug af hjertestarter bliver fortrinsvis tilbudt cafemedarbejdere.

Lars Østergård kvitterede for de gode idéer der kom til inspirationsdagen.

b) Beboer-pårørende rådet

Der har ingen møder været.

c) Ældrerådet / seniorrådet

Mads gav en orientering fra sidste møde i ældrerådet. Man havde haft besøg af formand for Social- og ældreudvalget Joan Hansen og direktør Søren Christensen.

Økonomien går bedre. Der var overskud i 2023 og ressource situationen er bedre.

Mads orienterede videre om det nye plejecenter i Snejbjerg. Der er udarbejdet et projektforslag. Efter dette bliver der tale om byggeri i et plan på ca 30.000 kvm. Der er IKKE planlagt et aktivitetscenter.

Byggeriet bliver udbudt i aug/sept. Der holdes et borgermøde i Snejbjerg.

Mads gjorde opmærksom på Ældrerådets temadag d. 1/10. Temaet er ”Livet skal leves”.

d) Centerrådets medlemmer/udvalgene

Fælles foto af Centerrådet

Årsprogram – hvem spørger hvem? Skal være klar til at trykke 3. juni

Datoer til arrangementer - kalender

Opdatere frivilligerklæringer

Folder – til opstart

Conventus

Oplæg til det nye årsprogram blev gennemgået. Forskellige ting blev tilrettet. Aftalt hvem der spørger hvem.

Der blev drøftet forskellige nye tiltag efter inspirationsmødet.

Der arbejdes foreløbig videre med flg.:

  • Eftermiddagshold i madlavning
  • Hjælp til IT
  • Besøg fra biblioteket – evt. kombineret med en fra polotiet om IT og IT sikkerhed
  • Folder med tilbud til flexjobbere

e) Siden sidst

April:

23. Inspirations og evalueringsdag –Hvad er der kommet ud af dagen?
Fin dag med mange gode indspark, som vi vil arbejde videre med i den kommende tid.

2) Kommende arrangementer

Maj:

Den 15. Spilledag
Den 17. Royal side run–opfølgning på opgaverne
Den 28. Husets fødselsdag - Uddelegering af opgaver
Den 31. Stor rengøringsdag - Uddelegering af opgaver
De forskellige opgaver blev fordelt

Juni:

Den 13. Frivillig tur
Husk Tilmelding
Den 14. Kultur dag - Uddelegering af opgaver
Opgaver med teltrejsning m.v. aftalt
Den 27. Grill aften - Uddelegering af opgaver
Drøftelse udsat til næste møde

August:

Den 21. Banko til byfest – Opslag til byfestbladet
Den 27. Walk dag - Uddelegering af opgaver
Drøftelse udsat til næste møde

3) Centerrådets økonomi

Vi har stadig ikke modtaget regnskab på papir, men Lars oplyste, at økonomien er god og at resultatet for i år, indtil nu, udgør et overskud på ca. 17.000 kr. Dette betyder, at vi sammen med overførslen fra sidste år har en beholdning på ca. 204.000 kr.

4) Evt.

Intet

5) Godkendelse af referat

Referat godkendt

Referat fra møde i centerrådet 15. april 2024

Referat

Deltager: Inger, Mads, Carsten, Hanne, Eva, Jeppe Lars og Sally

Afbud: Jens og Lone og Steen.

1) Nyt siden sidst fra

a) Herning Kommune/området

Mål og rammer blev gennemgået v/ Lars Østergård

Den nye hjertestarter er købt og snart klar til opsætning. Centerrådet har besluttet at inviterer de café frivillige til kursus i brugen af den.

b) Beboer-pårørende rådet

Mads informerede om at plejehjemmet ville forsøge at have krydderurter i højbede i haven, så de kan blive mere selvforsynende.

