Centerrådet og referater

Centerrådet er med til at bestemme hvilke aktiviteter, der er på Rosenlund Aktivitetshus.

Luk alle
Åben alle

Medlemmer af centerrådet

Her kan du se, hvem der er med i rådet, og kontakt oplysninger til dem. 

Bestyrelsen
Billede

Navn

Kontaktoplysning

Formand

Inger Krogstrup

Krogstrup@privat.dk

Næstformand

Carsten B. Hansen

cbh@fibermail.dk

 

Kasser

Jens Rosendahl

Jensrosendahl@icloud.com

 

Medlem
Jeppe Jonnson

 

Medlem
Hanne Pedersen

 

Medlem
Lone Heesgård

 

Medlem/Caféudvalg

Eva bang

rebusbang@gmail.com

 

  Ældrerådet
Mads Videbæk
Lisbyvidebaek@hotmail.com
 

Seniorrådet
Steen Nygaard

Snygaard68@gmail.com
  Aktivitetskoordinator
Sally Mikkelsen
Taksm@herning.dk
96 28 55 63
   Leder Træning og Aktivitet Syd - Lars Østergaard Taklo@herning.dk
96 28 56 64

Referat fra møde i centerrådet 20. marts 2024

 

 

Referat

Referat

Deltagere: Fraværende Mads Videbæk

1) Nyt siden sidst fra

a) Herning Kommune/området

Bank – Sally orienterede om, at der er problemer med mail systemet i Conventus. Der arbejdes med at få det rettet.

Sally mangler hjælp til at indsætte kontanter i banken. Jeppe påtager sig opgaven.

b) Beboer-pårørende rådet

Placering af cyklen blev igen drøftet. Det undersøges om den kan placeres, i det nye skur der er blevet opført.

c) Ældrerådet/seniorrådet

Mads var til møde i ældrerådet. Orientering på næste møde.

Steen orienterede fra et møde i seniorrådet. De havde haft besøg af repræsentanter fra kommunens akutteam. Hovedoverskriften var hvordan man forebygger indlæggelser og genindlæggelser og hvordan kvaliteten i den kommunale sygepleje kan hæves.

d) Centerrådets medlemmer/udvalgene

Foto af Jens, Lone, Hanne og Jeppe

Cafe møde i maj/ juni

Fordeling af udvalg 

Der afholdes cafemøde d. 21/5 kl. 12.00. Mødet afsluttes med smørrebrød.

Der er 3 medhjælpere, der har bebudet at de stopper. Forskellige navne blev foreslået. De pågældende kontaktes.

Udvalgene:

Kunstudvalg: Nuværende medlemmer spørges.

Rosenbladet: Inger fortsætter.

Markedsudvalg: Jens og Inger

Syng med udvalg: Inger fortsætter. Anna Grethe og Jørgen spørges

Søndagscafe: Inger Krogstrup. Jørgen fortsætter. Nyt medlem: Ilse Gade

Skærme og Avis: Jens

Cafeudvalg: Eva

Rejseoplevelser: Omdøbes til foredrag. Jeppe og Jens

Festudvalg: Carsten

Jeppe medbragte tilbud på ny hjertestarter. Besluttet at vi accepterer tilbuddet, men uden serviceaftaler.

Carsten holder øje med at apparatet virker (grøn lampe)

Jeppe undersøger mulighederne for vi kan få afholdt instruktion i brugen af hjertestarteren.

Februar:

Herreaften (29/2) – God aften, men for presset tidsmæssigt. For meget med 2 eksterne indslag samme aften.

Marts:

Dk – lagersalg (6/3) - Fællesspisning (7/3)-Banko (12/3) - Søndagscafe (17/3) -  Syng–med (18/3)

Lagersalg: Datoen flyttes fremadrettet

Fællesspisning: Fin aften med rigtig god mad (Meny)

Banko: Som sædvanligt godt besøgt. Vi skal have løst problemet med, at alle der står for banko har meddelt, at de stopper.

