Centerrådet og referater

Centerrådet er med til at bestemme hvilke aktiviteter, der er på Rosenlund Aktivitetshus.

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af centerrådet

Her kan du se, hvem der er med i rådet, og kontakt oplysninger til dem. 

Bestyrelsen
Billede

Navn

Kontaktoplysning
 

Formand

Inger Krogstrup

Krogstrup@privat.dk

Næstformand

Carsten B. Hansen

cbh@fibermail.dk

 

 

Kasser

Jens Rosendahl

Jensrosendahl@icloud.com

 

Medlem

Jørn Vestergård

jorn-vestergaard@privat.dk

 

  Medlem
Bent Hansen 

Lisogbent.hansen@gmail.com

 

Medlem
Birthe Birkely

Birk19@mail.dk

Medlem/Caféudvalg

Eva bang

rebusbang@gmail.com

 

  Ældrerådet
Mads Videbæk
Lisbyvidebaek@hotmail.com
 

Seniorrådet
Steen Nygaard

Snygaard68@gmail.com
  Aktivitetskoordinator
Sally Mikkelsen
Taksm@herning.dk
96 28 55 63
   Leder Træning og Aktivitet Syd - Lars Østergaard Taklo@herning.dk
96 28 56 64

Referat fra møde i centerrådet 14. august 2023

Referat

Fraværende: Inger, Bent og Steen

1) Nyt siden sidst fra:

a) Herning Kommune / området

Vores affaldssortering skal forbedres. Der er indkøbt nyt affaldssystem til cafeen. Det er vigtigt at affaldet sorteres rigtigt både i caféen/køkkenet og i rummet med containere.

Carsten, Jens og Sally deltager i et kursus om at ansøge fonde om tilskud.

De hidtidige fribilletter til kaffe og brød ændres af administrative grunde til ”10 turs kort”.

Borgerservice og biblioteket kommer på Rosenlund og holder et indlæg om digital læring til ældre. Der vi blive behandlet emner som: Borger.dk, Digital hjælp fra pårørende, digital fuldmagt, fremtidsfuldmagt mm.

Indlægget vil vare ca. 1 ½ time og bliver d. 13. Oktober.

Opslag udsendes når dato og tid er endelig.

Cafeen må udlejes til beboere på plejecentret og lokale foreninger.

Aktivitetshuset får indtægterne i forbindelse med udlejen.

b) Beboer-pårørende rådet

Mads orienterede fra et møde i rådet d. 22/6

c)Ældrerådet / seniorrådet

Der har ikke været møde siden sidste Centerrådsmøde

Næste møde er 23/8 hvor Social- og sundhedsudvalget er repræsenteret og hvor temaet bliver ”Fremtidens ældrepleje”,

Herunder med emner som Aktivitetscentre, frivillige, rekruttering m.v. 31/8 er der møde om budgettet.

d) Centerrådets medlemmer / udvalgene

Der har været stor interesse fra nye interesserede som både ønsker orientering og rundvisning.

Vi skal have fundet en måde, at håndtere denne interesse på, så det ikke bliver for ressource tungt.

Fjordparkens aktivitetscenter (som vi besøgte på frivilligturen) vil gerne komme på besøg hos os.

e) Siden sidst

Frivillige tur – kulturdag - Grill aften

Frivillig tur. Rigtig god tur. Positive tilbagemeldinger

Kulturdagen var ikke helt så velbesøgt som forventet. Årsagen var formentlig det varme vejr. De der kom, havde en dejlig oplevelse.

Grill aften gik som sædvanligt rigtig godt. En hyggelig aften.

f) Kommende arrangementer

August:

Onsdag d. 16. – Banko i teltet.

Aktiviteten blev planlagt. Mads har alt det praktiske på plads.

Der bliver arrangeret buskørsel for et antal kørestolsbrugere og gangbesværede.

torsdag d. 24. – Opstart.

Der skal være 3 i caféen, hvilket Eva sørger for. Jørn byder folk velkommen og fordeler ”rækkefølge” sedler.

Carsten sørger for at skema med stam oplysninger er udfyldt.

Cafémedarbejderne møder kl. 8.00. Centerrådsmedlemmerne kl. 8.15

September:

Søndag d. 10 – Søndags café

Dagen er planlagt.

Fremover kommer Søndagscaféerne til at høre under aktivitetshuset.

Mandag d. 11. - Syng – med

Er planlagt og på plads.

Tirsdag d. 12.– Banko

Leif spørges om han fortsætter bage holdet.

Torsdag d. 28. - Fællesspisning - Billetsalg: 20/8

Carsten har fået en aftale med Børge Andersen som kommer og spiller.

Mad købes i Vildbjerg Sports- og kulturcenter. Jens henter og afleverer.

Borddækning kl. 12.30: Madhold + Jørn og Eva.

Oktober:

Søndag d. 8. - Søndags café

Tirsdag d. 10. - Banko

Mandag d. 30. - Rejseoplevelser v/ Jens Rosendahl

Jens forhindret  d. 30/10  Alternative muligheder afsøges.

3) Centerrådets økonomi

Gennemgået. Ingen havde bemærkninger ud over at det ser godt ud. Enighed om at vi skal have kommende investeringsbehov ved flytning til nyt center for øje.

4) Evt.

Caféen ønsker en opslagstavle flyttet. Aftales nærmere med Carsten.

5) Godkendelse af referat

Referat fra møde i centerrådet 24. maj 2023

Referat

Deltagere: Inger, Jørn, Carsten, Eva, Bent, Birthe, Jens, Mads, Steen, Lars, Sally 

1) Nyt siden sidst fra:

a) Herning Kommune / området

Mål og Rammer v/ Lars

Lars gennemgik mål og rammer for aktivitetscentrene og relationerne til de øvrige institutioner indenfor ældreområdet.