Der er kommet 4 ” ryttere” til at cykle med de ældre på plejehjemmet.

c) Ældrerådet/seniorrådet

Ældre rådet har været inde og se på plantegningerne fra Herning kommune – ældrerådet har indkaldt 2 frivillige fra søndagscafeen til møde her i april.

Sundhed og ældre reformen ses igennem 2 punkter tages op til evaluering.

d) Centerrådets medlemmer/udvalgene

Fælles foto af Centerrådet til hjemmesiden, er udsat pga. 2 afbud

e) Siden sidst

Marts: - 23. Forårsudstilling:

Omdeling af foldere? Det blev besluttet, at der til næste år skulle omdeles folder om udstillingen – Jeppe laver en plan over ruter.

Tombola priser? Priserne bliver næste år 1x10 kr. 3x25kr 7x 50kr. 15x 100 kr.

Hvad med de sidste præmier? De sidste præmierer, vil vi pakke til byfest banko.

Synligt hvad tid der er brød/frokost – café: Til næste år skal der reklameres ud hvad tider der sælges hvad i caféen.

Tidspunkter for ” opvisning”: Der skal være længere tid mellem opvisningerne.

Den 9. april Banko – der var ca. 55 besøgende, rigtig godt besøgt.

Den 10. April Skosalg -Der var ikke mange besøgende – skal overveje om han kun skal komme én gang næste sæson.

2) Kommende arrangementer

April:

Den 23. Inspirations og evalueringsdag: Uddelegering af opgaver

Maj:

Den 15. Spilledag: opgaverne blev fordelt – Inger, Lone og Eva serverer og vasker op.

Den 17. Royal side run – opgaverne blev fordelt: Bent, Jens og Carsten møder op i Sdr. anlæg kl. 8.00 og passer grillen.

Jeppe og Carsten køber 2 gas grill da – vi ikke længere har mulighed for at låne den vanlige.

Sally finder en til at kører bussen, for de der ikke selv kan komme frem.

Den 28. Husets fødselsdag :Uddelegering af opgaver venter til næste møde

Den 31. Stor rengøringsdag :Uddelegering af opgaver venter til næste møde

Juni:

Den 13.: Frivillig tur: Indbydelserne blev delt mellem Centerrådet, som i nærmeste fremtid vil dele dem ud.

Den 14.: Kultur dag: Jeppe ser om han kan leje et telt. Teltet vil blive sat op torsdag aften efter frivillige tur - Chips og deller kommer og spiller fra 10.00 – 12.00. Sally laver opslag.

Den 27.: Grill aften: Opslaget er blevet godkendt og vil indenfor kort tid blive hængt op.

3) Centerrådets økonomi

Vi har stadig ikke fået et regnskab, da den nye økonomimedarbejder lige er startet. Men vi har stadig penge.

4) Evt.

En god ide at få lavet en folder, der skal husomdeles i starten af august, så folk kan se hvad vi kan tilbyde i sæsonen 2024/2025.

5) Godkendelse af referat

Referat fra møde i centerrådet 20. marts 2024

Referat

Deltagere: Fraværende Mads Videbæk

1) Nyt siden sidst fra

a) Herning Kommune/området

Bank –Sally orienterede om, at der er problemer med mail systemet i Conventus. Der arbejdes med at få det rettet.

Sally mangler hjælp til at indsætte kontanter i banken. Jeppe påtager sig opgaven.

b) Beboer-pårørende rådet

Placering af cyklen blev igen drøftet. Det undersøges om den kan placeres, i det nye skur der er blevet opført.

c) Ældrerådet/seniorrådet

Mads var til møde i ældrerådet. Orientering på næste møde.

Steen orienterede fra et møde i seniorrådet. De havde haft besøg af repræsentanter fra kommunens akutteam. Hovedoverskriften var hvordan man forebygger indlæggelser og genindlæggelser og hvordan kvaliteten i den kommunale sygepleje kan hæves.

d) Centerrådets medlemmer/udvalgene

Foto af Jens, Lone, Hanne og Jeppe

Cafe møde i maj/ juni

Fordeling af udvalg

Der afholdes cafemøde d. 21/5 kl. 12.00. Mødet afsluttes med smørrebrød.

