Centerrådet og referater

Centerrådet er med til at bestemme hvilke aktiviteter, der er på Rosenlund Aktivitetshus.

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af centerrådet

er kan du se, hvem der er med i rådet, og kontaktoplysninger til dem. 

Bestyrelsen
Billede

Navn

Kontaktoplysning

Formand

Jørn Vestergård

Jorn-vestergaard@privat.dk

 

Næstformand

Inger Krogstrup

Krogstrup@privat.dk

 

Kasserer

Niels Pedersen Dalsgaard

Sigkv29@gmail.com

  Medlem
Bent Hansen 

Lisogbent.hansen@gmail.com

  Jens Rosendahl

jensrosendahl@icloud.com

 

Medlem
Birthe Birkely

Birk19@mail.dk
  Medlem
Lisbeth Christensen
Lisbchrist@gmail.com
  Ældrerådet
Mads Videbæk
Lisbyvidebaek@hotmail.com
 

Seniorrådet
Steen Nygaard

Snygaard68@gmail.com
  Aktivitetskoordinator
Sally Mikkelsen
Taksm@herning.dk
96 28 55 63
   Leder Træning og Aktivitet Syd - Lars Østergaard Taklo@herning.dk
96 28 56 64
Luk alle
Åben alle

Referat fra 11. maj 2022

Referat

Deltagere: Jørn-Mads-Steen-Sally-Niels-Birte-Lars-Bent-Lisbeth
Afbud: Jens-Inger

1. Nyt siden sidst fra

a. Herning Kommune / området
Intet

b. Beboer-pårørende rådet
Næste møde den 15. juni.

c. Ældrerådet / seniorrådet

Der har været afholdt delegeretmøde for ældrerådet i Nyborg.
Ældrerådet arbejder stadigvæk på at få valg til ældrerådet ændret til ved fremmøde i stedet for brevstemmer.
Mads informerede om hvad der var med på sidste møde i ældrerådet.
Steen fortalte at de arbejder på en ny pjece om seniorrådet.

d. Centerrådets medlemmer / udvalgene.
Intet


2. Siden sidst

Forårs marked (9/4) - Banko (12/4) - Skosalg (25/4) – Spilledag (4/5)

Inspirations og evalueringsdag Emner:

 1. Vær opmærksomme på informationsmængden på “ disken “ i caféen.
  Vi kan dog ikke undvære papirinformationerne.
 2. Teksterne på skærmen i Hall` en - skal køre lidt langsommere.
 3. Ideer til nye aktiviteter: pool, skak, linedance, Pokémon Go. Prøv en “Makkerdag” igen
  Kaffemøder for nye brugere, åbent- hus arrangementer - omdele årsprogram (folder) i postkasserne.
  Mund-til mund metoden
  Husk at præcisere, at det er Rosenlund Aktivitetshus og IKKE plejehjemmet.

Mandage er der ældreklub i Haunstrup, måske kunne vi koordinere lidt bedre.

Forårsmarkedet blev evalueret.
Banko sæsonen har givet et pænt overskud.
Skosalg var godt besøgt, så han kommer igen til næste år.
Spilledagen gik fint og arrangementet blev evalueret.
Inspirations og evalueringsdagens emner blev gennemgået.
Informationsmængden på Disken i Cafeen bliver reduceret. Skærmbillederne på informationsskærmen bliver vist i længere tid, så man kan nå at læse det.
Pool, lindance og pokemon go bliver gennemført.
Makkedag udsættes til senere.
Sally og Jens laver en folder til uddeling i postkasserne, hvor der inviteres til kaffemøde.
Resten af forslagene blev taget til efterretning og vi forsøger at koordinere med pensionistklubben i Haunstrup.

3. Kommende arrangementer

Maj:
DK lagersalg (11/5) - Byvandring (17/5+ 31/5) – Stor rengøringsdag (20/5) - Husets fødselsdag (31/5)

Juni:
Royal Run (3/6) - Frivillige tur (16/6) – Kultur dag (17/6) - Grill aften (30/6)

DK lagersalg er gennemført med succes.
Der er kun 6 tilmeldte til Byvandring, så vi overvejer at aflyse.
Der er 15 tilmeldte til rengøringsdag.
Til Husets fødselsdag er der 17 tilmeldte.
Der er 151 tilmeldte for alle centrene til Royal run.
Frivillig tur er planlagt.
Kulturdagen og Grill aften er planlagt.

4. Årsprogram 2022/2023

Årsprogrammet blev gennemgået og der er kun ganske få punkter der mangler afklaring.

5. Centerrådets økonomi

Økonomien i Centerrådet, cafeen og søndags cafe ser godt ud.