Der er en udførlig omtale af emnet på Herning Kommunes hjemmeside under web adressen: aktiv.herning.dk

Motionsrum sprit/ sæbe

Afspritning af redskaberne i motionsrummet er afskaffet. I stedet er der nu placeret en spand med vand og sæbe. Den enkelte bruger skal herefter aftørre redskaberne efter brug.

b) Beboer-pårørende rådet

Ingen møder siden sidst.

c) Ældrerådet / seniorrådet

Ældrerådet har haft en drøftelse af førtidspensionisters brug af aktivitetscentrene og mener der skal gøres mere for at få flere af disse til at deltage og for at de føler sig velkomne.

Mads redegjorde for status for ældreområdet ved Herning Kommune. Der er store problemer på hele ældreområdet. Den overordnede ledelse for plejehjemmene har sendt et bekymringsbrev til byrådet. Dette brev bliver behandlet på et byrådsmøde i dag.

Et planlagt møde om det nye plejecenter i Snejbjerg d. 24/4 er udskudt til juni.

Steen supplerede fra et møde i seniorrådet.

Der oprettes en sygeplejeklinik ved Vesterled Plejecenter.

Man vil fremover gøre mere ud af at forventningsafstemme hjemmeplejen med modtagerne.

d) Centerrådets medlemmer / udvalgene

Fordeling af udvalgsposter. De sidste ”løse” ender blev fastlagt.

e) Siden sidst

April: Walk + Skosalg+ Inspirations og evalueringsdag + Dk – lagersalg + Spilledag

Walk. Fantastisk dag med fremmøde over forventning. Sally og Carsten har haft møde med bestyrelsen for Seniorsport. Dette møde resulterede ikke umiddelbart i at vi skal arrangere noget lignende næste år, men der er aftalt et nyt møde til Januar.

Skosalg: ok

Inspirations og evalueringsdag. Inger omdelte et notat med et resume af dagen. Denne vil indgå i Centerrådets videre planlægning.

Spilledag: Fin dag. Nogle centre mener konceptet skal ændres. De kommer med et oplæg i januar.

Maj: Rengøringsdag

God dag med godt humør og fint resultat. Vi har nu et skinnende rent aktivitetscenter.

f) Kommende arrangementer:

Maj: fredag 26 Royal side Runonsdag 31. husets fødselsdag.

De sidste praktiske ting blev aftalt.

 Juni: torsdag 15. juni Frivillige tur– fredag 16. kulturdag torsdag 29. Grill aften

Frivillig tur på plads

Kulturdag det praktiske blev aftalt. Vi sender en reminder ud inden dagen.

Grill aften: Menu drøftet. Der er foreløbig tilmeldt 20-25.Drøftet om datoen skal ændres fremover. Konklusionen blev, at dette nok ikke vil være muligt.

2) Årsprogram 2023/2024 

Hvem fortsætter? Skal vi have et NYT tilbud/arrangement som vanligt?

Hvilke forslag fra inspirationsdagen, vil vi arbejde videre med ?

De sidste løse ender blev lagt fast. Vi vil prøve med et skakhold.

Der har været ønsker om at genoplive halvdagsudflugterne. Det blev besluttet at prøve dette. Evt. med en tur til Søby. Birthe vil arbejde videre med dette.

3) Centerrådets økonomi

Jens gennemgik hovedtallene i regnskaberne. Det ser tilfredsstillende ud.

Sally gennemgik nogle påbud brandmyndighederne har udstedt. Vi retter ind efter disse

NB!!! Husk kalender til næste møde, hvor vi skal planlægge de kommende centerrådsmøder.

4) Evt. 

Sally gennemgik nogle påbud brandmyndighederne har udstedt. Vi retter ind efter disse.

NB!!! Husk kalender til næste møde, hvor vi skal planlægge de kommende centerrådsmøder.

5) Godkendelse af referat

Referatet godkendt.

Referat fra møde i centerrådet 17. april 2023

Referat

Deltagere: Inger, Carsten, Bent, Eva, Jens, Mads, Steen, Sally Lars

Afbud: Jørn

Konstituering af centerrådsmedlemmerne

Inger valgt som formand, Carsten næstformand, Eva: Cafeansvarlig, Jens: Regnskabsansvarlig og referent.

1)  Nyt siden sidst fra:

a) Herning Kommune / området
b) Beboer-pårørende rådet
c) Ældrerådet / seniorrådet

Mads orienterede om at rammeplanen vil betyde besparelse af 2 medarbejdere i plejeafdelingen samt til rettelser i vagtplanen.

Omkostninger til bussen skal fremover fordeles efter det antal dage, den er de enkelte steder.

Mads orienterede om balanceplanen. Kommunen skal være bedre til at planlægge.

Der skal ske revurdering af hjemmeplejen. Kun hjemmepleje til dem som ikke kan komme i klinikken.

Mads erindrede om pensionistkortet til busser, som kan erhverves for kun 385 kr./år

Ældrerådets temadag er i år i Rådhusets kantine 1/10 – sæt kryds i kalenderen.

Mads orienterede om plejehjemsbyggeriet.

Byggeriet er fremrykket med 2 år. Færdig 2026

Der er nedsat flere faggrupper.

Man har været på besøg på plejecentre i Viborg, Ikast og Fuglsangsø.

Steen kunne tilslutte sig det af Mads fremførte.

d) Centerrådets medlemmer/udvalgene

Fordeling af udvalgsposter.