Der er 3 medhjælpere, der har bebudet at de stopper. Forskellige navne blev foreslået. De pågældende kontaktes.

Udvalgene:

Kunstudvalg: Nuværende medlemmer spørges.

Rosenbladet: Inger fortsætter.

Markedsudvalg: Jens og Inger

Syng med udvalg: Inger fortsætter. Anna Grethe og Jørgen spørges

Søndagscafe: Inger Krogstrup. Jørgen fortsætter. Nyt medlem: Ilse Gade

Skærme og Avis: Jens

Cafeudvalg: Eva

Rejseoplevelser: Omdøbes til foredrag. Jeppe og Jens

Festudvalg: Carsten

Jeppe medbragte tilbud på ny hjertestarter. Besluttet at vi accepterer tilbuddet, men uden serviceaftaler.

Carsten holder øje med at apparatet virker (grøn lampe)

Jeppe undersøger mulighederne for vi kan få afholdt instruktion i brugen af hjertestarteren.

Februar:

Herreaften (29/2) –God aften, men for presset tidsmæssigt. For meget med 2 eksterne indslag samme aften.

Marts:

Dk – lagersalg (6/3) - Fællesspisning (7/3)-Banko (12/3) - Søndagscafe (17/3) - Syng–med (18/3)

Lagersalg: Datoen flyttes fremadrettet

Fællesspisning: Fin aften med rigtig god mad (Meny)

Banko: Som sædvanligt godt besøgt. Vi skal have løst problemet med, at alle der står for banko har meddelt, at de stopper.

Søndagscafe: ok arrangement

2) Kommende arrangementer

Marts:

Lørdag den 23. - Forårsudstilling – De sidste praktiske ting blev planlagt.

Vi møder fredag kl. 9.00 og Lørdag kl. 8.00

April:

Onsdag den 10. - Skosalg

Tirsdag den 23. - Inspirations og evalueringsdag – Hvem skal vi invitere som taler? Skal vi have nye spørgsmål på evaluering/inspirations listen?

Besluttet at anmode Lars Østergård om at komme med et indlæg om mål og rammer, hvilket han accepterede.

Læs mere om Mål og rammer her

Maj:

Fredag den 17. - Royal side run.

Vi skal stille med grill. Carsten sørger for evt. lån af skolens eller køb af ny.

Det undersøges, om vi kan få lavet et skilt, for at vise deltagerne, hvor på pladsen Rosenlund opholder sig

Bent spørges om hjælp til grill

Tirsdag den 28. - Husets fødselsdag

Der udarbejdes opslag. Der tilbydes brunch

Fredag den 31. - Stor rengøringsdag -Opslag udarbejdet.

Juni:

Torsdag den 13. - Frivillig tur– Hvem vil med til at planlægge turen?

Hanne og Lone udpeget

Fredag den 14. - Kulturdag -Temaet er stole -Indledende drøftelse af forløbet -Vi plejer at tilbyde grillpølser med tilbehør.

Torsdag den 27. - Grill aften -Carsten sørger for grill

3) Centerrådets økonomi

Fejlen i årsregnskabet for 2023 rettet.

4) Evt.

Inger udtrykte betænkelighed ved den udmeldte forhøjelse af kontingentet for næste sæson.

Kan koste os medlemmer, især blandt de som ikke deltager på hold, men kun hjælper, f.eks. i cafeen.

5) Godkendelse af referat

Referatet godkendt.

Referat fra møde i centerrådet 28. februar 2024

Referat

Til stede: Det gl. og det nye centerråd

Afbud fra Bent Hansen og Steen Nygaard

 

Goddag og på gensyn og konstituering

Inger Krogstrup takkede de afgående medlemmer Jørn Vestergaard og Birte Birkely for deres indsats gennem mange år i Centerrådet og Centret. Takken gjaldt også Bent Hansen som var forhindret i at deltage. Alle fik overrakt en lille gave.

