Centerrådet

Centerråd

Centret er brugerstyret. Det betyder at der blandt vores medlemmer er valgt et aktivitetsudvalg, som repræsenterer alle vores aktiviteter.

Der er 7 udvalg. Ud af aktivitetsudvalgene er der valgt 1 medlem pr. udvalg, som udgør vores Centerråd.

Referater fra centerrådsmøderne, findes i informationen.

Centerrådet er medbestemmende omkring aktivitetsudbud, retningslinjer og centrets økonomi.

Luk alle
Åben alle

Centerrådet - se medlemmer

Centerrådsmedlemmer pr. 1. april 2022

Medlem og udvalg Foto

Astrid Christensen

Salg/service

Else Pedersen

IT/Læring

Jonny Olsen

Kreativ

Knud Nicolaisen (formand)

Håndværk

Kurt Fagerlund

Spil/sang/musik

Lis Worm

Idræt/motion

Ulla Larsen

Arrangementer

Gerda Simonsen

Aktivitetskoordinator

Kirsten Fugl Matthiasen

Leder

 

Læs tidligere referater fra møderne i centerrådet under nyheder fra Aktiv Centret.

Aktivitetsudvalg

Udvalg Formand/kvinde Medlemmer
Salg og service Astrid Christensen

Lizzie Vestergaard
Kirsten Meyhoff

Arrangementer Ulla Larsen

Niels Nielsen
Vakant

Spil/sang/musik Kurt Fagerlund

Benny Espersen
Vakant

Kreativ Jonny Olsen

Ole Lang Jensen
Susanne Madsen

Håndværk Knud Nicolaisen

Henning Olesen
Egon Lambæk

Idræt/motion Lis Worm

Thorkild Grarup
Finn Hansen

IT/læring Else Pedersen Vakant
Vakant

 

Frivillige

Vi har en stor flok frivillige på Aktiv Centret. Det er de mange frivillige, der muliggør det brede udvalg af aktiviteter og arrangementer. Opgaverne som frivillig spænder vidt. Det kan være alt lige fra at passe husets blomster, stå i cafeen, vaske op efter en fest, hjælpe på et frivillig- eller personalestyret hold, sidde med i et aktivitetsudvalg og meget andet.

Vi vil gerne tilbyde DIG muligheden for at være frivillig og samtidig nyde fællesskabet og samværet med de mange andre medlemmer af Aktiv Centeret. Din indsats er af stor betydning både for andre og dig selv. Henvend dig til Centerrådet eller personalet og hør nærmere om de mange muligheder.


Alle frivillige skal være medlemmer af centret.

Har du lyst til at yde en indsats inden for et område, der har din interesse, så henvend dig gerne til personalet.

Referat af møde i centerråd 2. februar 2023

Referat 

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Lis Vorm, Jonny Olsen, Astrid Christensen, Else Pedersen og Ulla Larsen          

Personalerepræsentanter:   Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

2. Fremtidens Aktiv Center

 • Kort information før kl. 10
 • Opsamling efter frokost.
 • En god formiddag med mange gode forslag til fremtidens Aktiv Center.
 • Vi har fået en del materiale, som vi vil arbejde videre med.
 • På medlemsmødet melder vi ud, at vi lige nu har lov til at lave prøvehandlinger og det kan f.eks. være kortere kurser. Det kunne være korte kurser indenfor de emner vi i forvejen har hold indenfor. Det kunne også være noget helt nyt. Ideer modtages gerne.
 • Vi lykkedes ikke med at få førtidspensionister med til mødet i dag. Vi vil prøve at arbejde på et lignende møde for førtidspensionister, så vi kan høre hvad deres ønsker er til et fremtidens Aktiv Center og hvordan vi kan tiltrække flere førtidspensionister.

3. Siden sidst

a. Nytårskur

Der er positive reaktioner – Dorthe havde god tid og talte med flere bagefter – Vi skal være mere tydelige på i hvilket tidsrum det foregår, både i invitationen og i aftalen med foredragsholder.

b. Møde med Bankoudvalg

Et rigtigt godt møde med positiv stemning, hvor der blev drøftet tilskud. Det er aftalt, at man ikke længere har en Bankopung, men fremadrettet søger Bankoudvalget om tilskud ved Centerrådet til f.eks. Julebanko og sommerarrangement. Beløbet er aftalt til at være på 500 kr. de to gange om året.

4. Årsprogrammet 2023/2024

a. Udlever sedler til holdledere
 • Hvert Centerrådsmedlem udleverer sedlerne til de hold de repræsenterer. Sedlerne udfyldes og afleveres til Gerda senest d. 10/3 til Gerda. Sedlerne danner grundlag for det der kommer til at stå i årsprogrammet og på hjemmesiden.
 • Aktivitetsudvalgsmøde: d. 6/10-2023, kl. 12.30-14.30
 • Julemarked evt. 18/11-2023
 • Julefrokost 2023: onsdag d. 22/11-2023
 • Juleplatter uge 50-2023
 • Nytårskur: mandag d. 15/1-2024
 • Medlemsmøde: tirsdag d. 20/2-2024
 • Forårsmarked: d. 16/3-2024
 • Frivilligfest/tur: torsdag d. 13/6-2024
b. Åbent Hus
 • Vi prøver at lave en uge med Åbent Hus (alle 5 hverdage kl. 9-16) – Vi får brug for en del rundvisere i løbet af ugen (en af gangen)
 • Vi fortsætter med at lave Åbent Hus-Kaffe – Onsdag d. 25/10 kl. 14-15.30 og 24/1-2024

5. Arrangementer

a. Medlemsmøde

Vi har talt om følgende emner på sidste møde.