Kunstudvalget: Fortsætter

Højskoleudvalget: Ikke i centrets regi

PR Udvalg: En plads vakant

Markedsudvalg.: Fortsætter

Syng med udvalg: Fortsætter med Inger og Birthe

Søndagscafe: Birthe (program er fastlagt)

Skærmudvalg: Jens

Cafeen: Eva

Rejseudvalg: Jens

Det sker: Erik Lodahl

Input til Herning Bladet: Jens

Festudvalg: Carsten

e) Siden sidst

Marts: tirsdag 14: Banko + Mandag 20: Syng – med+ Torsdag 23: Fællesspisning

Alle arrangementer forløb ok

April: lørdag 1:Forårs marked 11. april Banko

Forårsmarked: Utrolig mange mennesker (Måske resultat af den husstandsomdelte folder)

f) Kommende arrangementer

April: Tirsdag18: Walk + Onsdag 19: Skosalg+ tirsdag 25: Inspirations og evalueringsdag + Onsdag 26. Dk – lagersalg Onsdag 26.april : Spilledag

Aktiviteterne blev planlagt

Maj: Fredag 12 Rengøring + fredag 26 Royal side Runonsdag 31. husets fødselsdag.

Aktiviteter drøftet og planlagt.

Juni: torsdag 15. juni Frivillige tur– fredag 16. juni kulturdag torsdag 29. juni Grill aften

Til kulturdagen får vi bsøg af orkesteret Chips og Deller

2) Årsprogram 2023/2024

Sally har kalendere med til at lave årshjul på.

Billeder til hjemmeside + Rosenbladet

Årshjulet gennemgået: Alle faste arrangementer blev fastlagt

3) Centerrådets økonomi

Lars gennemgik den øjeblikkelige økonomiske status. Han oplyste at han af erfaring ved, at det kan være godt, hvis vi har lidt midler på kistebunden, når vi skal flytte i nye lokaler. Der kommer altid uforudsete udgifter som man måske ikke lige har regnet med.

4) Evt.

Intet

5) Godkendelse af referat

Referat fra møde i centerrådet 8. marts2023

Referat

Deltagere: Bent-Inger-Mads-Carsten-Sally-Eva-Jens-Niels-Lisbeth-Birte-Lars

Afbud: Steen

1) Nyt siden sidst fra:

a) Herning Kommune/området

Kulturugen fredag uge 24

Sally informerede om planerne for Kulturugen

b) Beboer-pårørende rådet

Den 16. marts er der møde i Beboer-pårørende rådet

c) Ældrerådet / seniorrådet

Mads informerede om Balance planen som indeholder besparelser på ældre området. Der er valgt ny næstformand i Ældre rådet.

Mads informerede også om Klyngesamarbejdet mellem sygehusene, kommuner og praktiserende læger.

Planerne om det nye plejehjem i Snejbjerg blev der også informeret om.

Mads er med i en arbejdsgruppe for byggeriet af det nye plejehjem i Snejbjerg.

d) Seniorrådet

Intet

e) Centerrådets medlemmer / udvalgene.

Goddag og på gensyn

Inger takkede de afgående centerrådsmedlemmer Lisbeth og Niels, og bød de nye medlemmer velkommen Eva Bang og Carsten B. Hansen.

f) Siden sidst

Intet

g) Kommende arrangementer:

Marts: tirsdag 14:Banko + Mandag 20:Syng – med + Torsdag 23: Fællesspisning (Billetsalg 6/2)

April: lørdag 1:Forårs marked + tirsdag18:Walk + Onsdag 19: Skosalg+ tirsdag 25: Inspirations og evalueringsdag + Onsdag 26. Dk – lagersalg

Maj: onsdag 10:Spilledag + fredag12:Stor rengøringsdag +fredag 26: Royal side run+

Onsdag 31:Husets fødselsdag

Marts: Banko og syng-med er på plads. Fællesspisning blev planlagt

April: Forårs marked og Walk blev planlagt. Banko 11. april, Skosalg, Inspirations-Evalueringsdag og DK- lagersalg er på plads.

Spilledag den 26. april blev planlagt.

Maj: Stor rengøringsdag, Royal side run og Husets fødselsdag blev drøftet.

2) Årsprogram

Gennemgang af hvilke vejledere der har sagt ja til den nye sæson.

a) Kalender

HUSK at medbringe den.

Mandag den 17. april kl. 9.00

Onsdag den 24. maj kl. 9.00

Mandag den 12. juni kl. 9.00

3) Centerrådets økonomi

Der er ikke kommet nye regnskabstal. Niels informerede om Årsresultatet for 2022 af hensyn til de nye centerrådsmedlemmer.

Sally informerede om at døren ud fra Frikadellen skal være lukket.

4) Godkendelse af referat

Referat godkendt

Referent: Niels Pedersen

Referat fra møde i centerrådet 22. februar 2023

Referat fra centerrådsmøde onsdag den 22. februar

Deltagere: Inger-Lisbeth-Steen-Lars-Niels-Sally-Jens- Birte-Bent

Afbud: Jørn-Mads

1) Nyt siden sidst fra:

a) Herning Kommune/området

Lars informerede om de besparelser der bliver gennemført. Tilskuddet til Søndagscafeerne hører op. Der er flere initiativer på vej til at give input til det nye plejecenter i Snejbjerg.

b) Beboer-pårørende rådet

Mads og Bodil Markmøller er med i en arbejdsgruppe som skal give input til det nye Plejecenter i Snejbjerg

c) Ældrerådet / seniorrådet

Intet fra Ældrerådet

Steen informerede fra sidste møde i seniorrådet

d) Centerrådets medlemmer/udvalgene

Valg

Carsten B. Hansen og Eva Bang er kandidater til Centerrådet.

Sally informerede om at Susanne Bro og Pia Voetmann har tilbudt at gennemføre forskellige kreative kurser.

Kulturugen i juni gennemføres igen i år, men uden telt.

