Centerråd

Centret er brugerstyret. Det betyder at der blandt vores medlemmer er valgt et aktivitetsudvalg, som repræsenterer alle vores aktiviteter.

Der er 7 udvalg. Ud af aktivitetsudvalgene er der valgt 1 medlem pr. udvalg, som udgør vores Centerråd.

Referater fra centerrådsmøderne, findes her på siden og i informationen.

Centerrådet er medbestemmende omkring aktivitetsudbud, retningslinjer og centrets økonomi.

Der afholdes Aktivitetsudvalgsmøder på centret, spørg Centerrådet for datoer.

Luk alle
Åben alle

Centerrådet - se medlemmer

Centerrådsmedlemmer pr. 1. april 2024

Medlem og udvalg Foto

Astrid Christensen

Formand

Bjarne Jensen

Næstformand

 

Lis Vorm

 

Ulla Larsen

Anja Rasmussen

Malene Gammelgaard

Bodil Markmøller

 

 

Gerda Simonsen

Aktivitetskoordinator

Kirsten Fugl Matthiasen

Leder

 

Aktivitetsudvalg

Udvalg Formand/kvinde Medlemmer
Salg og service Astrid Christensen

Vakant

Arrangementer Ulla Larsen

Niels Nielsen
Vakant

Spil/sang/musik Bodil Markmøller

Eva Lynggaard
Karl Martin Riis

Kreativ Poul Fischer

Ole Lang Jensen
Susanne Madsen

Håndværk Bjarne Jensen

Henning Olesen
Egon Lambæk

Idræt/motion Lis Worm

Tove Skjold
Ingrid Walgren

IT/læring Else Pedersen Vakant
Vakant

 

Referat fra møde i centerråd 4. juni 2024

Referat

Centerrådsmedlemmer: Lis Vorm, Astrid Christensen, Ulla Larsen, Bodil Markmøller, og Bjarne Jensen, Anja Rasmussen, Malene Gammelgaard.

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1) Gennemgang af dagsorden

2) Siden sidst

Søndagscafé
Der er nu 12 personer der gerne vil hjælpe – Vi mangler lige de personer der gerne vil være holdledere. Det kan fint være to personer der danner et team. Der er hængt opslag op og Centerrådet foreslår nogle stykker der spørges.

Holdledermøde 
Det var et godt møde, med god stemning. Der var god dialog og respons på emnerne. Det skal nok hedde ”Frivilligmøde” da det er relevant for andre end holdledere. Tidspunktet fredag formiddag fungerer godt. De fremmødte var glade for at blive orienteret og inviteret til dialog.

Der er opbakning til at vi holder den type møder fremadrettet. Det blev besluttet, at det giver mening med et møde i starten af sæsonen og hen mod slutningen af sæsonen.

Vi fastsætter møderne til fredag d. 27/9-2024, kl. 9.30-11.30 og fredag d. 9/5-2024, kl. 9.30-11.30.

Vi fik gode input vedr. ny brugerorganisation. Det arbejder vi videre med på et ekstra Centerrådsmøde onsdag d. 28/8-2024

Bøf og Banko
Der var 50 deltagere. Der er tilbagemelding på, at det var en god dag, med gode bøffer og masser af præmier.

Det vil vi gentage.

Wellness aften
Det var en virkelig god og hyggelig aften, med tapas, fodbad, fortælling og meget andet. Der var 15 tilmeldte og det kan også noget ikke at være så mange. Det er noget der kan gentages. Dejligt med nye aktiviteter i huset. Der er nogle ideer til nye aktiviteter bl.a. et forslag om vinsmagning som aktivitet.

Royal ”side” Run
Vi havde 17 tilmeldte med enkelte der blev forhindret.
Det var en god formiddag med godt vejr og et godt arrangement.

Henvendelses seddel – Bjarne
Bjarne har lavet et udkast til en henvendelsesseddel, som let kan udfyldes, når man henvender sig til Centerrådet.

Vi drøfter, om der er behov for at kunne være anonym. Det er vanskeligt for centerrådet at agere på en henvendelse som er anonym, da der er behov for dialog. Der gives mulighed for at være anonym udadtil, så det kun er Centerrådet der kender identitet på den der henvender sig.

Tanken er, at sedlen skal ligge tilgængeligt på Centret, så den er let for medlemmerne at bruge.

Bjarne retter lidt til og så offentliggør vi den i Aktiv Nyt og derefter er den klar til brug.

3) Årsprogrammet 2024/2025

Udlevering af foreløbigt eksemplar

4) Arrangementer

Workshop – Fremtidens Aktivitetscentre
Der er 3 koordinatorer på tværs af Aktivitetscentre og huse der har arbejdet med Fremtidens Aktivitetscentre. Der afholdes en Workshop her i huset på mandag. Der deltager 2 medlemmer fra AC. Centerrådet er inviteret til en Workshop i efteråret.

Sangeftermiddag – Chips og Deller
Et godt tilbud til en hyggelig eftermiddag – Det er under Kulturugen og et arrangement, der er søgt midler hjem til.

Frivilligtur
Der er 60 tilmeldte. Dejligt med så mange tilmeldte.

Formiddagskaffen er med hjemmefra og vi tager sangbøgerne med. Gerda og Astrid stikker hovederne sammen.

Yogaens dag
Er flyttet til mandag d. 17/6. Der er en fejl i Aktiv Nyt, hvor det ikke er rettet på bagsiden. Det rettes inden der printes nye,

Sct. Hans
Der er udvalg der arbejder og er godt på vej. Der er sidste tilmelding på fredag d. 7/6-2024.

Tilmeldingsdag
Centerrådet hjælper på tilmeldingsdagen torsdag d. 22/8-2024 om formiddagen. Vi hjælper dem der har behov for hjælp til tilmelding, som starter kl. 9.00. Medlemskab kan købes fra d. 12/8-2024 og der opfordres til at medlemskab er købt på Hjemmesiden eller i informationen inden tilmeldingsdagen.

Lukkemåned information og cafe
Information holder lukket i juli-måned – Cafeen har åbent for bestillinger i juli måned fra de hold der er i huset. Der er ikke åbent ved skranken, som der plejer.

Besøg hos Hedeagerkirken
Tirsdag d. 17/9-2024 – med fortælling om Kirken ved præsten og derefter deltagelse i kirkekaffe med sang. Der kommer opslag op.

Dato Åbent hus
Torsdag d. 3/10-2024, kl. 9.00-15.30.

På Holdledermødet var der forslag om, at man fik en samlet information før man blev vist rundt i huset.

Der kunne deles flyers ud ved f.eks. Dagligvarebutikker.

Der var forslag om, at man kunne prøve aktiviteten af f.eks. trædrejning, papirs blomster, sy kort eller lignende. Der skal selvfølgelig vurderes på sikkerhed.

Der skal henvises til aktiviteterne f.eks. kælderen, så besøgende ser værkstederne og træningssalen. Der kan stå appetitvækkere på gangen med henvisning til, hvor de kan høre mere.

De besøgende inviteres i cafeen – der er fri kaffe til alle med mulighed for at købe brød til.

Dato Åbent hus kaffe
Onsdag d. 23/10, kl. 13.30.
Torsdag d. 30/1-2025, kl. 13.30

Eftermiddagskaffe-arrangementer, hvor vi inviterer på kaffe og opfordrer medlemmer til at invitere en bekendt med, som ikke i forvejen er medlem. Der bydes på gratis kaffe og kage.

Vaccinationsdag 24/9-2024
Vi har fået datoen tildelt, der er endnu ikke fastlagt internt.

Medlemsmøde
Tirsdag d. 25/2-2025

5) Økonomi

Håndteringen af formue – Budget og forbrug.

Vi har modtaget endeligt afslag på vores ansøgning hos Velux-fonden til nye træningsmaskiner bl.a. løbebånd og Nu-step (siddende Cross-trainer).

Vi beslutter, at vi bestiller en Nu-step nu til erstatning for Cross-traineren og undersøger nærmere om vi kan købe et løbebånd senere på året.