Inger bød også velkommen til de 3 nye centerrådsmedlemmer som er Lone Heesgaard, Hanne Pedersen og Jeppe Jonsson. Vi håber på et godt samarbejde.

Det nye centerråd konstituerede sig således:

Formand: Inger Krogstrup

Næstformand: Carsten Hansen

Referent og kasserer: Jens Rosendahl

Suppleant til centerrådet er Bent Hansen.

1) Nyt siden sidst fra

a) Herning Kommune/området

Spilledagen

Hjemmesiden

Instagram

Lars Østergaard takkede de afgåede medlemmer og bød velkommen til de nye. Lars præsenterede herefter sig selv og forklarede hans og Sallys rolle i centret.

Vores administrative hjælper på rådhuset Annie har fået nyt job i kommunen og en ny skal findes og oplæres. Det kan give lidt træghed i behandlingen af f.eks. refusioner den næste tid.

Der er kommet besked fra det firma der servicerer hjertestarteren, at denne er ved at være for gammel, hvilket kan betyde funktionssvigt.

Der er medsendt tilbud om udskiftning. Tilbuddet gælder til udgangen af marts. Jeppe kender en person med meget indsigt i området. Han vil kontakte ham og høre om mulighederne og priser på nye hjertestartere.

Sally oplyste, at Sunds har meddelt, at de ikke længere deltager i spilledagen. I stedet er Vildbjerg blevet spurgt. Der foreligger endnu ikke svar derfra.

Der arbejdes med en lidt anden organisering af dagen, hvor alle aktiviteter ikke nødvendigvis foregår på sammen center, men at der bliver fælles frokost på et center.

Centret er kommet på instagram via en praktikant som har været ansat i en tidsbegrænset periode.

b) Beboer-pårørende rådet

Ingen møder

c) Ældrerådet/seniorrådet

Mads præsenterede sig selv overfor de nye medlemmer

Mads orienterede fra et møde med Birgit Worm. Hun er chef for ældreområdet ved Ikast-Brande kommune og medlem af Dansk ældreråd.

Budskabet er, at der skal fokus på den nære pleje.

Gitte Nørgård som er chef for hjemmeplejen forklarede om principperne for hvordan vagtplanerne på området udarbejdes.

Der bliver igen mulighed for at deltage i kulturugen i 2024.

Det er i uge 24 og vi kan forvente et tilskud på ca. 5.000 kr.

Mads gjorde opmærksom på, at der er mulighed for få hjælp på biblioteket hvis man har problemer med digitaliseringen. Der skal ikke bestilles tid.

Mads oplyste at lokalplanen for det nye plejehjem nu er på plads.

Det vides stadig ikke, om der bliver plads til et aktivitetscenter.

d) Centerrådets medlemmer/udvalgene

Kompressoren i træværkstedet er gået i stykker.

Besluttet at en ny kan købes.

e) Siden sidst

Januar :Rejseoplevelser (22/1)

Februar; Los Bandidos(2/2) Banko (13/2) Søndags cafe (25/2)

Alle arrangementer forløb godt

2) Kommende arrangementer

Februar:

Torsdag 29. - Herreaften

De sidste praktiske ting aftalt. Deltagerantallet mindre end det plejer. Enighed om at aftenen ligger for tæt på fællesspisningen

Marts:

Onsdag 6. - Dk – lagersalg

Torsdag 7. - Fællesspisning – Mad hentes kl. 17.00? servering? Borddækning?

De praktiske ting aftalt

Tirsdag 12. - Banko

Søndag 17. - Søndagscafe

Mandag 18. - Syng med

Lørdag 23. Forårsudstilling – Hvem spørger hvem på holdene? Gennemgang af sponsorlisten / fordeling

De praktiske ting fastlagt. Sponsorlisten gennemgået og fordelt.