6. Evt.

Mads foreslog at vi hyrer Thy gårdsangere til et vore arrangementer.
Bent foreslår at vi altid bruger mikrofon i cafeen ved arrangementer, fordi der er nogen som ikke kan høre, men siger det ikke.
Ny Rosenblad udkommer i morgen

7. Godkendelse af referat

Referat godkendt

Referent: Niels Pedersen

Referat fra møde 6. april 2022

Deltagere: Inger, Jørn, Mads, Steen, Sally, Jens, Niels, Birte, Lisbeth, Lars, Bent
Afbud: ingen.

1. Nyt siden sidst fra

a. Herning Kommune / området

 • Fødselsdag
 • Brand instruktion

  Fødselsdagen er planlagt med flaghejsning og Brunch.
  Der er en brandinstruktion som flere medlemmer skal sættes ind i. Pedellen underviser.
  Der skal føres en Vin lager status i fremtiden.
  Opvaskemaskinen vasker ikke ordentlig. Der laves en serviceaftale.
  Lars har møde med den nye udvalgsformand Joan Hansen.

b. Beboer-pårørende rådet

Mads informerede om møde den 16. marts. Der bliver sat gang i brug af Cyklen, der står i indgangen.

c. Ældrerådet / seniorrådet

Mads informerede om møder i ældrerådet den 9. februar og 16. marts.
Intet fra Seniorrådet.

d. Centerrådets medlemmer / udvalgene

Vestjyllands Forsikring vil gerne have taget et billede der viser at det er dem der har sponseret en ny drejebænk til træværkstedet.

2. Siden sidst

Banko (15/3) - Syng med eftermiddag (21/3) – fællesspisning (24/3)
Til Banko var ca. 40. Syng med eftermiddag gik godt. Fællespisning gik godt.


3. Kommende arrangementer

April

Forårs marked (9/4)
Banko (12/4)
Skosalg (25/4)
Inspirations og evalueringsdag (26/4)

Maj

Spilledag (4/5)
DK lagersalg (11/5)
Byvandring (17/5+ 31/5)
Stor rengøringsdag (20/5)
Husets fødselsdag (31/5)

Juni

Frivillige tur (16/6) –
Grill aften (30/6)

Forårsmarkedet blev planlagt.
Banko, skosalg og Inspirationsdag er planlagt.
Spilledag blev planlagt. DK lagersalg er planlagt. Der er 4 tilmeldt til Byvandring p.t.
Stor rengørings dag er der ingen tilmeldinger p.t.
Husets fødselsdag blev planlagt.
Frivilligtur er planlagt.
Kulturugen fredag den 17. juni kl. 11.00 på Rosenlund aktivitetshus blev drøftet.
Grill aften blev drøftet og bliver endelig planlagt på næste møde.

4. Årsprogram 2022/2023

Sally har kalendere med til at lave årshjul på.
Årshjulet blev gennemgået

5. Centerrådets økonomi

Det ser fornuftigt ud.

6. Evt.

Mads informerede om at Rosenlund Aktivitetshus har fået tilbudt banko til byfesten i august. Det siger vi ja tak til.
Skabet i indgangen bør repareres. Sally spørger om pris ved en glarmester.

7. Godkendelse af referat

Referat godkendt

Referent: Niels Pedersen

Referat fra møde 2. februar 2022

Møde

Deltagere: Jørn-Inger-Bent-Lisbeth-Mads-Steen-Niels-Jens-Sally-Birte

Afbud: Lars

1. Nyt siden sidst fra

a) Herning Kommune / området

Restriktioner

Underskrive – brug af billeder

Valg

Der er nu kun krav om mundbind på plejehjemmet. Det vil sige når man går ud af elevatoren og ind på plejehjemmet.

Tidspunktet for Rosenlunds fødselsdag blev drøftet.

Husregler er ikke nedskrevet p.t. Sally foreslog at vi får lavet nedskrevne regler. Der nedsættes en gruppe som skal arbejde med husregler for Rosenlund Aktivitetshus.

Centerrådets medlemmer underskrev samtykke til brug af billeder.

Der er ikke indkomne forslag til valget.

b) Beboer-pårørende rådet

Intet

c) Ældrerådet / seniorrådet

Mads informerede om sidste møde i Ældrerådet den 12. januar, hvor de nye medlemmer blev præsenteret.

Steen informerede om sidste møde i seniorrådet.

d) Centerrådets medlemmer / udvalgene.    

Kulturugen 24 – opdatering fra Mads undersøger

Cafe´ møde v/ Lisbeth

Mads har sendt informationerne om kulturugen til Jørn og Sally, men der er p.t. ingen endelig afklaring.

Lisbeth har haft et godt møde med cafe medarbejdere. Alle rengøringsmidler i cafeen er udskiftet.

2. Siden sidst

Syng med (17/1) – Banko (18/1) – Rejseoplevelser (24/jan)

Der var ikke så mange til Syng med, men til Banko var der rimelig fremmøde.

