Centerrådet

Centerråd

Centret er brugerstyret. Det betyder at der blandt vores medlemmer er valgt et aktivitetsudvalg, som repræsenterer alle vores aktiviteter.

Der er 7 udvalg. Ud af aktivitetsudvalgene er der valgt 1 medlem pr. udvalg, som udgør vores Centerråd.

Referater fra centerrådsmøderne, findes i informationen.

Centerrådet er medbestemmende omkring aktivitetsudbud, retningslinjer og centrets økonomi.

Centerrådsmedlemmer pr. 1. april 2022

Astrid Christensen - Salg/Service

Ulla Larsen - Arrangementer

Kurt Fagerlund - Spil/sang/musik 

Jonny Olsen - Kreativ

Knud Nicolaisen - Håndværk

Lis Worm - Idræt/Motion 

Else Pedersen - IT/Læring 

Læs tidligere referater fra møderne i centerrådet under nyheder fra Aktiv Centret.

Luk alle
Åben alle

Aktivitetsudvalg

Udvalg Formand/kvinde Medlemmer
Salg og service Astrid Christensen

Lizzie Vestergaard
Kirsten Meyhoff

Arrangementer Ulla Larsen

Niels Nielsen
Vakant

Spil/sang/musik Kurt Fagerlund

Benny Espersen
Vakant

Kreativ John Olsen

Ole Lang Jensen
Susanne Madsen

Håndværk Knud Nicolaisen

Henning Olesen
Egon Lambæk

Idræt/motion Lis Worm

Thorkild Grarup
Finn Hansen

IT/læring Else Pedersen Vakant
Vakant

 

Frivillige

Vi er en stor flok af frivillige på Aktiv Centret, omkring 120 personer.

Det er de mange frivillige, der er med til at muliggøre det brede udvalg af aktiviteter og arrangementer.

Vi vil gerne tilbud DIG muligheden for at være frivillige og samtidig nyde samværet med de mange andre medlemmer af Aktiv Centret.

Alle frivillige er også medlem af centret, så der bidrages til huset.

Har du lyst til at yde en indsats inden for et område, der har din interesse, så henvend dig gerne til personalet.

Referat 3. maj 2022

Referat

Sted: Pejsestuen, Aktiv Centret
Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Lis Vorm, Jonny Olsen, Astrid Christensen, Kurt Fagerlund, Else Pedersen og Ulla Larsen
Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen (afbud), Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

2. Siden sidst

a. Ekstraordinær Generalforsamling i Støtte -/Udvikling – opløsning og spørgsmål omkring nye regler omkring afholdelse af Banko.

 1. På den ekstra ordinære generalforsamling blev det besluttet, at opløse Støtte -og udvikling og lade de tilbageværende midler overgå til Aktiv Centret. Dette er meddelt Herning kommune.
 2. Regler for banko, som blev drøftet – Det undersøges nærmere, hvilke regler der generelt gælder for Aktivitetscentrene. – Vi afventer og fortsætter som hidtil indtil vi hører andet.

3. Årsprogrammet 2022/2023

Priser på brugerbetaling på de forskellige hold – er der noget som skal stige i pris? (Bemærk at sidste år var det ½ pris pga. corona).
Det besluttes, at priserne fra tidligere bibeholdes og bliver som følger:
Billard: 100,-
Video: 50,-
Madlavning: 150,-
Selvtræning: 125,-
Smedeværksted: 100,-
Træværksted: 100
Ølbrygning: 100,-

4. Gennemgang

af Mål og Rammer, udlevering af mappe og gennemgang af øvrige dokumenter – herunder organisation.

a. Mappe med diverse dokumenter er udleveret og gennemgået.

b. Mål og rammer er gennemgået og drøftet. – Det er godt at gøre en gang imellem og få genopfrisket formål og baggrund for driften af Centret.

5. Arrangementer

a. Jubilæumsfest
Der er styr på det meste. Det bliver en god fest!

b. Kulturfestuge
Vi har et arrangement i samarbejde med ældrerådet/Bodil Markmøller d. 14. juni
Der laves opslag og det sættes i Aktiv Nyt i Juni – Tilmelding 10/6.

c. Skt. Hans fest d. 23. juni.
Vores bål fad er stjålet/væk – skal vi købe et nyt, så der kan blive et lille bål på plænen?
Der er lavet aftale om at låne et bålfad.

d. Fester i efteråret? Datoer
Centerrådet vil gerne lade det være op til arrangementsudvalget at afgøre hvad de ønsker og har overskud til at arrangere i efteråret. Vi har tidligere haft høstfest og julefrokost. Centerrådet tænker at en fest nok er det, der er ressourcer til.

e. Royal Side Run 3. juni i Sdr. Anlæg.
Fælles arrangement for alle Aktivitetscentre – Vi håber mange bakker op – Der kommer opslag op – tilmelding senest d. 12/5.