Ny administrativ – vi afventer regnskab til efter sommerferien

Nu 435 medlemmer

Vi er nu over det medlemstal vi havde før Corona og det er virkelig godt. Vi har et hus med virkelig god stemning, som i den grad er medvirkende årsag til, at der er tilstrømning af medlemmer.

6) Kunstudvalg

Fernisering
Vi har en kunstner der hænger billeder op i huset. Der vil blive afholdt en fernisering, som der endnu ikke er fastsat tidspunkt for.

7) Avisannonce

Hvad sker der på AC og hvad skal med i den fællesannonce i august: Højskoleopstart, Spis-sammen, AC-orkestret

8) Idéer og forslag

Bæredygtighed – landsbytanken – se ref. April

Udsættes til næste møde

9) Aktivitetsudvalgene

Bordet rundt - Intet nyt fra udvalgene

10) Evt.

Næste mødes 6/8-2024

Referat fra møde i centerråd 7. maj 2024

Referat

Centerrådsmedlemmer: Lis Vorm, Astrid Christensen, Ulla Larsen, Bodil Markmøller, Anja Rasmussen, Malene Gammelgaard og Bjarne Jensen

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1) Gennemgå mål og rammer – læses af alle inden mødet

2) Siden sidst

Opfølgning fra centerrådsdagen
Vi drøfter, at det vil være en god ide med en fortrykt henvendelsesseddel til Centerrådet. Bjarne laver et udkast. Vi forestiller os, at man kan aflevere i postkassen ved fys.
Det skal være lettere at kontakte Centerrådsmedlemmer. Deres telefonnumre kan fremgå af års program og Aktiv Nyt.
Centerrådet går rundt på holdene 1-2 gange om året – hvor emner drøftes – Formålet er, at Centerrådet bliver mere synligt for Centrets brugere. Vi starter i efteråret og tænker oktober/november og februar/marts. Vi har til besøgene et emne vi gerne vil drøfte med medlemmerne. Gerda laver en plan over hvordan vi kan fordele os.
Forslag til ny organisation – Direkte valg til Centerrådet, det skal være åbent og gennemskueligt. De opstillede skal præsentere sig. Valget skal forløbe over flere dage, så alle kan gøre deres indflydelse gældende.

Søndagscafé statur og fremadrettet indsats
Vi er i gang med at rekruttere frivillige til Søndagscafe – Det går godt, men vi mangler stadig nogen. Særligt nogle der vil være tovholdere.
Konceptet bliver lidt anderledes, da vi ikke har de samme midler at drive søndagscafé for som tidligere, hvor der var kommunalt tilskud. Målet er, at det er en hyggelig eftermiddag, hvor der er forskellige aktiviteter. Det kan være mindre foredrag, sang, musik, underhold og hvad brugerne ellers har lyst til. Der må gerne være tanke for, at det også appellerer til mænd.
Vi fortsætter med nuværende betaling på 50,- kr.pr. gang for alle. Der laves et fysisk program.
I ny sæson bliver søndagscafé d. 4. søndag i måneden. Det bliver derved rykket en uge. Dette for at det ikke falder sammen med søndagscafeen på Lindegården.

3) Årsprogrammet 2024/2025

Nye tekster i årsprogrammet? – Udsættes til næste møde

4) Arrangementer

a) Holdledermøde 24. maj

Hvordan skal vi arrangere åbent hus til efteråret? Hvordan inddrager vi holdlederne?
Vi spørger ind til hvad et godt Åbent hus indeholder

b) Wellness 8. maj

Der er 13 tilmeldte – Det bliver hyggeligt

c) Bøf og banko

Der er godt gang i tilmeldingen

d) Besøg fra Horsens – skal vi på tur

Det var en god dag – flere fra AC spurgte, om ikke også vi skal på sådan en tur. Det prøver vi at arbejde lidt videre med. Tanken er at blive inspireret og få nye idéer. Bodil undersøger muligheder.

e) Kulturugen

Tirsdag er der musik, som led i kulturugen. Der kan købes kaffe og kaffe til 50,- kr.

5) Økonomi

a) Fondsansøgning Træningsmaskiner – Poul tilpasser ansøgningen

Der er indsendt en ny fondsansøgning til Velux-fonden, som er tilrettet deres formål. Der er ansøgt til træningsmaskiner. Vi håber på bevilling – bliver det et afslag, så beslutter vi, at vi køber et løbebånd mere. De andre ting må komme.

b) Ansøgning fra Pia

Der søges om tilskud til Fredagssjov, hvor man i december vi lave en dag med omsorgsmusikanten. Centerrådet giver tilskud.

c) Papirs blomster vil gerne søge om tilskud til køb af 2 bøger

Dette bevilges der 400 kr. til. Bøgerne indeholder mønstre, som bruges på holdet.

6) Kunstudvalg

Kim Olsvig udstiller

Der er aftalt en udstilling. Tidspunkt aftales og der planlægges fernisering.

7) Aktivitetsudvalgene: bordet rundt

Astrid har haft kontakt til Hedeagerkirken og st. Johannes Kirke om besøg og fortælling. Der er forslag til dato hos Hedeagerkirken, som der følges op på.

Højskole: Der er planlagt for hele den kommende sæson. Der er gode og meget forskellige navne på programmet.

Der er arrangeret pop-up trædrejning. Der arbejdes på at søge fonde til nye drejebænke i træværkstedet.

Stof til undertøj: Der har været arbejdet på at finde stof til undertøj – Det har været umuligt det sidste år at købe en rulle. Det er nu lykkedes og der er bestilt. Godt arbejde!

Royal Run – Der er tilmeldt ca. 17 her fra Aktiv Centret. Lis pakker taskerne.

8) Hjemmesiden

Værdier, husregler skal der nye tekster – skal det fylde på hjemmesiden?
Vi aftaler, at husreglerne fjernes fra hjemmesiden.
Det skal gerne være simpelt, det der står på hjemmesiden.

9) Evt.

 

Referat fra møde i centerråd 2. april 2024

Referat

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Lis Vorm, Astrid Christensen, Anja Rasmussen, Ulla Larsen, Bodil Markmøller, Malene Gammelgaard og Bjarne Jensen

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

Velkommen til nye i centerrådet.

1) Intro af centerrådsmappen

Vi gennemgår mappen og aftaler, at vi til næste gang læser Mål og Rammer og gennemgår den detaljeret.

Foto af nye medlemmer

Konstituering:
Formand: Astrid Christensen
Næstformand: Bjarne Jensen

2) Siden sidst

a) Forårsmarked – Folkebladet på besøg

Vi havde besøg af Folkebladet – De kom uopfordret og det blev der en rigtig god artikel ud af.

Det var et rigtig godt marked. Der var pænt med mennesker og en hyggelig stemning. Informationen og Cafeen solgte rigtig godt. Vi drøfter det tidsrum vi har åbent. Der er ikke mange den sidste time, men erfaringen er, at tidligere, hvor vi havde åbent til kl. 14, heller ikke var mange den sidste time. Vi drøfter, om vi kan vente med at åbne til kl. 10? For Caféen, så er det en fordel, at åbningstiden strækker sig over både morgenkaffe og frokost.

b) Sangdag med Ole Jørgensen

Det var fælles sangdag for alle Aktivitetscentre. Der var 87 tilmeldte. Prisen var lidt højere i år, men der var stadig stor tilslutning. Men der er også både formiddagskaffe og frokost.

c) Søndagscafé

Gerda og Kirsten har haft møde med Søndagscafeens frivillige. Centerrådet foreslog to scenarier for Søndagscafeens fortsatte drift og de to muligheder blev drøftet.

Vi aftalte, at der arbejdes på at Søndagscafeen fremadrettet drives som en aktivitet under Aktiv Centret. Vi arbejder på at finde en gruppe af nye frivillige, der ønsker at drive Søndagscafeen videre. Det er en god ide, at man er et team, så man kan holde fri en søndag og andre kan klare det. Det er en god ide at være en del hjælpere, som kan være med til at holde snakken i gang ved bordene. Vi drøfter det igen til næste møde og der tænkes på mulige frivillige vi kan spørge.