Søndagscafe: ok arrangement

2) Kommende arrangementer

Marts:

Lørdag den 23. - Forårsudstilling – De sidste praktiske ting blev planlagt.

Vi møder fredag kl. 9.00 og Lørdag kl. 8.00

April:

Onsdag den 10. - Skosalg

Tirsdag den 23. - Inspirations og evalueringsdag – Hvem skal vi invitere som taler? Skal vi have nye spørgsmål på evaluering/inspirations listen?

Besluttet at anmode Lars Østergård om at komme med et indlæg om mål og rammer, hvilket han accepterede.

Læs mere om Mål og rammer her

Maj:

Fredag den 17. - Royal side run.

Vi skal stille med grill. Carsten sørger for evt. lån af skolens eller køb af ny.

Det undersøges, om vi kan få lavet et skilt, for at vise deltagerne, hvor på pladsen Rosenlund opholder sig

Bent spørges om hjælp til grill

Tirsdag den 28. - Husets fødselsdag

Der udarbejdes opslag. Der tilbydes brunch

Fredag den 31. - Stor rengøringsdag - Opslag udarbejdet.

Juni:

Torsdag den 13. - Frivillig tur– Hvem vil med til at planlægge turen?

Hanne og Lone udpeget

Fredag den 14. - Kulturdag - Temaet er stole - Indledende drøftelse af forløbet - Vi plejer at tilbyde grillpølser med tilbehør.

Torsdag den 27. - Grill aften - Carsten sørger for grill

3) Centerrådets økonomi

Fejlen i årsregnskabet for 2023 rettet.

4) Evt.

Inger udtrykte betænkelighed ved den udmeldte forhøjelse af kontingentet for næste sæson.

Kan koste os medlemmer, især blandt de som ikke deltager på hold, men kun hjælper, f.eks. i cafeen.

5) Godkendelse af referat

Referatet godkendt.

Referat fra møde i centerrådet 28. februar 2024

 Referat

Til stede: Det gl. og det nye centerråd

Afbud fra Bent Hansen og Steen Nygaard

 

Goddag og på gensyn og konstituering

Inger Krogstrup takkede de afgående medlemmer Jørn Vestergaard og Birte Birkely for deres indsats gennem mange år i Centerrådet og Centret. Takken gjaldt også Bent Hansen som var forhindret i at deltage. Alle fik overrakt en lille gave.

Inger bød også velkommen til de 3 nye centerrådsmedlemmer som er Lone Heesgaard, Hanne Pedersen og Jeppe Jonsson. Vi håber på et godt samarbejde.

Det nye centerråd konstituerede sig således:

Formand: Inger Krogstrup

Næstformand: Carsten Hansen

Referent og kasserer: Jens Rosendahl

Suppleant til centerrådet er Bent Hansen.

1) Nyt siden sidst fra

a) Herning Kommune/området

Spilledagen

Hjemmesiden

Instagram

Lars Østergaard takkede de afgåede medlemmer og bød velkommen til de nye. Lars præsenterede herefter sig selv og forklarede hans og Sallys rolle i centret.

Vores administrative hjælper på rådhuset Annie har fået nyt job i kommunen og en ny skal findes og oplæres. Det kan give lidt træghed i behandlingen af f.eks. refusioner den næste tid.

Der er kommet besked fra det firma der servicerer hjertestarteren, at denne er ved at være for gammel, hvilket kan betyde funktionssvigt.

Der er medsendt tilbud om udskiftning. Tilbuddet gælder til udgangen af marts. Jeppe kender en person med meget indsigt i området. Han vil kontakte ham og høre om mulighederne og priser på nye hjertestartere.

Sally oplyste, at Sunds har meddelt, at de ikke længere deltager i spilledagen. I stedet er Vildbjerg blevet spurgt. Der foreligger endnu ikke svar derfra.

Der arbejdes med en lidt anden organisering af dagen, hvor alle aktiviteter ikke nødvendigvis foregår på sammen center, men at der bliver fælles frokost på et center.