Siden sidst:

Januar: Syng–med, Banko, Rejseoplevelser V/ Bravo turs                 

Februar: Dame aften – Tema: Matador - 71 Tilmeldte, Banko, Musik eftermiddag

Januar: Til Syng med var der knap 30 deltagere. Banko gik fint. Til Rejseoplevelser var der ca. 40 deltagere.

Februar: Til Dameaften var der 70 deltagere, som var lige i overkanten. Flot aften med mange positive tilbagemeldinger.

Til Banko var der 58 deltagere.

Til Musik eftermiddag var der 32 deltagere og 8 musikere.

Smart træning som arrangeres sammen med seniorsport startede i går med 10 deltagere.            

Kommende arrangementer:  

Marts: tirsdag den 14.:Banko + Mandag den 20.:Syng–med + Torsdag den 23.: Fællesspisning (Billetsalg 6/2)

April: lørdag den 1.:Forårs marked + tirsdag den 18.:Walk + Onsdag den 19.: Skosalg+ tirsdag den 25.: Inspirations og evalueringsdag + Onsdag den 26.: Dk–lagersalg

Maj: onsdag den 10.:Spilledag + fredag den 12.:Stor rengøringsdag + fredag den 26.: Royal side run +

onsdag den 31.:Husets fødselsdag

Marts: Banko og Syng med er på plads. Fællesspisning blev planlagt.

April: Forårsmarked og Walk blev planlagt. Skosalg er på plads. Inspirations og evalueringsdag blev planlagt

Onsdag den 26.april er der spilledag, som blev drøftet. DK lagersalg er på plads.

Maj: Stor rengøringsdag, Royal side run og Husets fødselsdag som er 25 års jubilæum blev drøftet.

2) Årsprogram

Årsprogrammet blev gennemgået.

3) Centerrådets økonomi

Årsresultatet for centerrådet, cafeen og Søndags Cafe ser fint ud.

Sally informerede om, at nu er EDB rummet blevet ændret til aktivitetslokale.

4) Godkendelse af referat

Referat godkendt

Referent: Niels Pedersen

Referat fra møde i centerrådet 11. januar 2023

Referat fra centerrådsmøde onsdag den 11. januar

Deltagere: Inger-Mads-Steen-Sally-Lars-Niels-Lisbeth-Birte-Bent

Afbud: Jørn - Jens

1. Nyt siden sidst fra:

a. Herning Kommune/området

Medlemskort stiger næste år til 460 Kr. pr. år.

Lars informerede om besparelser som Herning Kommune er på vej med. Herunder falder tilskuddet til Søndagscafe bort, men ellers rammes aktivitetshuse og centre ikke særlig meget.

b. Beboer-pårørende rådet

Mads informerede fra møde den 14. december.

c. Ældrerådet / seniorrådet

Mads fortalte om møde den 5. januar hvor Ældrerådet drøftede høringssvar til besparelser på ældre området ved Herning Kommune. Serviceniveauet på åben trafik/flextrafik bliver forringet til sommeren 2023.

Seniorrådet intet.

d. Centerrådets medlemmer / udvalgene

Hvor langt er vi med valg kandidater?

Kandidatsituationen blev drøftet.

Sally informerede om, at EDB-lokalet bliver inddraget til aktivitetslokale. Vi mangler derfor 4 borde til aktivitetslokalet, som Sally fik lov til at købe.

2. Siden sidst:

Julefrokost for hold (14/12) - Julefrokost for hold (15/12)

Der var mange deltagere den 1. dag og få den 2. dag, så til næste år skal vi overveje om vi kun skal udbyde 1 dag.

3. Kommende arrangementer:

Januar: mandag 16:Syng –med+ Tirsdag 17:Banko + Mandag 23:Rejseoplevelser                            februar: onsdag 01 :Dame aften +Tirsdag 14:Banko + Mandag 20:Musik eftermiddag                        Marts: Tirsdag 14:Banko + Mandag 20:Syng – med + Torsdag 23: Fællesspisning (Billetsalg 6/2)

Januar: Syng-med, Banko og Rejseoplevelser er på plads.

Februar: Dame aften blev planlagt. Banko er på plads. Musik eftermiddag blev planlagt.

Marts: Banko og Syng-med er på plads. Fællesspisning blev planlagt.

April: Spilledag i år bliver den 26. april i Hammerum.

Royal Side run blev drøftet.

a. Forårs marked 1. april – opgavefordeling

Opgaverne blev fordelt.

b. Walk – inspiration, motion & aktivitetsdag 18. april – opgavefordeling

Arrangementet laves sammen med Senior sport. Tidspunktet er tirsdag formiddag kl. 9.30 – 12.00. Opgaverne blev fordelt.

4. Centerrådets økonomi

Økonomien for Centerrådet, cafeen og søndags cafeen ser godt ud.

Problemer med opvaskemaskinen i cafeen blev drøftet.

Jens laver reminder til medlemmerne via Conventus.

5. Godkendelse af referat.

Referat godkendt

Referent: Niels Pedersen

Referat 12. december 2022

Referat fra Centerrådsmøde mandag den 12. december

Deltagere: Jørn-Birte-Inger-Lisbeth-Jens-Bent-Niels-Steen-Mads-Sally-Lars

Afbud: Ingen

1. Nyt siden sidst fra:

a. Herning Kommune / området

Orientering omkring 18. april

Royal run

18.april arrangeres Motionsdag sammen med Senior Sport. Der er ved at blive lavet et opslag om arrangementet.

Royal run Sight for seniorer arrangeres ligesom sidste år. Det er den 26. maj kl. 10-12.

Toftebo arrangerer spilledag den 26. april i 2023 på samme måde som tidligere. Der er 25 års jubilæum så der bliver gjort lidt ekstra ud af det.

b. Beboer-pårørende rådet

Intet

c. Ældrerådet / seniorrådet

Mads informerede om de besparelser inden for Ældre området som Herning Kommune har sendt i høring.