 • Bruge cafeen - Cafeudvalg
 • Facebook
 • Fremtidens Aktiv Center
 • Valg
 • Spørgsmål fra deltagerne.
 •  Under valg bliver der en gennemgang af organisationen.
b. Valg

Vi har ledige pladser og der er flere der skal spørges. Vi har planen klar til medlemsmødet. Meld tilbage til Gerda/Kirsten senest i løbet af uge 6.

c. Royal side Run
 • Indkøb beklædning – hold
 • Lis har undersøgt køb af kasketter. Firmaet Igo-profil. Vi ser de har muleposer med logo på. Det kunne være en god ide, da det er brugbart for de fleste og det vil også være synligt på dagen. Gerda og Lis arbejder videre med det.
d. Forårsmarked

Der er forårsmarked d. 25/3-2023. Der er få der har bestilt bod.

e. Frivilligtur/fest
 • Sidste år var det en tur ud af huset. I år beslutter vi, at det skal være en fest, så vi tilgodeser dem der ikke er så meget til en tur.
 • Budgettet er ca. 500,- kr. per frivillig.
 • Gerda, Ulla og Astrid går videre med at arrangere.
f. Arrangement med Politiet med emnet bedrageri

Det bestilles over internettet Gerda og Knud arbejder videre med det.

6. Økonomi

a. Regnskab for 2022
 • Vi gennemgår regnskabet på Centerdelen. Der er et mindre overskud og det er vi meget tilfredse med. Vi har fået pengene tilbage til medlemmerne og gode aktiviteter. Vi har lavet flere større investeringer, som der er givet god feedback på.
 • Vi gennemgår Caferegnskabet. Der er underskud på 25.000, - i Cafeen. Det ser ikke så slemt ud som frygtet og Cafeen har en egenkapital at trække på, men det går ikke på længere sigt. Vi vil fortsat have et stort fokus på hvor dan vi kan øge aktiviteten i Cafeen og derved øge omsætningen. Vi opfordrer til, at man støtter cafeen, bruger cafeen og at man har cafeen i tankerne, når man laver arrangementer o.l.
 • Det er en erfaring i Cafeen, at runde tal/priser gør det lettere og øger salget.
b. Status Løbebånd

Løbebåndet er 5 år gammelt og skal nu repareres for et større beløb for anden gang. Ny-pris er på ca. 15-20.000,- kr. Vi drøfter muligheden for at søge fonde til indkøb af en ny og overvejelsen går på, om man skal søge til mere end en maskine. Cross-traineren er ved at være slidt.

7. Kunstudvalg

 • Der er midler vi må bruge i år.
 • Skal vi efterspørge interesserede til Kunstudvalget igen?

8. Avisannonce

Hvad sker der på AC og hvad skal med i den fællesannonce

9. Aktivitetsudvalgene

Bordet rundt?

10. Frivillige bygger bro

Oplæg om fremtidsfuldmagt

11. Hjemmesiden

Nyhedsbrev/mail

12. Evt. 

Mødet i april er i lukke ugen op til påske, så i stedet bliver det d. 11/4-2023

Info om ansættelse af Husassistenter:

Vi har ansat to nye Husassistenter, Heidi starter d. 20/2-2023 og Lita starter 1/3-2023.

Referat fra møde i centerråd 3. januar 2023

Referat 

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Lis Vorm, Jonny Olsen, Astrid Christensen, Else Pedersen og Ulla Larsen          

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

2. Siden sidst

 • Juleplatter ca. 100 stk. – egne drikkevarer med – Kulturen omkring at støtte cafeen drøftes.
 • Det er også drikkevarerne cafeen tjener på – så det er vigtigt, at drikkevarer købes i cafeen. Flere skal køre herfra. Vi drøfter, om der nu er et marked for alkoholfri øl, det var der ikke for 3 år siden, men der er nok sket en forandring på det punkt.
 • Vi aftaler, at når der er aktuelt, så kan det sættes i Aktiv Nyt og nævnes på medlemsmøde, at vi skal støtte op om cafeen.

3. Årsprogrammet 2023/2024

 • Til næste møde kommer vi til at drøfte datoer til næste sæson. Overvej gerne, om der mangler noget i årsprogrammet. Skal vi have nye arrangementer, musik o.l.
 • Vi aftaler, at Ulla arbejder videre med at afklare, om der er nogle der kunne tænke sig at være med i et arrangementsudvalg.