Centret er kommet på instagram via en praktikant som har været ansat i en tidsbegrænset periode.

b) Beboer-pårørende rådet

Ingen møder

c) Ældrerådet/seniorrådet

Mads præsenterede sig selv overfor de nye medlemmer

Mads orienterede fra et møde med Birgit Worm. Hun er chef for ældreområdet ved Ikast-Brande kommune og medlem af Dansk ældreråd.

Budskabet er, at der skal fokus på den nære pleje.

Gitte Nørgård som er chef for hjemmeplejen forklarede om principperne for hvordan vagtplanerne på området udarbejdes.

Der bliver igen mulighed for at deltage i kulturugen i 2024.

Det er i uge 24 og vi kan forvente et tilskud på ca. 5.000 kr.

Mads gjorde opmærksom på, at der er mulighed for få hjælp på biblioteket hvis man har problemer med digitaliseringen. Der skal ikke bestilles tid.

Mads oplyste at lokalplanen for det nye plejehjem nu er på plads.

Det vides stadig ikke, om der bliver plads til et aktivitetscenter.

d) Centerrådets medlemmer/udvalgene

Kompressoren i træværkstedet er gået i stykker.

Besluttet at en ny kan købes.

e) Siden sidst

Januar :Rejseoplevelser (22/1)

Februar; Los Bandidos(2/2) Banko (13/2) Søndags cafe (25/2)

Alle arrangementer forløb godt

2) Kommende arrangementer

Februar:

Torsdag 29. - Herreaften 

De sidste praktiske ting aftalt. Deltagerantallet mindre end det plejer. Enighed om at aftenen ligger for tæt på fællesspisningen

Marts:

Onsdag 6. - Dk – lagersalg

Torsdag 7. - Fællesspisning – Mad hentes kl. 17.00? servering? Borddækning?

De praktiske ting aftalt

Tirsdag 12. - Banko

Søndag 17. - Søndagscafe

Mandag 18. - Syng med

Lørdag 23. Forårsudstilling – Hvem spørger hvem på holdene? Gennemgang af sponsorlisten / fordeling

De praktiske ting fastlagt. Sponsorlisten gennemgået og fordelt.

Kalender: HUSK at medbringe den.

De næste møder fastlagt:

20/3 kl. 9.00

15/4 kl. 14.00

7/5 kl. 14.00

17/6 kl. 9.00

3) Centerrådets økonomi

Regnskabet er ved en fejl ikke udsendt til alle medlemmer. Dette vil det blive efterfølgende.

Regnskabet gennemgået i hovedtal. Der er en skrivefejl i regnskabet for Caféen. Denne bliver rettet.

4) Evt.

Intet

5) Godkendelse af referat

Referatet godkendt.

Referat fra møde i centerrådet 17. januar 2024

Referat

Til stede: Alle

1) Nyt siden sidst fra

a) Herning Kommune/området

Koordinatorer og formænd fra Toftebo og Lind skal mødes for at drøfte fremtiden for spilledagen. Sunds har meldt ud, at de ikke ønsker at deltage længere

Efter uddeling af folder er der kommet nye medlemmer til, så vi i dag har 248 medlemmer i alt.

b) Beboer-pårørende rådet

Mads orienterede fra møde d. 28/2. Der er en del langtidssyge, hvorfor det har været nødvendigt at ansætte vikarer.

c) Ældrerådet/seniorrådet

Mads orienterede fra Ældrerådet.

Der er stadig plads til forbedringer indenfor ældreplejen.

Der er ikke ventetid på plejehjemspladser.

Man er i gang med en undersøgelse af hvordan det er gået med søndagscafeerne efter at driftstilskuddet er faldet bort. Flere er lukket og andre er overtaget af Røde Kors og Ældresagen.

Der er ca. 70 tomme ældreboliger i Herning Kommune. Der skal informeres bedre om disse, bl.a. på kommunens hjemmeside.

Der arbejdes stadig med temaet ” Når jeg bliver gammel”.

Intet nyt om det nye plejehjem i Snejbjerg.