Til rejseoplevelser var der ca. 35 deltagere

3. Kommende arrangementer

Februar: Herreaften (3/2) - Banko (15/2) – Musik eftermiddag (21/ 2)

De sidste detaljer til Herreaften blev afklaret. Banko med børnebørn og Musik eftermiddag er på plads.

Marts: Syng med eftermiddag (21/3) – Banko (15/3) – fællesspisning (24/3) – Dameaften (9/3) – Den store bagedyst (4/3)

Syng med eftermiddag er ved at blive planlagt. Banko ok. Maden og underholdning til Fællesspisning er på plads. Dameaften er også næsten færdig planlagt. Til den store bagedyst er der ingen tilmeldinger endnu, men der er flere, der bliver opfordret til at deltage.

April: Forårs marked (9/4) - Skosalg (25/4) - Inspirations og evalueringsdag (26/4)

Folderen til forårsmarked er snart færdig. Nye ideer blev efterlyst. Skosalg er på plads. Til Inspirations og evalueringsdag kommer IT konsulent Mie Toft og fortæller om hjemmesiden.

Den 4. maj er der Spilledag i Snejbjerg. Der skal snart sendes invitation ud til de andre centre.

4. Årsprogram

Gennemgang af årsprogrammet blev gennemført.

5. Centerrådets økonomi

Regnskabet blev delt ud.

6. Evt.

Træværkstedet har fået foræret et sæt stemmejern med tilhørende elektrisk slibemaskine af et venligt medlem af aktivitetshuset, fordi vedkommende ikke selv fik brug for det. Det er vi meget taknemmelig for.

7. Godkendelse af referat

Referat godkendt.

Referent: Niels Pedersen

 

Referat fra møde 5. januar 2022

Referat

1. Nyt siden sidst fra

a. Herning Kommune / området

Besøg af Grethe Christiansen – ang. kor
Restriktioner
Frivillige tur
Underskrive – brug af billeder
Valgseddel – godkende

Grethe Christiansen kom med nogle ideer til evt. ændringer til kor, som blev drøftet. Der blev besluttet at det drøftes med korets medlemmer ved næste korsamling.
Der er ikke kommet noget nyt om restriktioner siden sidste informationsskrivelse blev sendt ud til medlemmerne.
Udvalget til frivilligtur blev nedsat.
Underskriv – brug af billeder er udsat til næste møde.
Valgseddel blev godkendt.

b. Beboer-pårørende rådet

Mads informerede om, hvad der blev drøftet på mødet. Bl.a. betaling for plejehjemsbeboere til søndagscafe. Sally finder en løsning sammen med plejehjemmet.

c. Ældrerådet / seniorrådet

Intet

d. Centerrådets medlemmer / udvalgene.

Kultur ugen 24 – Mads undersøger hvor mange dage man skal lave noget.
Vi besluttede at holde kultur uge den 17. juni i Snejbjerg kl. 11-13. Mads aftaler med Bodil Markmøller om musik og leje af telt.
Jørn efterlyste indhold til næste Rosenbladet.
Sally gav et stort tak til Inger og Bent for en stor indsats til arrangementet for demente og deres pårørende.

Siden sidst: IKKE AFVIKLET NOGET

2. Kommende arrangementer

Januar: Syng med (17/1) – Banko (18/1) – Rejseoplevelser (24/jan)

Februar: Herreaften (3/2) - Banko (15/2) – Musik eftermiddag (21/ 2)

Marts: Syng med eftermiddag (21/3) – Banko (15/3) – fællesspisning (24/3) – Dameaften (9/3) – Den store bagedyst (4/3)

Januar. Syng med, Banko og Rejseoplevelser er planlagt.

Februar. Herreaften er planlagt, men Sally sender en reminder ud. Banko og Musik eftermiddag er planlagt.

Marts. Syng med eftermiddag og Banko er planlagt. Til fællesspisning blev drøftet hvad musik vi kan få fat i, og maden sørger Lisbeth og Sally for. Dameaften bliver planlagt af en arbejdsgruppe. Til den store bagedyst har Sally lavet et opslag.

3. Forårs marked

Listen med sponsorer blev gennemgået, og opgaver fordelt. Folderen til forårsmarkedet blev gennemgået.

4. Centerrådets økonomi

Intet nyt

5. Godkendelse af referat.

Referat godkendt.

Referent: Niels Pedersen

Referat fra 15. dec. 2021

Deltagere:Birte-Inger-Bent-Mads-Steen-Jens-Lisbeth-Niels-Sally-Lars

Afbud: Jørn

1. Nyt siden sidst fra

a. Herning Kommune / området

Besøg af Mie – ang. Hjemmeside. Mie gennemgik den nye hjemmeside på Herning Kommune. 
På den nye hjemmeside kan man nu tilmelde sig nyhedsbreve fra Rosenlund.