Kalender: HUSK at medbringe den.

De næste møder fastlagt:

20/3 kl. 9.00

15/4 kl. 14.00

7/5 kl. 14.00

17/6 kl. 9.00

3) Centerrådets økonomi

Regnskabet er ved en fejl ikke udsendt til alle medlemmer. Dette vil det blive efterfølgende.

Regnskabet gennemgået i hovedtal. Der er en skrivefejl i regnskabet for Caféen. Denne bliver rettet.

4) Evt.

Intet

5) Godkendelse af referat

Referatet godkendt.

Referat fra møde i centerrådet 17. januar 2024

Referat

Til stede: Alle

1) Nyt siden sidst fra

a) Herning Kommune/området

Koordinatorer og formænd fra Toftebo og Lind skal mødes for at drøfte fremtiden for spilledagen. Sunds har meldt ud, at de ikke ønsker at deltage længere

Efter uddeling af folder er der kommet nye medlemmer til, så vi i dag har 248 medlemmer i alt.

b) Beboer-pårørende rådet

Mads orienterede fra møde d. 28/2. Der er en del langtidssyge, hvorfor det har været nødvendigt at ansætte vikarer.

c) Ældrerådet/seniorrådet

Mads orienterede fra Ældrerådet.

Der er stadig plads til forbedringer indenfor ældreplejen.

Der er ikke ventetid på plejehjemspladser.

Man er i gang med en undersøgelse af hvordan det er gået med søndagscafeerne efter at driftstilskuddet er faldet bort. Flere er lukket og andre er overtaget af Røde Kors og Ældresagen.

Der er ca. 70 tomme ældreboliger i Herning Kommune. Der skal informeres bedre om disse, bl.a. på kommunens hjemmeside.

Der arbejdes stadig med temaet ” Når jeg bliver gammel”.

Intet nyt om det nye plejehjem i Snejbjerg.

Steen oplyste, at der ikke har været møder i Seniorrådet.

d) Centerrådets medlemmer/udvalgene

Der skal være cafemøde i næste uge.

e) Siden sidst

Onsdag 13/12 - Julefrokost for hold
Fredag 15/12 - Foredrag
Søndag 14/1 – Søndags cafe
Mandag 15/1 – Syng med
Tirsdag 16/1 – Banko

Alle arrangementer er forløbet godt. Søndagscafeen blev aflyst pga. troneskiftet.

2) Kommende arrangementer

Januar:

Mandag 22. – Rejseoplevelser

Februar:

Tirsdag 13. - Banko

Søndag 25. – Søndags cafe

Torsdag 29. – Herreaften

De praktiske opgaver aftalt og fordelt.

Prisen for herreaften aftalt til 200 kr. for medlemmer og 250 kr. for ikke medlemmer

Vi vil prøve at køre med dette prisleje fremadrettet.

Marts:

Onsdag 06.- Dk – lagersalg

Torsdag 07.- Fællesspisning - Se opslag: Billetsalg fra: 18. januar til 22. Februar

Drøftet mad og underholdning, så opslag kan udformes og billetter sælges.

Tirsdag 12. Banko

Søndag 17. - Søndags cafe

Mandag 18.marts - Syng – med

Lørdag 23.marts - Forårsudstilling.

Der bestilles banner til opsætning mod hovedgaden

Drøftes først når det nye centerråd er på plads.

3) Centerrådets økonomi

Årsregnskabet er næsten klar.

Umiddelbart har vi en kapital på ca. 187.000 fordelt med 108.000 på cafedelen og 78.000 på centerdelen.

Søndagscafeen har ca. 29.000 kr.

4) Evt.

Næste møde flyttes til 28/2

Vi har fået et nyt tilbud på Rosenbladet som vil betyde en væsentlig besparelse.