Steen informerede om et møde de har haft i Skarrild.

d. Centerrådets medlemmer / udvalgene.

Slangen til Støvsugeren i træværkstedet skal fornyes. Det blev godkendt.

2. Siden sidst:

Herreaften (17/11)

Julemarked (19/11)

Juledekoration (24/11)

Jule-syng-med (05/12)

Banko (6/12)

Herreaften var en rigtig god aften. Julemarkedet blev afholdt  i stue etagen som virkede fint, men det sætter begrænsning på antallet af boder. Måske kunne vi finde en musiker som spiller lidt hyggemusik. Til Juledekorationer var der 7 deltagere.

Til Jule-syng-med var der 54 deltagere. Banko gik godt med over 50 deltagere.

3. Kommende arrangementer:

December:- Julefrokost for hold (14/12) - Julefrokost for hold (15/12) - Der kommer 62 onsdag og 18 torsdag. Det sidste blev planlagt.

Januar: Syng – med (16/1) – Banko 17/1 - Rejseoplevelser V/ Bravo Tours direktør Peder Hornshøj

(23/1)

Syng-med er på plads. Banko og rejseoplevelser er også på plads.

Februar: Dameaften 1. februar - Opslag er klar.

4. Centerrådets økonomi

Regnskabet for centerrådet, cafeen og søndags cafeen ser fint ud.

5. Husk kalender ang. nye mødedatoer

Januar: Onsdag den 11. kl. 9.00

Februar: Onsdag den 22. kl. 13.00

Marts; Onsdag den 8. kl. 9.00

Sally spurgte om Rosenlund Aktivitetshus skal med i en fælles annonce med de andre Aktivitets Centre i Herning Bladet. I annoncen nævnes hvilke arrangementer vi afholder. Vores del af udgiften bliver 2000 Kr. om året. Vi besluttede at gå med.

6. Godkendelse af referat.

Referat godkendt

Referent: Niels Pedersen

Referat 16. november 2022

Referat

Deltagere: Jørn-Steen-Sally-Lars-Jens-Niels-Birte-Bent-Lisbeth-Inger

Afbud: Mads

1. Nyt siden sidst fra

a. Herning Kommune / området

Medlemstal: Vi har pt. 229 medlemmer.

Hold oversigt: Senior fitness er det eneste hold, der ikke er kommet i gang. Alle maskiner i motionsrummet bliver smurt i dag.

b. Beboer-pårørende rådet

Intet

c. Ældrerådet / seniorrådet

Ældrerådet intet.

Steen refererede fra 2 møder i Seniorrådet. Der er fokus på transport fra yderområderne. Joan Hansen informerede om budgetter for ældre området de kommende år.

d. Centerrådets medlemmer / udvalgene.

Valget til centerrådet blev drøftet.

2. Siden sidst

Fællesspisning (27/10)

Skosalg (31/10)

Banko (8/11) 

Dk lagersalg (09/11)

Fællesspisning, skosalg, Banko og DK lagersalg gik godt.

3. Kommende arrangementer:

November: Herreaften (17/11) – Julemarked (19/11) - Juledekoration (24/11)

December:- Jule-syng-med (05/12) – banko ( 6/12) Julefrokost for hold (14/12) - Julefrokost for hold      

(15/12)

Januar: Syng – med (16/1) - Rejseoplevelser V/ Bravo Tours direktør Peder Hornshøj (23/1)

DAME AFTEN – hvem er med + Opslag klar til 2/1

November: Til Herreaften er der 34 deltagere tilmeldte og opgaverne blev fordelt.

Der er solgt 10 borde til Julemarked, så der bruges kun stueetagen. Opgaverne blev fordelt.

Til Juledekorationer er der 7 deltagere tilmeldt.

December: Jule-syng-med og Banko er på plads. Julefrokost for hold blev planlagt.

Januar: Syng med bliver der styr på. Jens følger op på Peder Hornshøj efter Nytår.

Dameaften: Udvalget til planlægning af dameaften blev fastsat.

4. Centerrådets økonomi

Vi har ikke fået nye tal for økonomien.

Der er købt et nyt Power Point program til PC-en i forhallen.

Opgørelse af over/underskud fra arrangementer og brug af Mobil Pay blev drøftet.

Inger nævnte at serviet holderne i Cafeen er blevet godt modtaget.

Inger spurgte om Rosenlund stiller med et hold til Royal Run i Herning. Centerrådet tager ikke initiativ til noget, men alle kan selv tage initiativer.

5. Godkendelse af referat.

Referat godkendt

Referent: Niels Pedersen

Referat fra 8. august 2022

Referat

Deltagere: Jørn-Mads-Steen-Sally-Jens-Niels-Lisbeth-Bent-Birte-Inger
Afbud: Lars

1. Nyt siden sidst fra

a. Herning Kommune / området

Ensomhed bliver fokusområde i den kommende tid for Herning Kommune. Vi skal forsøge at få sat aktiviteter i gang i satellit byerne, for vi kan ikke få transport til Rosenlund.

b. Beboer-pårørende rådet

Mads informerede fra møde 15. juni. Dement rejseholdet har været på besøg, og givet mange gode råd og vejledninger.

c. Ældrerådet / seniorrådet

Ældrerådet. Mads informerede fra de møder de har haft. For hver valgperiode gennemføres en analyse for udviklingen de kommende 10 år, som Mads fortalte om.
Seniorrådet intet.

d. Centerrådets medlemmer / udvalgene

Rosenbladet udkommer i denne uge.