Steen oplyste, at der ikke har været møder i Seniorrådet.

d) Centerrådets medlemmer/udvalgene

Der skal være cafemøde i næste uge.

e) Siden sidst

Onsdag 13/12 - Julefrokost for hold
Fredag 15/12 - Foredrag
Søndag 14/1 – Søndags cafe
Mandag 15/1 – Syng med
Tirsdag 16/1 – Banko

Alle arrangementer er forløbet godt. Søndagscafeen blev aflyst pga. troneskiftet.

2) Kommende arrangementer

Januar:

Mandag 22. – Rejseoplevelser

Februar:

Tirsdag 13. - Banko

Søndag  25. – Søndags cafe

Torsdag 29. – Herreaften

De praktiske opgaver aftalt og fordelt.

Prisen for herreaften aftalt til 200 kr. for medlemmer og 250 kr. for ikke medlemmer

Vi vil prøve at køre med dette prisleje fremadrettet.

Marts:

Onsdag 06.- Dk – lagersalg

Torsdag 07.- Fællesspisning - Se opslag: Billetsalg fra: 18. januar til 22. Februar

Drøftet mad og underholdning, så opslag kan udformes og billetter sælges.

Tirsdag 12. Banko

Søndag 17. - Søndags cafe

Mandag 18.marts - Syng – med

Lørdag 23.marts - Forårsudstilling.

Der bestilles banner til opsætning mod hovedgaden

Drøftes først når det nye centerråd er på plads.

3) Centerrådets økonomi

Årsregnskabet er næsten klar.

Umiddelbart har vi en kapital på ca. 187.000 fordelt med 108.000 på cafedelen og 78.000 på centerdelen.

Søndagscafeen har ca. 29.000 kr.

4) Evt.

Næste møde flyttes til 28/2

Vi har fået et nyt tilbud på Rosenbladet som vil betyde en væsentlig besparelse.

5) Godkendelse af referat

Bemærkninger til referatet senest tirsdag 23/1

Referat fra møde i centerrådet 23. oktober 2023

Referat 

1) Nyt siden sidst fra:

a) Herning Kommune/området

Resultat af Ledelsestest – Blev gennemgået, vi er mange værter og idemager i Centerrådet, men kunne godt bruge nogen der er administratorer og præstationstripperen.

Hvad er vores målsætning i denne sæson/ hvad vil vi arbejde hen imod? Holde erfaringsudvikling med alle frivillige.

Rekruttering af yngre seniorer.

 - Spændende folder om Aktivitetshuset

 - PARKERING PÅ el- PLADSER – Carsten laver opslag om parkering på ladepladserne.

b) Beboer-pårørende rådet

Intet Nyt

c) Ældrerådet / seniorrådet 

- Ældrerådene har drøftet høringssvarene om kvalitetsstandarterne, hvilket skal godkendes årligt politisk.

Ældrerådet kan konstatere at man ikke er enige i den politiske beslutning.

- Ældrerådet har besluttet hvilke 7 punkter de vil arbejde med.

- Herning kommunen holder igen kulturuge i uge 24 i 2024 – temaet bliver ”KYS LIVET”.

- Sluttelig meddelte Mads Videbæk, at han stopper i ældrerådet om 1½ år. En ny skal findes.

- Seniorrådet - Intet nyt.

d) Centerrådets medlemmer/udvalgene
e) Siden sidst

Ud at se og opleve AFLYST

Fællesspisning - God aften med god musik, mad og servering.

Søndags cafe OK

Banko OK

Sundhedsdag gik godt, mange besøgende, der fik mange gode informationer.

Centerrådsdag alle fra Centerrådet deltag i temadagen og fik et godt udbytte.

Skosalg der var lidt misforståelser undervejs, det rettes der op på.

f) Kommende arrangementer

Oktober: 

Mandag d. 30. - Rejseoplevelser v/ sygeplejerske Lone Bliksted – Sally sender mail ud om det.

November: 

Onsdag 1.  - Dk – lagersalg

Tirsdag  4. - Banko

Onsdag 15.– Dame aften - Se opslag: Tilmelding fra 23. okt. – 8.nov.