5) Godkendelse af referat

Bemærkninger til referatet senest tirsdag 23/1

Referat fra møde i centerrådet 23. oktober 2023

Referat

1) Nyt siden sidst fra:

a) Herning Kommune/området

Resultat af Ledelsestest – Blev gennemgået, vi er mange værter og idemager i Centerrådet, men kunne godt bruge nogen der er administratorer og præstationstripperen.

Hvad er vores målsætning i denne sæson/ hvad vil vi arbejde hen imod? Holde erfaringsudvikling med alle frivillige.

Rekruttering af yngre seniorer.

- Spændende folder om Aktivitetshuset

- PARKERING PÅ el- PLADSER – Carsten laver opslag om parkering på ladepladserne.

b) Beboer-pårørende rådet

Intet Nyt

c) Ældrerådet / seniorrådet

- Ældrerådene har drøftet høringssvarene om kvalitetsstandarterne, hvilket skal godkendes årligt politisk.

Ældrerådet kan konstatere at man ikke er enige i den politiske beslutning.

- Ældrerådet har besluttet hvilke 7 punkter de vil arbejde med.

- Herning kommunen holder igen kulturuge i uge 24 i 2024 – temaet bliver ”KYS LIVET”.

- Sluttelig meddelte Mads Videbæk, at han stopper i ældrerådet om 1½ år. En ny skal findes.

- Seniorrådet - Intet nyt.

d) Centerrådets medlemmer/udvalgene

e) Siden sidst

Ud at se og opleve AFLYST

Fællesspisning - God aften med god musik, mad og servering.

Søndags cafe OK

Banko OK

Sundhedsdag gik godt, mange besøgende, der fik mange gode informationer.

Centerrådsdag alle fra Centerrådet deltag i temadagen og fik et godt udbytte.

Skosalg der var lidt misforståelser undervejs, det rettes der op på.

f) Kommende arrangementer

Oktober:

Mandag d. 30. - Rejseoplevelser v/ sygeplejerske Lone Bliksted – Sally sender mail ud om det.

November:

Onsdag 1. - Dk – lagersalg

Tirsdag 4. - Banko

Onsdag 15.– Dame aften - Se opslag: Tilmelding fra 23. okt. – 8.nov.

Onsdag 22.- Besøg af Fjordparkens aktivitetshus-10 personer frokost – Inger kommer og serverer

Torsdag 23 - Juledekoration - Se opslag: Tilmelding fra d. 3. oktober – 10. november

Lørdag 25. - Julemarked – Se opslag: Bod sælges fra den: 4. okt. - 13. nov.

December:

Mandag 4. - Jule-syng-med

Tirsdag 5 - Banko

Onsdag 13. - Julefrokost for hold

3) Centerrådets økonomi

Godkendt - prisstigninger på madvarer, er det besluttet at 1. jan. 2024 stiger kaffe og brød priserne til: Kaffe 8 kr. brød / kage 12 kr. = 20 kr.

4) Evt.

Inden 1. feb. skal der opstilles kandidater til det kommende centerrådsvalg.

5) Godkendelse af referat

Referat fra møde i centerrådet 14. august 2023

Referat

Fraværende: Inger, Bent og Steen

1) Nyt siden sidst fra:

a) Herning Kommune / området

Vores affaldssortering skal forbedres. Der er indkøbt nyt affaldssystem til cafeen. Det er vigtigt at affaldet sorteres rigtigt både i caféen/køkkenet og i rummet med containere.

Carsten, Jens og Sally deltager i et kursus om at ansøge fonde om tilskud.

De hidtidige fribilletter til kaffe og brød ændres af administrative grunde til ”10 turs kort”.

Borgerservice og biblioteket kommer på Rosenlund og holder et indlæg om digital læring til ældre. Der vi blive behandlet emner som: Borger.dk, Digital hjælp fra pårørende, digital fuldmagt, fremtidsfuldmagt mm.

Indlægget vil vare ca. 1 ½ time og bliver d. 13. Oktober.