3) Årsprogrammet 2024/2025

a) Forslag om tur til TV Midt Vest

Kunne det være en ide at arrangere en tur derop.
Vi undersøger økonomien i det og muligt tidspunkt. Bjarne undersøger nærmere.

b) Forslag om wellness aften/kvindeaften/forkælelse

En af udstillerne på forårsmarkedet tilbød at lave et arrangement i huset. Det vil blive brug for frivillige der kan hjælpe på aftenen. Det kunne kombineres med en tapas e.l. Anja og Marlene arbejder videre med den ide.

c) Tur til Hedeagerkirken

Astrid taler med Kirken om der kunne være et samarbejde – Tanken er historiefortælling.

d) Højskole i efteråret

Højskolen starter i uge 39, tirsdag d. 4/9-2024 og afvikles i ulige uger i efteråret frem til uge 49 tirsdag d. 3/12-2024.

I foråret starter Højskole i uge 4, tirsdag d. 21/1-2025 og afvikles i lige uger frem til tirsdag d. 1/4-2025.

4) Arrangementer

a) Holdleder møde

Den 24/5-2024 -Der er sendt nyhedsbrev ud, hvor Holdledere og hjælpere opfordres til at melde ind med emner.
Derudover har vi følgende emner. Kaffe med brød, seddel med kaffebillet. Borgere med behov for personalestøtte. Reducere kontanter ideer fra holdene.

b) Besøg fra Horsens

18/4-2024 – Vi har spurgt flere hold, om de vil komme, så der er gang i flere aktiviteter i huset.

c) Frivilligtur

Kaffe og rundstykker tages med herfra som indtages ved Kongens Hus – Frokost Fur Færgekro – Rundtur med den Blinde og kage og Kaffe på Kroen. Der ses flere ting undervejs. Der er gang i de første tilmeldinger.

d) Royal side Run

Fredag d. 17/5-2024
Vi har tasker fra sidste år, som vi kan uddele igen med vand og en snack. Der vil blive efterspurgt frivillige.

5) Ideer og forslag

a) Bæredygtigt aktivitetsområde – Bodil

Bodil har været til foredrag omkring bæredygtighed på Aktivitetscentre. At man tænker lokalområdet ind ift. Bæredygtighed. F.eks. Samarbejde i lokalområdet mellem forskellige aktører. Det kunne være den lokale butik ift. f.eks. blomster der ikke længere kan sælges, men godt kan bruges til at pynte på Aktiv Centret eller en nærliggende boligforening og meget andet. Vi skal tænke lidt i landsbytanken, hvor man er fælles om at skabe og udvikle lokalområdet.

Vi drøfter at uddele nye flyers i området til den nye sæson. Vi tænker videre ift. landsbytanken.

6) Økonomi

a) Håndtering af kontanter

Det er et emne til Holdledermøde.

b) Fondsansøgning

Vi har modtaget afslag fra Velux-fonden og har bedt om yderligere forklaring.

7) Kunstudvalg

Udstilling af malerier – Lisbeth Sørensen kender en, som gerne vil udstille i huset.
Gerda arbejder videre med at der arrangeres en udstilling med fernisering o.l.

8) Aktivitetsudvalgene - bordet rundt

Lis: Uret i træningssalen har været bagefter med nogle få minutter, så det har måske haft betydning for, at nogen er gået ind før der er åbent for selvtrænere.

Bodil og Astrid: Vi var i Skive og fortalte om Centerråd. De fik valgt et udvalg og var glade for besøget. Det var fint at se, hvordan de gør tingene der.

9) Frivillige bygger bro

Der er til Aktiv Centret samlet set ca. 2.200 her i 2024. Vi har brugt nogle af midlerne og tænker at bruge flere på Åben Hus kaffe og flyers.

10) Hjemmesiden

11) Evt.

Referat fra møde i centerråd 5. marts 2024

Referat

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Lis Vorm, Astrid Christensen, Else Pedersen, Ulla Larsen, Bodil Markmøller, Poul Fischer og Bjarne Jensen

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1) Gennemgang af dagsorden

2) Siden sidst

a) Medlemsmøde

Et virkelig godt møde med god stemning og der var interesse for emnerne. Medlemmerne udtrykker tilfredshed med at komme her.

b) Besøg fra Borgerservice/Bibliotek d. 22/2, kl.10-12

Der blev givet udtryk for, at det var relevante og interessante emner omkring digitale løsninger, fremtidsfuldmagt og andet. Der er positive tilbagemeldinger og det vil være relevant at gentage. Der er mulighed for at få hjælp til digitale løsninger på Biblioteket. Der er åbent hver dag indenfor bestemte tidsrum. Der er ikke tidsbestilling.

3) Årsprogrammet 2023/2024

Vi ser på teksterne til det nye års program – evt. nedsætte et udvalg til det.

Dato på: aktivitetsudvalgsmøde, julemarked, julefrokost, nytårskur, forårsmarked, frivilligfest,

Andre fester? Koncerter? sang dag med højskolesangbogen?

Årsprogrammet er kigget igennem af en frivillig og der er fundet enkelte ting, som bør rettes.

Poul, Bodil og Bjarne læser det igennem og melder tilbage til Gerda.

Aktivitetsudvalgsmøde: Vi afventer arbejdet med ny struktur og ser, om der bliver behov for et møde i løbet af sæsonen.

Julemarked: lørdag d. 16/11-2024

Julefrokost: onsdag d. 20/11-2024

Nytårskur: mandag d. 13/1-2025

Forårsmarked: lørdag d. 5/4-2025

Frivilligfest: torsdag d. 12/6-2025

Andre fester: Der kommer en festival – Dato kommer

Mad fra forskellige lande, evt. inddragelse af nogle af de nationaliteter vores medlemmer har kendskab til. – Det arbejder vi videre med.

Koncerter: Vi drøfter forskellige ideer

Sangdag – Højskolesangbogen: Bodil og Gerda arbejder videre med det. Dato kommer senere.

Bruger betaling

Fortsætter vi med de nuværende priser? Skal der tilføjes nogle?

Vi regulerede priser sidste år og det besluttes at fastholde brugerbetalingen uændret.

4) Arrangementer

a) Frivillig tur d. 13/6-2024 opslag til ophæng efter påske

Bodil og Astrid laver et opslag – Alle hold holder fri denne dag, så de frivillige kan komme afsted. Vi skal være opmærksomme på, at alle frivillige er klar over, at invitationen gælder dem. Der laves et skriv til Aktiv Nyt.

b) Holdledermøde d. 24. maj

Invitationen gælder alle frivillige på holdene. Gerda sender invitation ud med opfordring til at indsende emner til dagsorden.

c) Henvendelse fra et Aktivitetscenter i Horsens

De vil gerne komme på besøg d. 18. april. Hvem vil fortælle om AC?

Gerda fortæller lidt om rammer for vores tilbud og der vil blive noget snak rundt i huset. Vi prøver at lave nogle åbne tilbud, hvor de kan prøve nogle aktiviteter om eftermiddagen.

5) Økonomi

a) Regnskab

Bjarne gennemgår det interne regnskab. Det er internt kun for Centerrådet.

Vi har en rigtig god Økonomi, som giver en drøftelse af, hvordan vi bedst får midler ud til gavn for medlemmerne. Dette regnskab giver et godt overblik til at træffe disse beslutninger i Centerrådet.

b) Drejebænke til træværkstedet

Der er indhentet tilbud på udskiftning af alle drejebænke. Vi påbegynder det forberedende arbejdet med fondsansøgning ud fra det tilbud vi har fået.

c) Håndtering af kontanter

Vi har nu modtaget ny terminal til butikken og en terminal til cafeen.

Der kom mange gode forslag til hvor der til de enkelte aktiviteter kunne reduceres i kontanterne. Der blev foreslået 10 turskort på Cafekøb, Sang og Musik og andet. Før vi sætter noget i gang, vil der blive en snak på de enkelte hold, så de frivillige er trygge ved procedurerne omkring betalingen.

d) Brød til kaffen til de frivillige

I dag får man som frivillig på Aktiv Centret en kop kaffe/the, når man er som frivillig på Centret.