2. Siden sidst

Frivillige tur (16/6) - Frivillig turen gik rigtig godt.
Kultur dag (17/6) - Kultur dagen gik godt (ca. 80 deltagere), men det blev regnvejr til sidst.
Grill aften (30/6) - Til Grill aften var der 56 deltagere.

3. Kommende arrangementer

August

Kaffe møde (8/8 + 10/8) - Banko i teltet (17/8) - Åbningsdag (18/8)

September

Syng – med (12/9) – Banko (13/9) -

Oktober

Vaccination / Sundhedsdag (7/10) - Banko (9/10) – Rejseoplevelser v/ Jens Rosendahl (10/10) - Fællesspisning (27/10) - Skosalg (31/10)

August: Der var 6 deltagere til kaffemøde den 8/8. Opgaverne til Banko i teltet blev fordelt. Opgaverne til Åbningsdagen blev fordelt.
September: Syng-med og Banko er på plads.
Oktober: Vaccination/sundhedsdag blev planlagt med hvem der skal inviteres til en informationsstand, og opgaverne blev fordelt. Banko er planlagt. Jens er forhindret den 10/10 til Rejseoplevelser, så Jørn tager over og fortæller om Azorerne. Fællesspisning blev drøftet men ikke endelig planlagt. Skosalg er planlagt.

4. Centerrådets økonomi

Sally undersøger priser for nye stole til de nye borde der står udenfor cafeen.

5. Evt.

Brandinstrukser er hængt op på toiletterne.
Sally deltager i en opfølgningsmøde om Royal Run.

6. Godkendelse af referat

Referat godkendt

Referent: Niels Pedersen

Referat fra 8. juni 2022

Referat fra centerrådsmøde

Deltagere: Jørn, Mads, Steen, Sally, Niels, Jens, Lisbeth, Lars, Birte, Inger, Bent
Afbud: Ingen

1. Nyt siden sidst fra

a. Herning Kommune / området

Årsprogram
Folder
Sally gennemgik Årsprogrammet og viste den folder der er lavet til uddeling for at fortælle om Rosenlund Aktivitetshus til nye medlemmer. Folderen omdeles i postkasserne.
Sunds og Lind har meddelt de ikke ønsker at deltage i Spilledagen mere. Andre aktivitetshuse spørges om de vil være med.
Der er forsvundet en mobiltelefon fra Cafeen, som hermed efterlyses.

b. Beboer-pårørende rådet

Intet

c. Ældrerådet / seniorrådet

Mads informerede om, hvad der er drøftet i ældrerådet.
Steen refererede fra sidste møde i Seniorrådet. Der er fokus på transport problemer til aktiviteter fra yderområderne. Pjecen om seniorrådet er snart klar til uddeling.

d. Centerrådets medlemmer / udvalgene.

Der er investeret i bestik m.m. til Cafeen, og der investeres i andre ting der også mangler i Cafeen.

2. Siden sidst

Byvandring (17/5+ 31/5)
Stor rengøringsdag (20/5)
Husets fødselsdag (31/5)
Royal Run (3/6)
Byvandring blev aflyst da der kun var 6 tilmeldte. Stor rengøringsdag gik godt, og der var virkelig behov for det. Husets fødselsdag gik godt, og der var rigelig med mad.
Der var 31 deltagere. Royal Run gik rigtigt godt. Koordinatorerne holder evaluering i morgen, med henblik på næste års arrangement.

3. Kommende arrangementer

Frivilligtur (16/6)
Kultur dag (17/6)
Grill aften (30/6)
Der er 50 deltagere tilmeldt frivilligturen.
Der bliver indrykket en annonce i Herning Folkeblad onsdag med reklame for Kultur dag på Rosenlund. Opgaverne blev fordelt.
Der er 37 deltagere tilmeldt p.t. Opgaverne til Grill aften blev fordelt. Ejgild laver pandekager.

August:
Kaffe møde (8/8 + 10/8)
Banko i teltet (17/8)
Åbningsdag (18/8)
Deltagere til kaffemøder blev aftalt.
Opgaverne til Banko i teltet og åbningsdagen blev fordelt.

4. Nye møde datoer

Mandag den 8. august kl. 11.00
Onsdag den 21. september kl. 9.00
Fredag den 14. Oktober kl. 9.00
Onsdag den 16. November kl. 9.00
Mandag den 12. December kl. 12.00

5. Centerrådets økonomi

Økonomien i centerrådet, cafeen og søndagscafe ser godt ud.
Ca. 20.000 Kr. skal centerrådet betale til nye investeringer i motionscenteret.

6. Evt.

Sally laver en oversigt over hvem der deler folderen ud i de forskellige områder.

7. Godkendelse af referat.

Referat godkendt

Referent: Niels Pedersen

 

Referat fra 11. maj 2022

Referat

Deltagere: Jørn-Mads-Steen-Sally-Niels-Birte-Lars-Bent-Lisbeth
Afbud: Jens-Inger

1. Nyt siden sidst fra

a. Herning Kommune / området
Intet

b. Beboer-pårørende rådet
Næste møde den 15. juni.

c. Ældrerådet / seniorrådet

Der har været afholdt delegeretmøde for ældrerådet i Nyborg.
Ældrerådet arbejder stadigvæk på at få valg til ældrerådet ændret til ved fremmøde i stedet for brevstemmer.
Mads informerede om hvad der var med på sidste møde i ældrerådet.
Steen fortalte at de arbejder på en ny pjece om seniorrådet.

d. Centerrådets medlemmer / udvalgene.
Intet


2. Siden sidst

Forårs marked (9/4) - Banko (12/4) - Skosalg (25/4) – Spilledag (4/5)

Inspirations og evalueringsdag Emner:

 1. Vær opmærksomme på informationsmængden på “ disken “ i caféen.
  Vi kan dog ikke undvære papirinformationerne.
 2. Teksterne på skærmen i Hall` en - skal køre lidt langsommere.
 3. Ideer til nye aktiviteter: pool, skak, linedance, Pokémon Go. Prøv en “Makkerdag” igen
  Kaffemøder for nye brugere, åbent- hus arrangementer - omdele årsprogram (folder) i postkasserne.
  Mund-til mund metoden
  Husk at præcisere, at det er Rosenlund Aktivitetshus og IKKE plejehjemmet.