6. Økonomi

a. Skærm til træningssalen – Kan vi med en skærm i træningssalen få mere information ud til de medlemmer der udelukkende går til selvtræning. Kan vi med mere info i højere grad lykkes med at rekruttere frivillige.

Vi beder Pedellen om at undersøge, om en ekstra skærm kan tilsluttes trådløst, da det vil gøre etableringen noget billigere. Vi indhenter pris og vurderer på den baggrund om der skal investeres i det. Det vil give en bedre information til dem der udelukkende kommer i huset til selvtræning.

b. Søge fonde – f.eks. til sangbøger.
Kirsten undersøger hvordan der søges med Nem-ID, når man søger på Aktiv Centrets vegne.

7. Aktivitetsudvalgene - bordet rundt?

a. Lis har købt en hårtørrer til omklædningsrummet – Pedel monterer.

b. Else har samlet 6 personer til at stå for Aktiv Højskolen. De tager kontakt til DOF og hører hvad rammerne omkring det er. Else taler med Gerda om det også ift. udmelding i årsprogram.

c. Kurt - Billard – Udleveret EAN nr.

d. Knud – Vi skal have tjekket, om anlægget kører på en frekvens, som muligvis bliver lukket ned. – Vi giver opgaven til Pedel.

e. Knud – Cafekoordinator – drøftelse af hvordan lønnen dækkes af driften i cafeen – Det er så vigtigt vi bruger cafeen for at opretholde en driftig cafe.

8. Tage billeder af de nye

Lave fuldmagt til brug af billeder. Der laves opslag og sættes på hjemmesiden.

9. Hjemmesiden

 

Referat fra møde i centerråd 5. april 2022

Referat 

Sted: Centerrådslokalet, Aktiv Centret
Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Lis Vorm, Ulla Larsen, Jonny Olsen, Astrid Christensen , Kurt Fagerlund og Else Pedersen.
Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

2. Velkommen til nye medlemmer

a. Konstituering
Knud vælges som formand – Astrid fungerer som næstformand og tager over, hvis Knud har forfald.

b. Planlægning af gennemgang af mål og rammer – mapper laves til næste møde.
Kirsten laver mapper til næste møde, hvor vi gennemgår Mål og Rammer.

c. Kommunikationskanaler – hvordan sikrer vi, at alle orienteres ift. dagsorden o.l.
Vi kommunikerer via Mail og ellers i dueslag.

3. Siden sidst

a. Valg – Velkommen til nye medlemmer – Konstituering - Gennemgang af mål og rammer – mapper laves til næste møde.

b. Nytårskur
Et godt foredrag med humor – der er kommet gode tilbagemeldinger. God opbakning med ca. 150 personer. Vi aftaler, at vi lægger hovederne i blød ift. taler til næste år.

c. Forårsmarked
Et rigtig godt marked – med mange mennesker i huset. Boderne oplevede at sælge meget. Godt salg i Cafeen.
Hvordan får vi flere til at komme og have boder til markedet – Det virker at ringe rundt og Mund til mund virker. Vi kan reklamere for forårsmarked til de boder der er til julemarked. Det tager markedsudvalget med videre.

d. Glasovn
i. Centerrådet har købt en brugt glasovn og fået tilskud til købet fra Støtte- Udvikling. Planen er der sættes hold i gang i kommende sæson. Et hold der i første omgang bliver blandet personalestøttet og frivilligstyrret. Vi arbejder på at sende 1-2 på kursus – Centerrådet beslutter at dække udgiften for 1-2 frivillige holdledere.

4. Årsprogrammet 2021/2022

a. Hvordan går det med aflevering af holdsedler til næste sæson.
Der er kommet mange sedler ind – Astrid tjekker op på hvem der mangler og giver hvert Aktivitetsudvalg besked om at følge op.

b. Datoer kommende sæson

 • Tilmelding ny sæson –
  1. Medlemskort fra 11/8
  2. Tilmelding hold 18/8
 • Åben hus – Torsdag d. 6/10 - 2022
 • Åben hus eftermiddage – Mandag d. 19/9-2022 og mandag d. 14/11-2022
 • Vaccinationsdag – Vi får datoen fra Vaccinationsservice
 • Julemarked – Lørdag 19/11-2022
 • Aktivitetsudvalgsmøde – Fredag d. 16/9-2022 kl. 13.00 – 14.30
 • Fester – Drøftes til næste møde
 • + evt. andre arrangementer. – Forslag om forårskoncert. – Det drøftes senere.

5. Arrangementer

a. Frivilligtur/fest – Hvad er der stemning for i år?
Der arbejdes på at arrangere en god dag.

b. Jubilæumsfest.
Udvalget har styr på det meste. Der er frivillige der hjælper på dagen med forskellige opgaver.

c. Sct. Hansfest – Et udvalg er i gang med at arrangere.