Vi drøfter, om de frivillige udover kaffen skal have brød til.

Vi beslutter, at fra ny sæson, så får man som frivillig en kop kaffe/the og om formiddagen får man et halvt stykke brød med pålæg og om eftermiddagen et stykke kage.

6) Valg

Kandidater.

Vi har fået kandidater til at fylde pladserne i Centerrådet og det er dejligt.

7) Kunstudvalg

8) Avisannonce

Hvad sker der på AC og hvad skal med i den fællesannonce

 • Højskole

9) Aktivitetsudvalgene: bordet rundt?

10) Frivillige bygger bro

Hvad vil vi bruge pengene til? Åbent hus eftermiddagskaffe, børn på besøg til yoga,

Kunne vi bygge bro til nogle etniske foreninger

Kunne vi bygge bro til Brændgårdsparkens fælleshus.

11) Hjemmesiden

Værdier, husregler skal der nye tekster – skal det fylde på hjemmesiden?

Udsættes til næste møde

12) Evt.

I Aktiv Nyt står det lidt uklart hvilke dage der er lukket op til påske – Der er lukket mandag, tirsdag og onsdag op til påske. – Vi følger lige op på, om der hænger klar information andre steder på Centret, så der ikke er tvivl om det.

Næste gang drøfter vi Højskole i efteråret, så vi kan komme i gang med at lave programmet.

I forbindelse med kulturugen er der et fælles kreativt projekt på tværs af kommunen. Det arbejdes der på at Aktiv Centret bliver en del af.

Referat fra møde i centerråd 6. februar 2024

Referat

Sted: Lokale 1, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Lis Vorm, Astrid Christensen, Else Pedersen, Ulla Larsen, Bodil Markmøller, Poul Fischer og Bjarne Jensen

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

Afbud fra Else Pedersen

1) Gennemgang af dagsorden

2) Siden sidst

a) Nytårskur

En rigtig god formiddag med et interessant oplæg og god opbakning.

b) Åbent hus eftermiddagskaffe

En overskuelig flok – det har givet i hvert fald et nyt medlem.

c) Bøf og banko

Det gik rigtig fint med 42 deltagere. Der var mange nye, som vi ikke har set før. Deltagerne giver udtryk for at det er meget hyggeligt.

d) Møde med selvtrænere

Et godt møde med stor spørgelyst og et virkelig godt fremmøde. Vi havde gode drøftelser af, at vi er et helt hus med mange opgaver der skal rummes også i træningssalen.

Der er opfordret til, at er der noget der ikke fungerer i træningssalen, så giv besked i informationen.

3) Årsprogrammet 2023/2024

Vi ser på teksterne til det nye års program – evt. nedsætte et udvalg til det.

I første omgang gives opgaven til en af de frivillige i informationen.

4) Arrangementer

a) Medlemsmøde 20/2-2024

Hvem vil fortælle om hvad centerrådet laver?

Der bydes på rundstykke og kaffe.

Centerrådet mødes kl. 9 og gør klar.

b) Valg – Kandidater – Hvem ønsker genvalg?

Det er afklaret, hvem der ønsker genvalg og hvem der ikke gør. Dem vi mangler, spørger vi. Det afklares inden d. 20/2. Vi har emner vi spørger ift. at melde sig, som kandidater.

c) Frivillig tur d. 13/6-2024

Det bliver alletiders tur til Fur, hvor de frivillige rigtig bliver forkælet. Der bliver guidede bustur rundt på øen, middag og eftermiddagskaffe.

Alle hold er aflyst denne dag.

d) Henvendelse fra et Aktivitetscenter i Horsens.

De vil gerne komme på besøg d. 18. april – Aktiv Nyt.

Det er deres Centerråd der inviterer deres frivillige med på tur, hvor formålet er at hente inspiration hos os. Vi taler om, at det kunne være interessant også at høre om hvordan de gør.

De vil gerne se huset og forskellige aktiviteter og høre om hvordan vi driver aktivitetscenter.

Vi vil gerne skabe liv i huset denne dag.

Vi spreder budskabet via holdlederne og via Aktiv Nyt.

e) Forårsmarked lørdag d. 16. marts

Der er gang i salget af boder. Vi spreder budskabet via opslag, kultunaut o.a.

f) Besøg fra Borgerservice/Bibliotek d. 22/2, kl.10-12

De kommer og snakker om digitale løsninger – Mit ID o.l. Her er det muligt at få lidt hjælp til det. Der er tilmelding i Informationen.

g) Skt. Hans – det er en søndag

Der er et udvalg der gerne vil arrangere det. Det kan fint gennemføres på en søndag. Der bliver lidt mere for de frivillige selv at stå med, da der ikke er personale på arbejde.

5) Økonomi

a) Håndtering af kontanter

Vi ønsker at høste de lavt hængende frugter og sørge for at dem der kan betale med dankort eller Mobilepay, også har mulighed for det og gør det. Vi er helt opmærksomme på, at vi har en del brugere der ønsker at betale med kontanter og det skal fortsat være muligt.

Vi får til medlemsmødet afdækket medlemmernes ønsker og udfordringer ift. betaling.

Vi har i dag en dankortterminal – den holder til i informationen. Kan det evt. være muligt at leje er terminal mere, så vi kan have en i cafeen. Gerda afklarer hvad det vil koste. Vi drøfter også, at man kan overveje at sælge 10 turskort til kaffe/kage i Informationen mod digital betaling, som så kan bruges i cafeen. Der kunne være mængderabat på et titurskort.

Vi drøfter at vi i højere grad skal opfordre til at der betales digitalt fremfor kontant.

Vi skal gøre det så enkelt som muligt.

b) Banko – Status på køb af PC og evt. program

Der arbejdes på sagen

Kan vi bruge mobil pay/dankort til Banko?

Vi aftaler, at vi prøver af, at det er muligt at betale med, Mobilepay og gør os erfaringer med hvordan det fungerer.

Vi giver mulighed for at der kan betales med Mobilepay – Det er det vi melder ud.

c) Regnskab 2023

Vi kommer ud med et virkelig fint regnskab for 2023 med overskud i både Cafe og Center. Dette afspejler den øgede aktivitet og stigning i medlemstal som vi mærker. Det er virkelig dejligt efter flere år, hvor cafeen har haft underskud eller gået i 0.

Dette giver anledning til, at vi fremadrettet ser på hvordan vi sikrer, at disse midler kommer ud til gavn for aktiviteter for medlemmerne. Dette kunne bl.a. være på nogle af de lidt dyre arrangementer f.eks. Julefrokost om det kunne laves til en billigere pris?

Vi skal have nye banner og elastikker – evt. også nye tekster

Det bevilges der indkøb af.

Der ønskes bannere til højskole – Vi overvejer hvilke arrangementer vi ønsker at have bannere til.

Fondsansøgning

Der uddeles den opdaterede ansøgning.

6) Prøvehandlinger

Frit lejde for prøvehandlinger der udfordrer mål og rammer.

Kom endelig med de gode ideer, når de opstår.

7) Kunstudvalg

Midler fra kunstfond

8) Avisannonce

Hvad sker der på AC og hvad skal med i den fællesannonce

 • Sang og Musik, Smedeværksted, Højskole 12/3 og 9/4

9) Aktivitetsudvalgene: bordet rundt?

Er der interesse for at vi har et arrangement tirsdag d. 11. juni under kulturugen i uge 24. Så vil Bodil søge midler til det. Det vil vi rigtig gerne.

10) Evt.

Bjarnes forslag til ny organisation fremlægges – det tages med i den fremtidig snak om evt. ny brugerstruktur.

Vi drøfter, at den nuværende organisation har behov for et løft, så organisationen er tilpasset nutidens og fremtidens brugere.

Brød til kaffen til de frivillige – Dette drøfter vi på næste møde.