Træværkstedet blev bevilget slibning af klinger til saven.

Det blev præciseret, at alle skal betale 25 Kr. til søndags cafe.

b. Beboer-pårørende rådet

Der er møde i dag kl. 13.00

c. Ældrerådet / seniorrådet

Mads er valg til den nye Ældreråd. Stemmedeltagelsen var desværre alt for lille. Mads fortalte om de møder de har haft i Ældrerådet. I uge 24 er der kulturuge i Herning Kommune.

Seniorrådet har også haft møde, som Steen fortalte om. Den 18. januar er der valg til Seniorrådet.

d. Centerrådets medlemmer / udvalgene.

Intet

2. Siden sidst

Juledekoration (24/11) 
Julemarked (27/11) 
Julefrokost for hold (6/12)
Banko (7/12)
Julefrokost for hold (8/12)
Jule-syng-med (13/12)

Til Juledekoration var der 10 deltagere, og det gik rigtig godt.

Julemarkedet gik godt og antal gæster var OK efter situationen.

Julefrokost for hold gik godt. 

Til banko var der 52 deltagere.

Til Jule-syng-med var der 50 deltagere, som var det maksimale der måtte være.

Til Lisby koncerten var der 60 deltagere.

3. Kommende arrangementer   

Januar: Syng med (17/1) – Banko (18/1) – Rejseoplevelser (24/jan)

Februar: Herreaften (3/2) - Banko (15/2) – Musik eftermiddag (21/ 2)

Marts:  Syng med eftermiddag (21/3) – Banko (15/3) – fællesspisning (24/3) – Dameaften ( 9/3) – Den store bagedyst (4/3)

Januar arrangementerne er på plads.

Februar arrangementerne er også på plads.

Marts arrangementerne blev drøftet, men bliver endelig planlagt efter Nytår.

4. Centerrådets økonomi

Økonomien i centerrådet, cafeen og søndagscafeen ser godt ud.

5. Husk kalender

Nye datoer til centerrådsmøde:

 • Onsdag den 5. januar kl. 13.00
 • Onsdag den 2. februar kl. 9.00
 • Onsdag den 16. marts kl. 9.00
 • Onsdag den 6. april kl. 13.00
 • Onsdag den 11. maj kl. 13.00
 • Onsdag den 8. juni kl. 12.00

 

6.Godkendelse af referat.

Referat godkendt

Referat fra 10. november 2021

Deltagere, Bent: Inger, Lisbeth, Jens, Sally, Birthe, Jørn, Steen, Lars.  Afbud: Mads, Niels

1. Nyt siden sidst

 a) Herning kommune/området

Medlemstal 214

Plan over bordopstilling opsættes i cafeen. (af hensyn til robot).

Sommer/erhvervspakke med penge fra regering. Det drejer som om i alt 700.000 kr. til arrangementer/udflugter m.m. med særlig fokus på demente og  pårørende. Midlerne skal bruges inden nytår.

I støbeskeen/planlagt er:

 • Tur til lokalhistorisk samling Holtbjerg
 • Sang
 • Middag for par (på Rosenlund) hvor den ene har hukommelsesproblemer. 10 par. 16/12
 • Musik/foredrag/fællesspisning med henblik på at invitere nogen med som ikke kommer på centrene og som måske er enlige/ensomme.

Aftale med hallen om frokost og underholdning

Kan bruges som reklame for centrene.

Der kommer udmeldinger.

b) Beboer pårørende rådet.

Intet

c) Ældrerådet

Intet

d) Centerrådet

Klaver skal repareres  

Vaccinationsdag: Gik godt 140 i alt blev vaccineret.

Banko:40 deltagere 9/11 Prøver at få flere med

Fællesspisning: God aften.

DK - lagersalg: Godt besøgt

Musik eftermiddag: Hyggeligt ca 40 deltagere.

2. Kommende arrangementer

Juledekorationer: Stadig pladser. Sender mail om at der er ledige pladser

Julemarked: 10 boder solgt - prøver at få flere solgt. Opslag ved købmand/genbrug. Opgaver fordelt. Juletræ opstilles inden.

Oprydning: alle hjælper.

Julefrokost for hold: Opgaver fordelt.

Jule-syng med: Påregner 40 personer

Tilmelding til mandeaften ud 1/12 Nedsat planlægningsudvalg.

Tilsvarende vedr. dameaften                                                                            

3. Økonomi

Ingen bemærkninger

4. Evt.     

Samtykkeerklæring vedr. billeder på websiden m.v. udfærdiget

Klar til underskrift ved næste møde.

5. Godkendelse af referat

 Godkendt