Opslag udsendes når dato og tid er endelig.

Cafeen må udlejes til beboere på plejecentret og lokale foreninger.

Aktivitetshuset får indtægterne i forbindelse med udlejen.

b) Beboer-pårørende rådet

Mads orienterede fra et møde i rådet d. 22/6

c)Ældrerådet / seniorrådet

Der har ikke været møde siden sidste Centerrådsmøde

Næste møde er 23/8 hvor Social- og sundhedsudvalget er repræsenteret og hvor temaet bliver ”Fremtidens ældrepleje”,

Herunder med emner som Aktivitetscentre, frivillige, rekruttering m.v. 31/8 er der møde om budgettet.

d) Centerrådets medlemmer / udvalgene

Der har været stor interesse fra nye interesserede som både ønsker orientering og rundvisning.

Vi skal have fundet en måde, at håndtere denne interesse på, så det ikke bliver for ressource tungt.

Fjordparkens aktivitetscenter (som vi besøgte på frivilligturen) vil gerne komme på besøg hos os.

e) Siden sidst

Frivillige tur – kulturdag - Grill aften

Frivillig tur. Rigtig god tur. Positive tilbagemeldinger

Kulturdagen var ikke helt så velbesøgt som forventet. Årsagen var formentlig det varme vejr. De der kom, havde en dejlig oplevelse.

Grill aften gik som sædvanligt rigtig godt. En hyggelig aften.

f) Kommende arrangementer

August:

Onsdag d. 16. – Banko i teltet.

Aktiviteten blev planlagt. Mads har alt det praktiske på plads.

Der bliver arrangeret buskørsel for et antal kørestolsbrugere og gangbesværede.

torsdag d. 24. – Opstart.

Der skal være 3 i caféen, hvilket Eva sørger for. Jørn byder folk velkommen og fordeler ”rækkefølge” sedler.

Carsten sørger for at skema med stam oplysninger er udfyldt.

Cafémedarbejderne møder kl. 8.00. Centerrådsmedlemmerne kl. 8.15

September:

Søndag d. 10 – Søndags café

Dagen er planlagt.

Fremover kommer Søndagscaféerne til at høre under aktivitetshuset.

Mandag d. 11. - Syng – med

Er planlagt og på plads.

Tirsdag d. 12.– Banko

Leif spørges om han fortsætter bage holdet.

Torsdag d. 28. - Fællesspisning - Billetsalg: 20/8

Carsten har fået en aftale med Børge Andersen som kommer og spiller.

Mad købes i Vildbjerg Sports- og kulturcenter. Jens henter og afleverer.

Borddækning kl. 12.30: Madhold + Jørn og Eva.

Oktober:

Søndag d. 8. - Søndags café

Tirsdag d. 10. - Banko

Mandag d. 30. - Rejseoplevelser v/ Jens Rosendahl

Jens forhindret d. 30/10 Alternative muligheder afsøges.

3) Centerrådets økonomi

Gennemgået. Ingen havde bemærkninger ud over at det ser godt ud. Enighed om at vi skal have kommende investeringsbehov ved flytning til nyt center for øje.

4) Evt.

Caféen ønsker en opslagstavle flyttet. Aftales nærmere med Carsten.

5) Godkendelse af referat

Referat fra møde i centerrådet 24. maj 2023

Referat

Deltagere: Inger, Jørn, Carsten, Eva, Bent, Birthe, Jens, Mads, Steen, Lars, Sally

1) Nyt siden sidst fra:

a) Herning Kommune / området

Mål og Rammer v/ Lars

Lars gennemgik mål og rammer for aktivitetscentrene og relationerne til de øvrige institutioner indenfor ældreområdet.