Referat fra møde i centerråd den 9. januar 2024

Referat

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Lis Vorm, Astrid Christensen, Else Pedersen, Ulla Larsen, Bodil Markmøller, Poul Fischer og Bjarne Jensen

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1) Gennemgang af dagsorden

2) Siden sidst

a) Nyt gulv i 6 lokaler

Dejligt det er lavet – Der har været et stort oprydningsarbejde og der er købt nye plastkasser, så det ser mere ens ud. Men dejligt, at vi har været det hele igennem og ved hvad vi har af materialer.

b) Julearrangement 24/12

- Tak fra centerrådet for den fine indsats.

Gik rigtig godt – Der har været et stykke i avisen. Det er ikke usandsynligt, at det bliver en tradition. Der var mange frivillige til at servicere og snakke. Det sluttede lidt før, da nogle begyndte at gå lidt før kl. 15.

c) Fine artikler i 2 beboerblade

Fællesbo og Fruehøjgård har fine artikler i deres beboerblade - Det er virkelig godt – Vi kommer ud til mange mennesker med disse blade. Jacobsen Group har en artikel i deres næste beboerblad.

3) Årsprogrammet 2023/2024

Beskrivelse af Aktiviteter 2024/25 – Gerda uddeler sedler, som skal være udfyldt senest 1/3-2024, så vi kan starte på årsprogrammet for sæsonen 2024/2025. Det er vigtigt, at vi lige får taget stilling til hvert enkelt hold.

4) Arrangementer

a) Nytårskur 15. januar – planlægning

Det er glippet med udmelding vedr. tilmelding, så det kan vi ikke forvente deltagerne gør. Der er meldt forskelligt ud ift. starttidspunkt. Der sættes borde op, så dem der kommer til kl. 10. De kan få rundstykket med ind og sætte sig ved bordene.

Vi stiller borde og stole op til min. 100 personer. + stolerækker i alrummet. Vi synger 2 sange. Vi drikker kaffe kl. 9.30- 10.00 og kl. 10.00 taler Connie Jensen. Kl. 11.00 spørgsmål. Vi slutter kl. 11.30

Bodil byder velkommen. Der er lavet en lille gave til foredragsholderen.

Centerrådet mødes kl. 8.30 og smører rundstykker.

b) Selvtræner møde d. 23. januar

Der udsendes dagsorden snarest. Emnerne vi kommer omkring, er gennemgået på mødet. Bodil og Astrid deltager udover Gerda, Louise og Kirsten.

c) Forårs arrangement 2025

– Pia indkalder til et møde.

d) Medlemsmøde 20. februar – invitation

Vi har tidligere aftalt følgende emner: Valget til Aktivitetsudvalg/Centerråd. En drøftelse af at ændre organisationen til en anden opbygning end i dag – Høre medlemmernes mening. Vi offentliggør tanker om Festival og søger andre til udvalget. Frit lejde ift. prøvehandlinger frem til 2025. Rammer og roller i huset kan gentages. Frivillige til Cafeen – Kender I nogle?

Vi aftaler, at emnet omkring fremtidig struktur bliver en kort information, så vi sår et frø og så vil Centerrådet arbejde videre med det.

Kirsten og Gerda laver forslag til dagsorden.

e) Søndagscafé

Der er fortsat ikke noget afklaret. Vi fastholder, at der kan være fordele i at Søndagscaféen kørte som en aktivitet som de øvrige under Aktiv Centret.

5) Økonomi

a) Løbebånd i træningssalen – tilbud

Det tilbageværende løbebånd er gået i stykker i fredags – mandag var der en tekniker og så på maskinen og konstaterede, at den ikke længere kan repareres. Så vi er i den situation, at vi nu ikke længere har et løbebånd. Det vurderer vi ikke er holdbart. Vi har fået tilbud på en brugt maskine hos Proterapi. Proterapi vurderer ikke at en brugt maskine er den bedste løsning for os. Centerrådet beslutter, at den bedste løsning for os lige nu er at købe et brugt løbebånd, så vi løber risikoen for at den holder, så vi får det løst hurtigst muligt. Derudover søges der midler til et nyt.

b) Banko

– problemer med spil/computer – der arbejdes på sagen. Måske vi skal have nyt udstyr.

Vi beslutter, at der indkøbes en ny PC og de programmer og supportvision, der er behov for. Der opleves tilgang af folk der kommer.

Vi kan arbejde på, at vi har programmet installeret på 2 maskiner, så vi har en backup når det ikke virker.

c) Håndteringen af formue – Budget

Nyt regnskabsoplæg

Bjarne har lavet et forslag til årsregnskab ift. hvordan vi fremadrettet kan få et bedre overblik over økonomien. Et overblik vi skal bruge for at kunne tænke mere fremad ift. investeringer. Vi er opmærksomme på, at det ikke skal kræve flere ressourcer at få det overblik, men det er virkelig gavnligt med overblikket. Vi får navngivet fremtidige investeringer, så vi kan gøre rede for det ifm. Fondsansøgninger.

Vi aftaler, at når vi har regnskabet for 2023, så sætter Bjarne det ind i dette regnskab og så bruger vi det fremadrettet og udvikler på det løbende.

Fondsansøgninger.

Poul har lavet et virkelig godt stykke arbejde med fondsansøgningen vedr. udskiftning af udvalgte træningsmaskiner. Centerrådet har modtaget udkast. Der arbejdes videre med det og vi vil som en del af ansøgningen indlægge en egenbetaling på en del af udgiften.

Håndtering af kontanter

Udsættes til næste møde

6) Prøvehandlinger

Frit lejde for prøvehandlinger der udfordrer mål og rammer.

Udsættes til næste møde.

7) Avisannonce

Hvad sker der på AC og hvad skal med i den fællesannonce

8) Aktivitetsudvalgene - bordet rundt?

Tanker om ny struktur – strukturændringer – fungerer aktivitetsudvalgene?

Skal vi i højere grad udvalg under repræsentanterne i Centerrådet.

Vi aftaler, at vi torsdag d. 11. maj har en Centerrådsdag kl. 9 – 14, hvor dagens emne er struktur.

9) Hjemmesiden

10) Evt.

Bjarne: Ideer til kunst i huset. Har set professionelle graffitimalere der laver kunst. Det koster ikke så meget.

Grøn væg af planter med vand der risler. Det kommer med i vores overvejelser ift. vores som kunstudvalg.

Valg: Udsættes til næste møde.

Referat fra møde i centerråd 5. december 2023

Referat

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Lis Vorm, Astrid Christensen, Else Pedersen, Ulla Larsen, Bodil Markmøller, Poul Fischer og Bjarne Jensen

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1) Gennemgang af dagsorden

2) Siden sidst

a) Julemarked

b) Julefrokost

c) Medlemmer

Vi er nu på 380 medlemmer og der er kippet med flaget over det.

d) Personale

e) Løbebånd

Nr. 2 er i uorden

3) Arrangementer

a) Nyt gulv

Huset lukker lidt ned i uge 51

b) Julearrangement

Dato 24. december

c) Selvtræningsmøde

Dato 23. januar 2024

d) Nytårskur

e) Nye tiltag

Drøftelse af nye tiltag i foråret – vi arbejder videre på idéerne.

f) Medlemmer

Medlemsmøde februar – Formål og Emner til mødet?

g) Prøvehandlinger

Frit lejde for prøvehandlinger, der udfordrer Mål og Rammer

4) Økonomi

a) Gennemgang af Regnskab

I Oktober

b) Indkøb af div.

Til Dorthes nye hold. Beløb på 1456 kr.

c) Fondsansøgning

Ift. træningsmaskiner – Ønsker: Nustep, benpres og Løbebånd. Der er indhentet tilbud.

d) Budget

Evt. som i år og så tilretning i marts.

e) Ansøgning fra banko

Kan de få æbleskiver, kaffe og småkager til deres julebanko

5) Avisannonce

Hvad sker der på AC og hvad skal med i den fællesannonce

 • Højskole, Nytårskur og Åbent hus kaffe.

6) Aktivitetsudvalgene

Bordet rundt?