Onsdag 22.- Besøg af Fjordparkens aktivitetshus-10 personer frokost – Inger kommer og serverer

Torsdag 23 - Juledekoration - Se opslag: Tilmelding fra d. 3. oktober – 10. november

Lørdag 25. - Julemarked – Se opslag: Bod sælges fra den: 4. okt. - 13. nov.

December:

Mandag 4. - Jule-syng-med

Tirsdag 5 - Banko

Onsdag 13. - Julefrokost for hold

3) Centerrådets økonomi

Godkendt - prisstigninger på madvarer, er det besluttet at 1. jan. 2024 stiger kaffe og brød priserne til: Kaffe 8 kr. brød / kage 12 kr. = 20 kr.

4) Evt.

Inden 1. feb. skal der opstilles kandidater til det kommende centerrådsvalg.  

5) Godkendelse af referat

Referat fra møde i centerrådet 14. august 2023

Referat

Fraværende: Inger, Bent og Steen

1) Nyt siden sidst fra:

a) Herning Kommune / området

Vores affaldssortering skal forbedres. Der er indkøbt nyt affaldssystem til cafeen. Det er vigtigt at affaldet sorteres rigtigt både i caféen/køkkenet og i rummet med containere.

Carsten, Jens og Sally deltager i et kursus om at ansøge fonde om tilskud.

De hidtidige fribilletter til kaffe og brød ændres af administrative grunde til ”10 turs kort”.

Borgerservice og biblioteket kommer på Rosenlund og holder et indlæg om digital læring til ældre. Der vi blive behandlet emner som: Borger.dk, Digital hjælp fra pårørende, digital fuldmagt, fremtidsfuldmagt mm.

Indlægget vil vare ca. 1 ½ time og bliver d. 13. Oktober.

Opslag udsendes når dato og tid er endelig.

Cafeen må udlejes til beboere på plejecentret og lokale foreninger.

Aktivitetshuset får indtægterne i forbindelse med udlejen.

b) Beboer-pårørende rådet

Mads orienterede fra et møde i rådet d. 22/6

c)Ældrerådet / seniorrådet

Der har ikke været møde siden sidste Centerrådsmøde

Næste møde er 23/8 hvor Social- og sundhedsudvalget er repræsenteret og hvor temaet bliver ”Fremtidens ældrepleje”,

Herunder med emner som Aktivitetscentre, frivillige, rekruttering m.v. 31/8 er der møde om budgettet.

d) Centerrådets medlemmer / udvalgene

Der har været stor interesse fra nye interesserede som både ønsker orientering og rundvisning.

Vi skal have fundet en måde, at håndtere denne interesse på, så det ikke bliver for ressource tungt.

Fjordparkens aktivitetscenter (som vi besøgte på frivilligturen) vil gerne komme på besøg hos os.

e) Siden sidst

Frivillige tur – kulturdag - Grill aften

Frivillig tur. Rigtig god tur. Positive tilbagemeldinger

Kulturdagen var ikke helt så velbesøgt som forventet. Årsagen var formentlig det varme vejr. De der kom, havde en dejlig oplevelse.

Grill aften gik som sædvanligt rigtig godt. En hyggelig aften.

f) Kommende arrangementer

August:

Onsdag d. 16. – Banko i teltet.

Aktiviteten blev planlagt. Mads har alt det praktiske på plads.

Der bliver arrangeret buskørsel for et antal kørestolsbrugere og gangbesværede.

torsdag d. 24. – Opstart.

Der skal være 3 i caféen, hvilket Eva sørger for. Jørn byder folk velkommen og fordeler ”rækkefølge” sedler.

Carsten sørger for at skema med stam oplysninger er udfyldt.

Cafémedarbejderne møder kl. 8.00. Centerrådsmedlemmerne kl. 8.15

September:

Søndag d. 10 – Søndags café

Dagen er planlagt.

Fremover kommer Søndagscaféerne til at høre under aktivitetshuset.