6. Økonomi

- intet nyt

7. Aktivitetsudvalgene: bordet rundt

a. Idræt og Motion
Føntørreren i omklædningen er gået i stykker – Kan der bevilges en ny. Der er enighed om, at der bevilges en til 300 – 400 kr. – Lis går på indkøb.

b. Salg og Service
Brev modtaget vedr. Højskolen. Højskolen har mistet sin tovholder. DOF har efterlyst nye til at drive det. Vi vil gerne se om det er muligt at finde en ny tovholder, som har tilknytning til huset. Det er en fordel, at DOF står bag, da de er bagland ift. økonomien. Centerrådet tager kontakt til relevante emner.

c. Håndværk
Svejseanlægget i smedjen er i stykker og der kan ikke længere fås reservedele.
Knud har et brugt svejseværk på hånden til ca. 1500 – 2000 kr. Smedene mener kvaliteten er i orden. – Centerrådet bevilger pengene – Der sendes en ansøgning til Støtte - Udvikling

d. Spil, sang og musik
Klædet på Billardbordet er slidt og trænger til udskiftning. – Kurt indhenter en pris og det søges via Støtte - Udvikling

8. Frivillige bygger bro

a. Børneteater – Plads til forskelle. Vil vi være med igen?
Vi siger ja tak til samarbejdet. Børneteatret kommer d. 4/11 - 2022

9. Hjemmesiden

a. Referater lægges på hjemmesiden

b. Ønsker vi vores billeder på hjemmesiden – Fuldmagt
Vi laver fuldmagt for de nye på næste møde.

c. Tage billeder til ophængning på Centret og evt. hjemmeside.
Vi tager billeder næste.

10. Evt.

 

Referat fra møde i centerråd 7. marts 2022

Referat

Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Lis Vorm, Holger Fjord, Jonny Olsen, Astrid Christensen
Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

Ok


2. Siden sidst

a. Stormøde – Evaluering og opfølgning

 • Mødet var godt besøgt – Der var en god stemning. Birthe har lavet et rigtig godt referat i Aktiv Nyt. (fremadrettet kan vi henvise til referat fra seneste Centerrådsmøde på hjemmeside og i information)
 • Der var god dialog ved bordene – Gode ideer og tilbagemeldinger.
 • Der kom en ide om en hyggecafe, hvor målet er Socialt samvær. Knud taler videre med dem der kom med forslaget

3. Arrangementer

a. Forårsmarked – Få tilmeldte – Annonce?

 • Der er nu 10 tilmeldte boder – Gerda sætter en annonce op og sætter i avisen.
 • Astrid ringer rundt til dem der plejer at have en bod.

b. Jubilæumsfest / Fødselsdagsfest

 • Vi annoncerer efter hjælpere på Skærmen, med frist for tilmelding senest d. 18/3.
 • Der skal laves Invitation/opslag – som sættes i Aktiv nyt i April.

c. Nytårskur

 • 4/4-2022 kl. 9.30 – Der serveres et halvt rundstykke og kaffe på gangen.
 • Vi sidder på rækker – Knud afklarer, om han skal bruge lærred – Det afgør hvilken vej stolene skal vende. Der sættes stole op til 200 personer
 • Brugerrepræsentanterne i Centerrådet står for at smøre rundstykker eller finde nogen til det. – mødes kl. 8.
 • Kirsten byder velkommen.
 • Der er reklameret i Aktiv Nyt og på skærm – Der sættes annonce i Avisen – Det sker og evt. på biblioteket. – Knud får en overskrift på foredraget.

4. Økonomi

a. Corona kompensation til cafeerne stopper 1. februar.

5. Valg til Aktivitetsudvalgene – Mulige kandidater

a. Vi drøfter flere mulige kandidater, som vi vil spørge. Vi håber at få hullerne fyldt ud.

6. Aktivitetsudvalgene: bordet rundt

a. Arrangementer på andre Centre må de hænges op – Ja det må de gerne. Godt vi kan hjælpe hinanden.

b. Der er et ønske om at kunne købe boller eller franskbrød i cafeen – Noget der ikke er så sødt. Det er givet videre til Cafeen.

c. DGI invitation til Netværksmøde – Senioridræt. – Vi formidler tilbuddet, til relevante, så de får mulighed for at deltage.

d. Årsprogram – Vi deler sedler ud til holdledere, som skal afleveres senest d. 23/3 – Astrid følger op torsdag d. 24/3, om alle er modtaget og sørger for, at Informationen følger op med de holdledere der mangler.

7. Evt.

Intet

Kontaktinfo

Aktiv Centret

Brorsonsvej 12
7400 Herning
Tlf.: 96285959

Informationen er åben
Alle hverdag kl. 9.00 til 12.00 og 13.00 til 15.30
Fredag lukker den kl. 12.00

Gerda Simonsen
Aktivitetskoordinator
Send e-mail til Gerda

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.