Mandage er der ældreklub i Haunstrup, måske kunne vi koordinere lidt bedre.

Forårsmarkedet blev evalueret.
Banko sæsonen har givet et pænt overskud.
Skosalg var godt besøgt, så han kommer igen til næste år.
Spilledagen gik fint og arrangementet blev evalueret.
Inspirations og evalueringsdagens emner blev gennemgået.
Informationsmængden på Disken i Cafeen bliver reduceret. Skærmbillederne på informationsskærmen bliver vist i længere tid, så man kan nå at læse det.
Pool, lindance og pokemon go bliver gennemført.
Makkedag udsættes til senere.
Sally og Jens laver en folder til uddeling i postkasserne, hvor der inviteres til kaffemøde.
Resten af forslagene blev taget til efterretning og vi forsøger at koordinere med pensionistklubben i Haunstrup.

3. Kommende arrangementer

Maj:
DK lagersalg (11/5) - Byvandring (17/5+ 31/5) – Stor rengøringsdag (20/5) - Husets fødselsdag (31/5)

Juni:
Royal Run (3/6) - Frivillige tur (16/6) – Kultur dag (17/6) - Grill aften (30/6)

DK lagersalg er gennemført med succes.
Der er kun 6 tilmeldte til Byvandring, så vi overvejer at aflyse.
Der er 15 tilmeldte til rengøringsdag.
Til Husets fødselsdag er der 17 tilmeldte.
Der er 151 tilmeldte for alle centrene til Royal run.
Frivillig tur er planlagt.
Kulturdagen og Grill aften er planlagt.

4. Årsprogram 2022/2023

Årsprogrammet blev gennemgået og der er kun ganske få punkter der mangler afklaring.

5. Centerrådets økonomi

Økonomien i Centerrådet, cafeen og søndags cafe ser godt ud.

6. Evt.

Mads foreslog at vi hyrer Thy gårdsangere til et vore arrangementer.
Bent foreslår at vi altid bruger mikrofon i cafeen ved arrangementer, fordi der er nogen som ikke kan høre, men siger det ikke.
Ny Rosenblad udkommer i morgen

7. Godkendelse af referat

Referat godkendt

Referent: Niels Pedersen

Referat fra møde 6. april 2022

Deltagere: Inger, Jørn, Mads, Steen, Sally, Jens, Niels, Birte, Lisbeth, Lars, Bent
Afbud: ingen.

1. Nyt siden sidst fra

a. Herning Kommune / området

 • Fødselsdag
 • Brand instruktion

  Fødselsdagen er planlagt med flaghejsning og Brunch.
  Der er en brandinstruktion som flere medlemmer skal sættes ind i. Pedellen underviser.
  Der skal føres en Vin lager status i fremtiden.
  Opvaskemaskinen vasker ikke ordentlig. Der laves en serviceaftale.
  Lars har møde med den nye udvalgsformand Joan Hansen.

b. Beboer-pårørende rådet

Mads informerede om møde den 16. marts. Der bliver sat gang i brug af Cyklen, der står i indgangen.

c. Ældrerådet / seniorrådet

Mads informerede om møder i ældrerådet den 9. februar og 16. marts.
Intet fra Seniorrådet.

d. Centerrådets medlemmer / udvalgene

Vestjyllands Forsikring vil gerne have taget et billede der viser at det er dem der har sponseret en ny drejebænk til træværkstedet.

2. Siden sidst

Banko (15/3) - Syng med eftermiddag (21/3) – fællesspisning (24/3)
Til Banko var ca. 40. Syng med eftermiddag gik godt. Fællespisning gik godt.


3. Kommende arrangementer

April

Forårs marked (9/4)
Banko (12/4)
Skosalg (25/4)
Inspirations og evalueringsdag (26/4)

Maj

Spilledag (4/5)
DK lagersalg (11/5)
Byvandring (17/5+ 31/5)
Stor rengøringsdag (20/5)
Husets fødselsdag (31/5)

Juni

Frivillige tur (16/6) –
Grill aften (30/6)

Forårsmarkedet blev planlagt.
Banko, skosalg og Inspirationsdag er planlagt.
Spilledag blev planlagt. DK lagersalg er planlagt. Der er 4 tilmeldt til Byvandring p.t.
Stor rengørings dag er der ingen tilmeldinger p.t.
Husets fødselsdag blev planlagt.
Frivilligtur er planlagt.
Kulturugen fredag den 17. juni kl. 11.00 på Rosenlund aktivitetshus blev drøftet.
Grill aften blev drøftet og bliver endelig planlagt på næste møde.

4. Årsprogram 2022/2023

Sally har kalendere med til at lave årshjul på.
Årshjulet blev gennemgået

5. Centerrådets økonomi

Det ser fornuftigt ud.

6. Evt.

Mads informerede om at Rosenlund Aktivitetshus har fået tilbudt banko til byfesten i august. Det siger vi ja tak til.
Skabet i indgangen bør repareres. Sally spørger om pris ved en glarmester.

7. Godkendelse af referat

Referat godkendt

Referent: Niels Pedersen

Referat fra møde 2. februar 2022

Møde

Deltagere: Jørn-Inger-Bent-Lisbeth-Mads-Steen-Niels-Jens-Sally-Birte

Afbud: Lars

1. Nyt siden sidst fra

a) Herning Kommune / området

Restriktioner

Underskrive – brug af billeder

Valg

Der er nu kun krav om mundbind på plejehjemmet. Det vil sige når man går ud af elevatoren og ind på plejehjemmet.