Der er en udførlig omtale af emnet på Herning Kommunes hjemmeside under web adressen: aktiv.herning.dk

Motionsrum sprit/ sæbe

Afspritning af redskaberne i motionsrummet er afskaffet. I stedet er der nu placeret en spand med vand og sæbe. Den enkelte bruger skal herefter aftørre redskaberne efter brug.

b) Beboer-pårørende rådet

Ingen møder siden sidst.

c) Ældrerådet / seniorrådet

Ældrerådet har haft en drøftelse af førtidspensionisters brug af aktivitetscentrene og mener der skal gøres mere for at få flere af disse til at deltage og for at de føler sig velkomne.

Mads redegjorde for status for ældreområdet ved Herning Kommune. Der er store problemer på hele ældreområdet. Den overordnede ledelse for plejehjemmene har sendt et bekymringsbrev til byrådet. Dette brev bliver behandlet på et byrådsmøde i dag.

Et planlagt møde om det nye plejecenter i Snejbjerg d. 24/4 er udskudt til juni.

Steen supplerede fra et møde i seniorrådet.

Der oprettes en sygeplejeklinik ved Vesterled Plejecenter.

Man vil fremover gøre mere ud af at forventningsafstemme hjemmeplejen med modtagerne.

d) Centerrådets medlemmer / udvalgene

Fordeling af udvalgsposter. De sidste ”løse” ender blev fastlagt.

e) Siden sidst

April: Walk + Skosalg+ Inspirations og evalueringsdag + Dk – lagersalg + Spilledag

Walk. Fantastisk dag med fremmøde over forventning. Sally og Carsten har haft møde med bestyrelsen for Seniorsport. Dette møde resulterede ikke umiddelbart i at vi skal arrangere noget lignende næste år, men der er aftalt et nyt møde til Januar.

Skosalg: ok

Inspirations og evalueringsdag. Inger omdelte et notat med et resume af dagen. Denne vil indgå i Centerrådets videre planlægning.

Spilledag: Fin dag. Nogle centre mener konceptet skal ændres. De kommer med et oplæg i januar.

Maj: Rengøringsdag

God dag med godt humør og fint resultat. Vi har nu et skinnende rent aktivitetscenter.

f) Kommende arrangementer:

Maj: fredag 26 Royal side Runonsdag 31. husets fødselsdag.

De sidste praktiske ting blev aftalt.

Juni: torsdag 15. juni Frivillige tur– fredag 16. kulturdag torsdag 29. Grill aften

Frivillig tur på plads

Kulturdag det praktiske blev aftalt. Vi sender en reminder ud inden dagen.

Grill aften: Menu drøftet. Der er foreløbig tilmeldt 20-25.Drøftet om datoen skal ændres fremover. Konklusionen blev, at dette nok ikke vil være muligt.

2) Årsprogram 2023/2024

Hvem fortsætter? Skal vi have et NYT tilbud/arrangement som vanligt?

Hvilke forslag fra inspirationsdagen, vil vi arbejde videre med ?

De sidste løse ender blev lagt fast. Vi vil prøve med et skakhold.

Der har været ønsker om at genoplive halvdagsudflugterne. Det blev besluttet at prøve dette. Evt. med en tur til Søby. Birthe vil arbejde videre med dette.

3) Centerrådets økonomi

Jens gennemgik hovedtallene i regnskaberne. Det ser tilfredsstillende ud.

Sally gennemgik nogle påbud brandmyndighederne har udstedt. Vi retter ind efter disse

NB!!! Husk kalender til næste møde, hvor vi skal planlægge de kommende centerrådsmøder.

4) Evth3>

Sally gennemgik nogle påbud brandmyndighederne har udstedt. Vi retter ind efter disse.

NB!!! Husk kalender til næste møde, hvor vi skal planlægge de kommende centerrådsmøder.

5) Godkendelse af referat

Referatet godkendt.

Kontaktinfo

Rosenlund Aktivitetshus
Sydgaden 8
Snejbjerg
7400 Herning
Tlf.: 96 28 55 63

Sally Mikkelsen
Aktivitetskoordinator
Tlf.: 96 28 55 63
Mail: taksm@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.