Mandag d. 11. - Syng – med

Er planlagt og på plads.

Tirsdag d. 12.– Banko

Leif spørges om han fortsætter bage holdet.

Torsdag d. 28. - Fællesspisning - Billetsalg: 20/8

Carsten har fået en aftale med Børge Andersen som kommer og spiller.

Mad købes i Vildbjerg Sports- og kulturcenter. Jens henter og afleverer.

Borddækning kl. 12.30: Madhold + Jørn og Eva.

Oktober:

Søndag d. 8. - Søndags café

Tirsdag d. 10. - Banko

Mandag d. 30. - Rejseoplevelser v/ Jens Rosendahl

Jens forhindret  d. 30/10  Alternative muligheder afsøges.

3) Centerrådets økonomi

Gennemgået. Ingen havde bemærkninger ud over at det ser godt ud. Enighed om at vi skal have kommende investeringsbehov ved flytning til nyt center for øje.

4) Evt.

Caféen ønsker en opslagstavle flyttet. Aftales nærmere med Carsten.

5) Godkendelse af referat

Referat fra møde i centerrådet 24. maj 2023

Referat

Deltagere: Inger, Jørn, Carsten, Eva, Bent, Birthe, Jens, Mads, Steen, Lars, Sally 

1) Nyt siden sidst fra:

a) Herning Kommune / området

Mål og Rammer v/ Lars

Lars gennemgik mål og rammer for aktivitetscentrene og relationerne til de øvrige institutioner indenfor ældreområdet.

Der er en udførlig omtale af emnet på Herning Kommunes hjemmeside under web adressen: aktiv.herning.dk

Motionsrum sprit/ sæbe

Afspritning af redskaberne i motionsrummet er afskaffet. I stedet er der nu placeret en spand med vand og sæbe. Den enkelte bruger skal herefter aftørre redskaberne efter brug.

b) Beboer-pårørende rådet

Ingen møder siden sidst.

c) Ældrerådet / seniorrådet

Ældrerådet har haft en drøftelse af førtidspensionisters brug af aktivitetscentrene og mener der skal gøres mere for at få flere af disse til at deltage og for at de føler sig velkomne.

Mads redegjorde for status for ældreområdet ved Herning Kommune. Der er store problemer på hele ældreområdet. Den overordnede ledelse for plejehjemmene har sendt et bekymringsbrev til byrådet. Dette brev bliver behandlet på et byrådsmøde i dag.

Et planlagt møde om det nye plejecenter i Snejbjerg d. 24/4 er udskudt til juni.

Steen supplerede fra et møde i seniorrådet.

Der oprettes en sygeplejeklinik ved Vesterled Plejecenter.

Man vil fremover gøre mere ud af at forventningsafstemme hjemmeplejen med modtagerne.

d) Centerrådets medlemmer / udvalgene

Fordeling af udvalgsposter. De sidste ”løse” ender blev fastlagt.

e) Siden sidst

April: Walk + Skosalg+ Inspirations og evalueringsdag + Dk – lagersalg + Spilledag

Walk. Fantastisk dag med fremmøde over forventning. Sally og Carsten har haft møde med bestyrelsen for Seniorsport. Dette møde resulterede ikke umiddelbart i at vi skal arrangere noget lignende næste år, men der er aftalt et nyt møde til Januar.

Skosalg: ok

Inspirations og evalueringsdag. Inger omdelte et notat med et resume af dagen. Denne vil indgå i Centerrådets videre planlægning.

Spilledag: Fin dag. Nogle centre mener konceptet skal ændres. De kommer med et oplæg i januar.

Maj: Rengøringsdag

God dag med godt humør og fint resultat. Vi har nu et skinnende rent aktivitetscenter.

f) Kommende arrangementer:

Maj: fredag 26 Royal side Runonsdag 31. husets fødselsdag.

De sidste praktiske ting blev aftalt.

 Juni: torsdag 15. juni Frivillige tur– fredag 16. kulturdag torsdag 29. Grill aften

Frivillig tur på plads

Kulturdag det praktiske blev aftalt. Vi sender en reminder ud inden dagen.