Tidspunktet for Rosenlunds fødselsdag blev drøftet.

Husregler er ikke nedskrevet p.t. Sally foreslog at vi får lavet nedskrevne regler. Der nedsættes en gruppe som skal arbejde med husregler for Rosenlund Aktivitetshus.

Centerrådets medlemmer underskrev samtykke til brug af billeder.

Der er ikke indkomne forslag til valget.

b) Beboer-pårørende rådet

Intet

c) Ældrerådet / seniorrådet

Mads informerede om sidste møde i Ældrerådet den 12. januar, hvor de nye medlemmer blev præsenteret.

Steen informerede om sidste møde i seniorrådet.

d) Centerrådets medlemmer / udvalgene.    

Kulturugen 24 – opdatering fra Mads undersøger

Cafe´ møde v/ Lisbeth

Mads har sendt informationerne om kulturugen til Jørn og Sally, men der er p.t. ingen endelig afklaring.

Lisbeth har haft et godt møde med cafe medarbejdere. Alle rengøringsmidler i cafeen er udskiftet.

2. Siden sidst

Syng med (17/1) – Banko (18/1) – Rejseoplevelser (24/jan)

Der var ikke så mange til Syng med, men til Banko var der rimelig fremmøde.

Til rejseoplevelser var der ca. 35 deltagere

3. Kommende arrangementer

Februar: Herreaften (3/2) - Banko (15/2) – Musik eftermiddag (21/ 2)

De sidste detaljer til Herreaften blev afklaret. Banko med børnebørn og Musik eftermiddag er på plads.

Marts: Syng med eftermiddag (21/3) – Banko (15/3) – fællesspisning (24/3) – Dameaften (9/3) – Den store bagedyst (4/3)

Syng med eftermiddag er ved at blive planlagt. Banko ok. Maden og underholdning til Fællesspisning er på plads. Dameaften er også næsten færdig planlagt. Til den store bagedyst er der ingen tilmeldinger endnu, men der er flere, der bliver opfordret til at deltage.

April: Forårs marked (9/4) - Skosalg (25/4) - Inspirations og evalueringsdag (26/4)

Folderen til forårsmarked er snart færdig. Nye ideer blev efterlyst. Skosalg er på plads. Til Inspirations og evalueringsdag kommer IT konsulent Mie Toft og fortæller om hjemmesiden.

Den 4. maj er der Spilledag i Snejbjerg. Der skal snart sendes invitation ud til de andre centre.

4. Årsprogram

Gennemgang af årsprogrammet blev gennemført.

5. Centerrådets økonomi

Regnskabet blev delt ud.

6. Evt.

Træværkstedet har fået foræret et sæt stemmejern med tilhørende elektrisk slibemaskine af et venligt medlem af aktivitetshuset, fordi vedkommende ikke selv fik brug for det. Det er vi meget taknemmelig for.

7. Godkendelse af referat

Referat godkendt.

Referent: Niels Pedersen

 

Referat fra møde 5. januar 2022

Referat

1. Nyt siden sidst fra

a. Herning Kommune / området

Besøg af Grethe Christiansen – ang. kor
Restriktioner
Frivillige tur
Underskrive – brug af billeder
Valgseddel – godkende

Grethe Christiansen kom med nogle ideer til evt. ændringer til kor, som blev drøftet. Der blev besluttet at det drøftes med korets medlemmer ved næste korsamling.
Der er ikke kommet noget nyt om restriktioner siden sidste informationsskrivelse blev sendt ud til medlemmerne.
Udvalget til frivilligtur blev nedsat.
Underskriv – brug af billeder er udsat til næste møde.
Valgseddel blev godkendt.

b. Beboer-pårørende rådet

Mads informerede om, hvad der blev drøftet på mødet. Bl.a. betaling for plejehjemsbeboere til søndagscafe. Sally finder en løsning sammen med plejehjemmet.

c. Ældrerådet / seniorrådet

Intet

d. Centerrådets medlemmer / udvalgene.

Kultur ugen 24 – Mads undersøger hvor mange dage man skal lave noget.
Vi besluttede at holde kultur uge den 17. juni i Snejbjerg kl. 11-13. Mads aftaler med Bodil Markmøller om musik og leje af telt.
Jørn efterlyste indhold til næste Rosenbladet.
Sally gav et stort tak til Inger og Bent for en stor indsats til arrangementet for demente og deres pårørende.

Siden sidst: IKKE AFVIKLET NOGET

2. Kommende arrangementer

Januar: Syng med (17/1) – Banko (18/1) – Rejseoplevelser (24/jan)

Februar: Herreaften (3/2) - Banko (15/2) – Musik eftermiddag (21/ 2)

Marts: Syng med eftermiddag (21/3) – Banko (15/3) – fællesspisning (24/3) – Dameaften (9/3) – Den store bagedyst (4/3)

Januar. Syng med, Banko og Rejseoplevelser er planlagt.

Februar. Herreaften er planlagt, men Sally sender en reminder ud. Banko og Musik eftermiddag er planlagt.

Marts. Syng med eftermiddag og Banko er planlagt. Til fællesspisning blev drøftet hvad musik vi kan få fat i, og maden sørger Lisbeth og Sally for. Dameaften bliver planlagt af en arbejdsgruppe. Til den store bagedyst har Sally lavet et opslag.

3. Forårs marked

Listen med sponsorer blev gennemgået, og opgaver fordelt. Folderen til forårsmarkedet blev gennemgået.

4. Centerrådets økonomi

Intet nyt

5. Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

Referent: Niels Pedersen