Tanker om ny struktur – strukturændringer – fungerer aktivitetsudvalgene?

Har vi behov for at reviderer vores vedtægter?

7) Frivillige bygger bro

Hvad er det?

8) Evt.

Referat fra møde i centerråd 14. november 2023

Referat

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Lis Vorm, Astrid Christensen, Else Pedersen, Ulla Larsen, Bodil Markmøller, Poul Fischer og Bjarne Jensen

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

Afbud: Poul Fischer, Astrid Christensen

1) Gennemgang af dagsorden

2) Siden sidst

a) Hvilestol

Placering, forslag om lokale 2

b) Videoredigering

c) Beboerblade

Bjarne har arbejdet videre og vi kan nu får en skrivelse i forskellige blade. Fællesbo de vil gerne have nogle billeder med aktive medlemmer på.

 • Fruehøjgaard vil lave et indlæg i deres beboerblad.
 • Jacobsen Group vil sende noget med rundt i deres beboerblad.

d) Åbent hus eftermiddagskaffe

e) Bøf og banko

Det var en stor succes og vi gentager arrangementet i januar.

f) Kaffebord og musik

En rigtig god eftermiddag. Lækkert hjemmebagt kage og dejlig underholdning.

g) Vaccinationsdag

Der var godt 600 personer – dagen forløb rigtig godt. Der var rigtig godt salg i cafeen.

h) Nytårskur

Connie Jensen fra regionsrådet der skal tale ved Nytårskuren skal have et emne at tale over. Bodil taler med hende om forskellige forslag. Vi stiller borde og stole op til min. 100 personer. + stolerækker i alrummet. Vi synger 2 sange. Vi drikker kaffe kl. 9.30- 10.00 og kl. 10.00 taler Connie Jensen. Kl. 11.00 spørgsmål. Vi slutter kl. 11.30

i) Centerrådseftermiddag i Lind

”De nye frivillige” – Kagebordet var helt fantastisk! Hovedpointen var, at fremtidens medlemmer ikke er så trofaste frivillige – De skal brænde for det de engagerer sig i. Vi har været i gang med mange ting. Man skal være vedholdende i at rekruttere frivillige. De skal opfordres/kontaktes 3 gange før de får øjnene op for opgaven. De løst tilknyttede frivillige kan med tiden få interesse for at engagere sig mere fast i f.eks. Centerråd.

3) Årsprogrammet 2023/2024

Vi aftaler, at vi i foråret gennemgår de faste tekster sammen, om noget skal tilrettes.

4) Arrangementer

a) Julefrokost

Der er nu tilmeldt ca. 48 – Der er styr på musikken

b) Julemarked

Det går planmæssigt – Der er bestilt 27 boder – det er flere end vi plejer, så pladsen bliver fyldt op.

c) Nye tiltag

Drøftelse af nye tiltag i foråret – vi arbejder videre på idéerne.

d) Forespørgsel på juleaftens arrangement

To unge mennesker har forespurgt, om de må holde et juleaftens arrangement her i huset juleaftensdag til middag. Der søges sponsorater til dele af arrangementet.

Der er lavet opslag, som hænges op efter sidste tilmelding til julefrokost.

e) Frivillige

Nedsætte et udvalg, som vil komme med forslag til vores frivilligtur/frivilligfest til foråret.

Bodil og Astrid arbejder videre med en frivilligtur til Fur d. 13/6-2024.

f) Selvtrænermøde

Kunne det være relevant med et møde med selvtrænerne, hvor vi kan høre deres behov og få talt om aftaler for brug af træningssal for selvtrænere.

Vi arrangerer et møde tirsdag d. 23/1-2024

5) Søndagscafé

En drøftelse af situationen efter at søndagscafeen har fået nye vilkår. Hjemmesiden, betaling at lokaler, køb i cafeen.

Kunne der være fordele for både søndagscafeen og centret, hvis søndagscafeen bliver et tilbud under Aktiv Centret?

6) Økonomi

Kaffebilletter udleveres til frivillige, når de yder et stykke frivilligt arbejde. De behøver ikke bruge kaffebilletten den dag. Det bestemmer den frivillige selv.

7) Kunstudvalg

Skal vi have købt noget til forskønnelse af huset?

8) Avisannonce

Hvad sker der på AC og hvad skal med i den fællesannonce

 • Nytårskur
 • Åbent hus eftermiddagskaffe
 • Højskolen

9) Aktivitetsudvalgene

Bordet rundt.

Tanker om ny struktur – strukturændringer – fungerer aktivitetsudvalgene? Udsættes til næste gang.

Har vi behov for at reviderer vores vedtægter? Udsættes til næste gang

Astrid: Der kommer en ny frivillig i Informationen onsdag eftermiddag.

10) Hjemmesiden

11) Evt.

Referat af møde i centerråd 3. oktober 2023

Referat

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Lis Vorm, Astrid Christensen, Else Pedersen, Ulla Larsen, Bodil Markmøller, Poul Fischer og Bjarne Jensen

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen

Afbud: Kirsten Fugl Matthiasen

1) Gennemgang af dagsorden

2) Siden sidst

a) Højskole

Vi har haft Højskole 2 gange. Begge gange har der været rigtig mange mennesker. Første gang 86 anden gang 89 personer. Som forventet er der små justeringer, som tilrettes. Stor succes at komme i gang igen.

b) Fundraising kursus

Vi var 5 afsted på kursus og er enige om at det var en god eftermiddag, hvor vi fik ny inspiration med hjem. Næste skridt er at omsætte det til ansøgninger hos forskellige fonde.

c) Træningssal

Har vi er maks. antal på i træningssalen? Centerrådet henstiller til at man søger nogle af de tider, hvor der ikke er så fyldt.

d) Beboerblad

Se på tekst til beboerblad. Bjarne sender til forskellige blade.

e) Åbent hus

Ugen evalueres. Vi må konkludere, at det ikke var en succes at holde åbent hus en hel uge, så vi går tilbage til at holde åbent 1 dag.

3) Årsprogrammet 2023/2024

4) Arrangementer

 • Ny dato for aktivitetsudvalgsmøde. Vi aflyser mødet her i efteråret. Mødet skal ligge før vi har åbent hus dag, så de alle fra udvalget kommer mere på banen til åbent hus og åbent hus eftermiddagskaffe. Snakken om aktivitetsudvalgsmødet affødte en snak om at holde et holdledermøde i maj måned. Vi indkalder til møde d. 24. maj kl. 9.30 – 11.30
 • Stort kaffebord med musik og sang. Der er tilmeldt 30 personer vi havde håbet på flere, men vi gennemfører arrangementet.
 • Vaccination – 3 sygeplejersker over 600 tilmeldte kl. 8.30 – 16.30
 • Nytårskur taler Connie Jensen fra regionsrådet – hun skal have et emne at tale over.
 • Markedsudvalg – Spørgsmålet om man må sælge nye ting, som ikke er hjemmelavede, har været drøftet i markedsudvalget. Deres forslag er, kom til forårsmarkedet med nye ting eller kom sammen med tøjmanden. Deres forslag er 6taget til efterretning.
 • Åbent hus eftermiddagskaffe d. 25. okt. kl. 13.30 Hvilke hold stiller op? hvem fra centerrådet kan fortælle om centret? Hvem laver kaffe mm? Astrid er med fra centerrådet. Alle spørger på de forskellige hold om de vil komme og vise frem, hvad holdet laver. Gerda laver en flyer til kaffebilletterne, så alle holdledere kan informere om åbent hus eftermiddagskaffe på holdene.
 • Julefrokost - ideer til indslag evt. komiker Ulla og Poul arbejder videre med de indkomne forslag

5) Økonomi

 • Ansøgning fra sy kort hold på indkøb til stansemaskinen på 500kr. bevilget
 • Print af halvårsregnskabet uddelt og gennemgået.
 • Drøftelse af nye tiltag i foråret – vi arbejder videre på idéerne.
 • Indkøb af stol - Bodil arbejder videre på at afdække behovet.