Grill aften: Menu drøftet. Der er foreløbig tilmeldt 20-25.Drøftet om datoen skal ændres fremover. Konklusionen blev, at dette nok ikke vil være muligt.

2) Årsprogram 2023/2024 

Hvem fortsætter? Skal vi have et NYT tilbud/arrangement som vanligt?

Hvilke forslag fra inspirationsdagen, vil vi arbejde videre med ?

De sidste løse ender blev lagt fast. Vi vil prøve med et skakhold.

Der har været ønsker om at genoplive halvdagsudflugterne. Det blev besluttet at prøve dette. Evt. med en tur til Søby. Birthe vil arbejde videre med dette.

3) Centerrådets økonomi

Jens gennemgik hovedtallene i regnskaberne. Det ser tilfredsstillende ud.

Sally gennemgik nogle påbud brandmyndighederne har udstedt. Vi retter ind efter disse

NB!!! Husk kalender til næste møde, hvor vi skal planlægge de kommende centerrådsmøder.

4) Evt. 

Sally gennemgik nogle påbud brandmyndighederne har udstedt. Vi retter ind efter disse.

NB!!! Husk kalender til næste møde, hvor vi skal planlægge de kommende centerrådsmøder.

5) Godkendelse af referat

Referatet godkendt.

Referat fra møde i centerrådet 17. april 2023

Referat

Deltagere: Inger, Carsten, Bent, Eva, Jens, Mads, Steen, Sally Lars

Afbud: Jørn

Konstituering af centerrådsmedlemmerne

Inger valgt som formand, Carsten næstformand, Eva: Cafeansvarlig, Jens: Regnskabsansvarlig og referent.

1)  Nyt siden sidst fra:

a) Herning Kommune / området
b) Beboer-pårørende rådet
c) Ældrerådet / seniorrådet

Mads orienterede om at rammeplanen vil betyde besparelse af 2 medarbejdere i plejeafdelingen samt til rettelser i vagtplanen.

Omkostninger til bussen skal fremover fordeles efter det antal dage, den er de enkelte steder.

Mads orienterede om balanceplanen. Kommunen skal være bedre til at planlægge.

Der skal ske revurdering af hjemmeplejen. Kun hjemmepleje til dem som ikke kan komme i klinikken.

Mads erindrede om pensionistkortet til busser, som kan erhverves for kun 385 kr./år

Ældrerådets temadag er i år i Rådhusets kantine 1/10 – sæt kryds i kalenderen.

Mads orienterede om plejehjemsbyggeriet.

Byggeriet er fremrykket med 2 år. Færdig 2026

Der er nedsat flere faggrupper.

Man har været på besøg på plejecentre i Viborg, Ikast og Fuglsangsø.

Steen kunne tilslutte sig det af Mads fremførte.

d) Centerrådets medlemmer/udvalgene

Fordeling af udvalgsposter.

Kunstudvalget: Fortsætter

Højskoleudvalget: Ikke i centrets regi

PR Udvalg: En plads vakant

Markedsudvalg.: Fortsætter

Syng med udvalg: Fortsætter med Inger og Birthe

Søndagscafe: Birthe (program er fastlagt)

Skærmudvalg: Jens

Cafeen: Eva

Rejseudvalg: Jens

Det sker: Erik Lodahl

Input til Herning Bladet: Jens

Festudvalg: Carsten

e) Siden sidst

Marts: tirsdag 14: Banko + Mandag 20: Syng – med+ Torsdag 23: Fællesspisning

Alle arrangementer forløb ok

April: lørdag 1:Forårs marked 11. april Banko

Forårsmarked: Utrolig mange mennesker (Måske resultat af den husstandsomdelte folder)

f) Kommende arrangementer

April: Tirsdag18: Walk + Onsdag 19: Skosalg+ tirsdag 25: Inspirations og evalueringsdag + Onsdag 26. Dk – lagersalg Onsdag 26.april : Spilledag

Aktiviteterne blev planlagt

Maj: Fredag 12 Rengøring + fredag 26 Royal side Runonsdag 31. husets fødselsdag.