6) Avisannonce

Hvad sker der på AC og hvad skal med i den fællesannonce

Denne annonce er den sidste i 2023

Morgenmadstilbud

Julemarked

Julefrokost

Juleværksted

Glas kursus - juletema

Højskole i nov. – datoer

7) Aktivitetsudvalgene

Bordet rundt

8) Evt.

(Gerda har ferie d. 7.nov. næste centerrådsmøde)

Næste møde er flyttet til d. 14. nov. kl. 9.00 – 12.00

Referat fra møde i centerråd 5. september 2023

Referat

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Lis Vorm, Astrid Christensen, Else Pedersen, Ulla Larsen, Bodil Markmøller, Poul Fischer og Bjarne Jensen

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

Afbud: Kirsten Fugl Matthiasen, Poul Fischer

1) Gennemgang af dagsorden

2) Siden sidst

Tilmeldte til ny sæson vi er oppe på knap 300, som har fået betalt deres medlemskab. Der er en del nye medlemmer iblandt.

Der er ændret lidt på selvtræningstiderne og det kræver en indkøringsperiode.

Når der gøres rent eller der er fysioterapeuter i træningssalen kan der ikke være andre derinde. Det kan til tider knibe med forståelsen/accepten af dette. Hvordan løser vi denne udfordring?

Forslag: Kan vi tage en samtale med dem, som det drejer sig om?

Kan døren være låst, når der ikke må komme selvtrænere ind? Kan der installeres automat lås?

Spis sammen med et nyt hold til at afvikle arrangementet. Der var 54 tilmeldt og det var en rigtig god eftermiddag.

Der er opsat ny vand køler i træningssalen.

Vi kan få noget med i Jacobsens Groups beboerblad: Fortælle om huset, nævne nogle af de ting, som man kan gå til på AC. -Bjarne sammenfatter et udkast, som vi ser på næste møde.

3) Årsprogrammet 2023/2024

Der er stadig tilretninger.

4) Arrangementer

Åbent hus uge – uge 38 – der er flere, som skal spørges om at vise rundt.

Højskole opstart. Holdet bag har holdt møde og der er ved at være styr på opstarten. Det er meget spændende hvor stor tilslutningen bliver, rigtig mange har hentet program og givet tilsagn om at de kommer.

Aktivitetsudvalgsmøde d. 6. okt. – særskilt dagsorden udsendes.

Vaccinationsdag – vi finder nogle som vil hjælpe på dagen.

Fundraising kursus er på Fuglesang sø centret d. 19. sep. kl. 13.00 – 16.00 Aftalen er at der deltager 6 personer fra AC. Knud, Poul, Astrid, Bjarne, Bodil, Gerda

5) Økonomi

Skillerum til vaccinationsdagen – der skal købes nye da de gamle er kasserede. 2 sæt Mobile skillerum bestilles.

Vi har gjort en stor indsats for, at få flere førtidspensionister, som medlemmer. Det har givet pote og onsdagsholdet, som udelukkende er for førtidspensionister, er nu oppe på 9 hvilket er rigtig flot! Nu er vi oppe på 14 deltager.

Et af vores nye medlemmer efterspørger muligheden for at tage sig et hvil enten i en hvilestol eller på en briks. Jeg tror at andre af vores førtidspensionister kan have samme behov, hvis de går til noget herinde både formiddag og eftermiddag. Skal vi have anskaffet et par hvilestole/brikse? Kan de have noget på hjælpemiddelsdepotet vi kan afprøve/få. Bjarne forespørger.

Vi har fået henvendelse om stemning af flyglet. Vi spørger i huset om det er nødvendigt?

Smedeværkstedet har igen i år leveret rigtig mange ting til salg i butikken mm. Det giver et flot resultat på bundlinjen.

Vi har tidligere været på en reklame på biblioteket, det er tid til fornyelse – vil vi stadig være med. Vi har besluttet af svarer nej.

6) Avisannonce

Hvad sker der på AC og hvad skal med i den fællesannonce

Førtidspensionister

Bøf og banko

Kaffebord og musik – Bente Busk 5. okt. Kl.

Vaccination

Højskole

7) Aktivitetsudvalgene

Bordet rundt

Forespørgsel om høstfest? Vi vil rigtig gerne holde en fest. Forudsætningen er at der står et hold klar til at arrangerer og afvikle festen.

Forslag om foredragsaften senere på året.

8) Evt.

Referat fra møde i centerråd 1. august 2023

Referat

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Lis Vorm, Astrid Christensen, Else Pedersen, Ulla Larsen, Bodil Markmøller, Poul Fischer og Bjarne Jensen

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

2. Siden sidst

a. Folder uddelt i området ang. Førtidspensionister

Folderen er af frivillige delt ud i flere områder. Oplever man et område, hvor der ikke er omdelt og det er noget man gerne vil gøre, så sig til. Vi har et overblik over hvor de omdeles. Nogle steder omdeles de og nogle steder hænges de op.

Bjarne undersøger hvordan man kommer på Herning Folkeblads ”Events i Herning”. Det kan bruges generelt til arrangementer.

b. Ny medarbejder

Husassistent Denice har opsagt sin stilling. Sabrina Mortensen er ansat og starter mandag d. 7/8.

c. Klage over høje telefonsamtaler i træningssalen

Det opleves, at nogle taler højlydt i telefon og i nogle tilfælde på medhør i træningssalen og det forstyrrer de andre i træningssalen.

Centerrådet opfordrer til, at der ikke tales i telefon i træningssalen. Der opsættes sedler omkring dette i træningssalen.

d. Vandautomat i træningssalen

Vandautomaten er gået i stykker og kan ikke repareres. Centerrådet beslutter, at den ikke kan undværes og der skal købes en ny. Der undersøges nærmere hvilken model det skal være og der indhentes tilbud.

3. Årsprogrammet 2023/2024

a. Åbent hus uge 38

Vi besluttede tidligere på året, at i år holder vi åbent hus alle hverdage i uge 38. Det meldes ud til alle holdledere, så de er orienteret. De kommer på deres normale tidspunkter.

Der vil være nogle til at vise rundt og snakke med de besøgende og fortælle om huset. Der spørges ind til interesse og kan henvises til, at de kommer en dag, hvor der er hold, der kan tilgodese deres interesser. Der udarbejdes plan for hvem der er rundviser hvornår.

b. Årsprogram uddeles

Er udleveret til gennemsyn – rettelser meddeles Gerda.

4. Arrangementer

a. Bøf og banko d. 23. okt.

Der er udarbejdet opslag – der er tilmelding pga. maden.

b. Spis sammen

Nyt hold er klar til at gå i gang med opgaven -Der er lavet program for efteråret.

c. Aktivhøjskolen – første gang d. 12. sep.

Skal vi have en annonce i avisen? – Bodil kontakter en journalist for omtale af, at nu starter Højskolen op på Aktiv Centret. Derudover kommer det i fællesannoncen.

d. Tilmeldingsdag 24. aug.– program for dagen

Fra 10/8 kan man købe sit medlemskab og få hjælp fra d. 14/8. Vi mødes kl. 8.30 på dagen.

Vi mødes og får instruktion tirsdag d. 22/8 kl. 13.30.

e. Fest

Vi har div. Spise-hygge arrangementer. Skal der være fest? -Udsættes til næste møde

f. Udflugt – Bustur?

Bodil undersøger muligheder for udflugt i foråret.

g. Nytårskur d. 15. januar 2024

Vi fortsætter med at tage entre inkl. Forplejning.

Vi arbejder videre med at finde en taler.

5. Økonomi

a. Gennemgang af regnskab fra sidste gang

Vi har en fin økonomi og vi følger det tæt.

b. Dato for kursus i fondsansøgning

Datoen bliver meldt ud, når den er fastsat.

c. Status for fondsansøgninger

Udsættes til næste gang.

6. Caféudvalget

Hanne og Eva deltager

Vi kunne tænke os, at der var flere med i Cafeudvalget, så der er flere om at få de gode ideer og løfte aktiviteterne i Caféen.