Aktiviteter drøftet og planlagt.

Juni: torsdag 15. juni Frivillige tur– fredag 16. juni kulturdag torsdag 29. juni Grill aften

Til kulturdagen får vi bsøg af orkesteret Chips og Deller

2) Årsprogram 2023/2024

Sally har kalendere med til at lave årshjul på.

Billeder til hjemmeside + Rosenbladet

Årshjulet gennemgået: Alle faste arrangementer blev fastlagt

3) Centerrådets økonomi

Lars gennemgik den øjeblikkelige økonomiske status. Han oplyste at han af erfaring ved, at det kan være godt, hvis vi har lidt midler på kistebunden, når vi skal flytte i nye lokaler. Der kommer altid uforudsete udgifter som man måske ikke lige har regnet med.

4) Evt.

Intet

5) Godkendelse af referat

Referat fra møde i centerrådet 8. marts2023

Referat

Deltagere: Bent-Inger-Mads-Carsten-Sally-Eva-Jens-Niels-Lisbeth-Birte-Lars

Afbud: Steen

1) Nyt siden sidst fra:

a) Herning Kommune/området

Kulturugen fredag uge 24

Sally informerede om planerne for Kulturugen

b) Beboer-pårørende rådet

Den 16. marts er der møde i Beboer-pårørende rådet

c) Ældrerådet / seniorrådet

Mads informerede om Balance planen som indeholder besparelser på ældre området. Der er valgt ny næstformand i Ældre rådet.

Mads informerede også om Klyngesamarbejdet mellem sygehusene, kommuner og praktiserende læger.

Planerne om det nye plejehjem i Snejbjerg blev der også informeret om.

Mads er med i en arbejdsgruppe for byggeriet af det nye plejehjem i Snejbjerg.

d) Seniorrådet

Intet

e) Centerrådets medlemmer / udvalgene.

Goddag og på gensyn

Inger takkede de afgående centerrådsmedlemmer Lisbeth og Niels, og bød de nye medlemmer velkommen Eva Bang og Carsten B. Hansen.

f) Siden sidst

Intet

g) Kommende arrangementer:

Marts: tirsdag 14:Banko + Mandag 20:Syng – med + Torsdag 23: Fællesspisning (Billetsalg 6/2)

April: lørdag 1:Forårs marked + tirsdag18:Walk + Onsdag 19: Skosalg+ tirsdag 25: Inspirations og evalueringsdag + Onsdag 26. Dk – lagersalg

Maj: onsdag 10:Spilledag + fredag12:Stor rengøringsdag +fredag 26: Royal side run+

Onsdag 31:Husets fødselsdag

Marts: Banko og syng-med er på plads. Fællesspisning blev planlagt

April: Forårs marked og Walk blev planlagt. Banko 11. april, Skosalg, Inspirations-Evalueringsdag og DK- lagersalg er på plads.

Spilledag den 26. april blev planlagt.

Maj: Stor rengøringsdag, Royal side run og Husets fødselsdag blev drøftet.

2) Årsprogram

Gennemgang af hvilke vejledere der har sagt ja til den nye sæson.

a) Kalender

HUSK at medbringe den.

Mandag den 17. april kl. 9.00

Onsdag den 24. maj kl. 9.00

Mandag den 12. juni kl. 9.00

3) Centerrådets økonomi

Der er ikke kommet nye regnskabstal. Niels informerede om Årsresultatet for 2022 af hensyn til de nye centerrådsmedlemmer.

Sally informerede om at døren ud fra Frikadellen skal være lukket.

4) Godkendelse af referat

Referat godkendt

Referent: Niels Pedersen

Kontaktinfo

Rosenlund Aktivitetshus
Sydgaden 8
Snejbjerg
7400 Herning
Tlf.: 96 28 55 63

Sally Mikkelsen
Aktivitetskoordinator
Tlf.: 96 28 55 63
Mail: taksm@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.