Vi har haft mange arrangementer i juni og generelt er der lidt bedre omsætning i caféen. Det er primært arrangementerne, som forbedrer økonomien i caféen.

Vi drøfter, at skal vi have skabt traditioner og forventning om, at man kan købe mad i Caféen, så vil det også betyde en investering, hvor det i en periode måske vil give lidt mere spild. Det er vi indstillet på, er helt OK i en periode, men hen ad vejen skal det jo gerne komme til at løbe rundt.

I maj og juni havde vi gode erfaringer med salg af håndmadder. Det vil vi gerne fortsætte med i det omfang vi har frivillige til at løfte opgaven.

Andre centre har erfaringer med morgenkaffebuffet. De oplever god opbakning til det. Vi taler om, at vi kan starte med at prøve det en gang om ugen. Vi drøfter også mulighed for salatbar en gang om ugen.

Eftermiddag med sønderjysk Kaffebord kunne også prøves af evt. sammen med noget underholdning.

Vi prøver at skrive om det i Aktiv Nyt og søge efter nye frivillige til disse nye tiltag i caféen.

Nogle af tingene er det besluttet at starte op i den nye sæson.

7. Avisannonce

Hvad sker der på AC og hvad skal med i den fællesannonce:

Førtidspensionister

Åbent hus uge 38

Aktiv Højskole

8. Aktivitetsudvalgene

Bordet rundt

Astrid – Jeg har mødt modstand mod at gå i caféen og drikke kaffe. Formidlingen af budskabet er vigtig.

9. Hjemmesiden

Den bliver revideret.

10. Evt.

Referat fra møde i centerråd 6. juni 2023

Referat

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Lis Vorm, Astrid Christensen, Else Pedersen, Ulla Larsen, Bodil Markmøller, Poul Fischer

Afbud: Bjarne Jensen

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen og Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

a. Gennemgang af vedtægter og videre i mappen

Vi har gennemgået vedtægter og aftaler at revidere dem sidst på året, når vi har været samlet i det nye Centerråd et stykke tid. Organisation er ligeledes gennemgået. Vi drøfter brugerbetaling – Enkelte holdledere er undtaget.

b. Drøftelse af om konkret frivillig fritages for medlemskab

Det er et dilemma, da ingen frivillig indsats er mere værd end andre. Det konkrete spørgsmål handler om Pianist til Højskolen og det er vanskeligt at gennemføre Højskole uden en pianist – Centerrådet giver dispensation til at fritage for medlemskab i kommende sæson og så vurderes det igen til næste sæson. Vi vurderer det er vigtigt, at Højskolen kommer godt i gang igen og sang er en vigtig aktivitet i højskolen.

Herunder opstår også drøftelsen af, om frivillige betaler for den aktivitet, de er frivillige på. F.eks. betaler arrangementsudvalget fuld pris for at være frivillig og deltage i fester og det opstår nu om de frivillige til Højskole skal betale deltagerprisen. Vi beslutter, at frivillige til fester og til højskole fritages for at betale for at deltage. Deltagerbetalingen fastsættes så udgiften for de frivillige dækkes.

2. Siden sidst

a. Spisning foregår i caféen

I Corona tiden bad vi alle om at blive i deres lokaler, også når de fik kaffe mm. Nu vil vi gerne have alle tilbage og holde kaffepause i caféen. Det handler om at man kommer ind og møder folk fra de andre hold, at føle sig som en del at det store fællesskab og så bliver der dagligt gjort rent i caféen, hvorimod der i flere af de andre lokaler er ugentlig rengøring.

Centerrådet beslutter, at fra sæsonstart så er det ikke tilladt, at Aktivitetshold spiser i aktivitetslokalerne. Alle skal gå i Caféen og indtage mad og drikke. Dette fordi vi ønsker at skabe en kultur, hvor man mødes på tværs af holdene og der skabes liv i Caféen og i høj grad af hensyn til at rengøringen kan følge med og rummene er indbydende.

Personale må indtage mad i lokalerne, men rydder selv op efter sig.

b. Rummelighed og forståelse i forhold til de forskelligheder aldersgrupper

Det er utrolig vigtigt, at vi har en rummelighed ift. at vi har forskellige behov og ønsker ift. at deltage i aktiviteter og yde en frivillig indsats. Nogle har det bedst med at komme stabilt hver eneste uge og andre har andre ting, de går til og vil ikke forpligte sig til at komme hver uge. Vi skal tilrettelægge vores aktiviteter, så vi kan rumme begge typer af frivillige og brugere.

Vigtigt vi ikke bebrejder hinanden, at vi ikke alle er lige stabile. Der kan være mange årsager.

Det er fantastisk at have stabile frivillige der kommer hver uge og det er lige så fantastisk at vi har frivillige, der vil hjælpe når det passer dem

c. Banko – om eftermiddag

Bankoudvalget har besluttet, at de arrangerer en Bankoeftermiddag, hvor man kan købe en pakke med diverse plader og lodder.

Der holdes et nyt møde tirsdag d. 27/6 kl. 9 omkring planlægning af dette og evt. kommende eftermiddagsbanko. Astrid og Gerda deltager udover Bankoudvalget.

d. Møder med førtidspensionister

Et virkelig godt møde vi havde, hvor der kom mange gode ideer. Personalet har arbejdet videre med nogle af tankerne og der er blevet mulighed for at yde personaleressourcer til det onsdag eftermiddag, hvor vi i morgen starter et hold op, som bliver et hold der bliver bygget op af deltagerne. Tanken er, at det skal udvikle sig lige så stille og så bydes det mere ud til ny sæson.

e. Spis sammen

Udvalget har nedlagt sig selv, da bærende kræfter er stoppet. Har nye lyst til at fortsætte med Spis sammen eller noget i en anden form, så meld jer endelig til Gerda

3. Årsprogrammet 2023/2024

Det er under udarbejdelse og Centerrådet får det at se til et af de kommende møder.

4. Arrangementer

Frivillig fest – plan for dagen - Opgaver er fordelt

5. Økonomi

a. Ansøgning fra banko – se referat fra 2/2 23

2/2 besluttede Centerrådet, at der gives 500 kr. 2 gange om året til Bankoudvalget.

b. Gennemgang af regnskab

Det udsættes til næste møde

c. Fondsansøgninger – forespørgsel fra Fuglsangsø

Vil vi være med til arrangere et internt kursus for Aktivitetscentrene på 3 timer i Fondsansøgninger – Det vil vi gerne være med til.

2 stk. tilbud på løbebånd og crosstrainer

Tilbud bruges til Fondsansøgninger

6. Caféudvalget

Hanne og Eva deltager ved næste møde

7. Aktivitetsudvalgene

Bordet rundt

Dato til kalenderen. D. 9/10 2023 fælles arrangement for alle centerråd.

Orienterer om tidligere vedtagende datoer for div. i huset.

Aktivitetsudvalgsmøde: d. 6/10-2023, kl. 12.30-14.30

Julemarked lørdag d. 18/11-2023

Julefrokost onsdag d. 22/11-2023

Juleplatter uge 50-2023

Nytårskur: mandag d. 15/1-2024

Medlemsmøde: tirsdag d. 20/2-2024

Forårsmarked: d. 16/3-2024

Frivilligfest/tur: torsdag d. 13/6-2024

8. næste møde

Juli eller august? - Vi holder sommerferie i juli-måned

9. Evt.

Centerfysioterapeut – Bolette er sygemeldt på ubestemt tid. Der vil være ventetid på instruktion for selvtrænere – Vi har besluttet, at man som selvtræner melder sig til og så må man gå i gang med at træne og så bliver man kontaktet, når Fysioterapeuterne har tid. Vi håber på forståelse.

Kontaktinfo

Aktiv Centret

Brorsonsvej 12
7400 Herning
Tlf.: 96 28 59 59

Informationen er åben
Alle hverdage kl. 9.00 til 12.00 og 13.00 til 15.30
Dog lukket onsdag formiddag og fredag eftermiddag.

Gerda Simonsen
Aktivitetskoordinator
Mail: takgs@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.