4. Arrangementer

a. Nytårskur
 • Vi har nytårskur d. 16/1 kl. 10 – Der smøres rundstykker fra kl. 8.30 – Der er tilmelding. Kommer der nogen på dagen, får de lov til at komme ind.
 • Kjeld sætter borde op.
 • Der er annonce i avisen i næste uge.
 • Kirsten byder velkommen
b. Centerrådsdag
 • Vi inviterer nogle der deltager om formiddage til en dialog om hvad der kan modernisere og forny vores center.
 • Astrid spørger Lizzie og Anni og Eva, Knud spørger to fra værkstederne, Gerda spørger en fra Åbent Hus og en repræsentant for Førtidspensionisterne.
 • Vi udleverer invitation med spørgsmål der skal overvejes forud for mødet.
c. Medlemsmøde

Dagsorden/invitation 21/2-2021

Emner

 • Bruge cafeen - Cafeudvalg
 • Facebook
 • Fremtidens Aktiv Center
 • Valg
 • Spørgsmål fra deltagerne.
 • Der gives kaffe og rundstykker.
 • Der er tilmelding.
 • Gerda laver Invitation.
d. Royal Side Run
 • Det foregår i Sdr. anlæg 26. maj 2023 og er et arrangement, hvor der er en gå-rute på 1 og 4 km. Det koster 30 kr. og for det får man en pølse og et brød med øl/vand.
 • Vi opfordrer til, at flest mulige fra Aktiv Centret deltager. Lis undersøger pris på kasketter. Dem der deltager, kan evt. få en kasket udleveret, så vi bliver synlige.
e. Pris på nye hold som prøvehandling
 • Vi drøfter fordele og ulemper ved at nyopstartede hold i dette forår kan få et halvårsmedlemsskab fra holdet starter op. Altså tidligere en 15/2, som ellers er skæringsdatoen.
 • Vi beslutter, at nye hold helt ekstraordinært i dette forår kan få halvårsmedlemsskab fra holdet, starter og sæsonen ud.

5. Økonomi

 • Banko – Opsparing – Økonomi, herunder pris på plader.
 • Prisen på plader stiger nu fra 6 kr. til 8 kr. Banko genererer ikke så stort et overskud, som det tidligere har gjort. Vi følger økonomien nu prisen stiger.
 • Ulla aftaler med Bankoudvalget, at de holder et møde, hvor Knud og Gerda inviteres.
 • Regnskab november – Cafeudfordring evt. nedsætte et Cafeudvalg der kan arbejde med det:
 • Der er underskud på driften af Cafeen – Der er få frivillige, så det er svært at undvære personaletimer. Der mangler i den grad frivillige til at lave frokost. (Vi har mange enlig som måske mere efterspørger noget varmt.)
 • Vi prøver, om vi kan få nedsat et cafeudvalg, som kan stå bag at udvikle cafeen og cafeen udbud. Vi tager det op på medlemsmødet.
 • Løbebånd:
 • Centerrådet beslutter at det skal repareres (Udgift op til 5000,-)
 • Centerrådets generelle holdning er, at der ikke er” cigarkasser” rundt omkring i huset. Alt økonomi går igennem centerrådets kasse.

6. Valg 2023

Forslag til kandidater

Vi spørger forskellige kandidater

7. Avisannonce

Hvad sker der på AC og hvad skal med i den fællesannonce:

 • Medlemsmøde
 • Forårsmarked
 • Banko hver 2. onsdag – reklame
 • Billard – Reklamere for holdene – mulighed for at lave nye hold – ledige dage.

8. Aktivitetsudvalgene

Bordet rundt - Knud har tænkt på at søge fonde til udskiftning af drejebænke – I første omgang er værkstedet i gang med at finde ud af hvad det vil koste.

9. Frivillige bygger bro

Hvilke tiltag/projekter vil vi lave i 2023.

 • Ansøge om pengene.
 • Åbent hus Kaffe
 • Foredrag om fremtidsfuldmagter – kunne det gå under bygger bro – og være et arrangement.

10. Evt. 

 • Gitte Mølgaard har sagt sin stilling op med udgangen af januar – Der er opslået en stilling til besættelse hurtigst muligt og senest 1/3.
 • Sidedøren mod syd er låst af hensyn til kulde på gangen.

Referat fra møde i centerråd 5. december 2022

Referat  

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Lis Vorm, Jonny Olsen, Astrid Christensen, Else Pedersen og Ulla Larsen          

Personalerepræsentanter:   Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

2. Siden sidst

a. Børneteaterfestival

Der var meget få deltagere til arrangementet. Det har nok noget at gøre med, at tilmelding udelukkende foregik på internettet. Gerda evaluerer med Plads til forskel. Vi syntes samarbejdet med Plads til forskel er godt og vigtigt ift. beboerne omkring os.

b. Åbent hus eftermiddagskaffe

Der var kun 2 gæster – Det kan skyldes, at vi ikke har fået det annonceret tilstrækkeligt internt i huset. Vi har haft gang i mange ting. Det resulterede i et nyt medlem, så på den måde var det en succes.

c. Julemarked

Det var en succes – stadeholderne var tilfredse og der var virkelig mange besøgende og de hyggede sig. Der var mange gevinster i det amerikanske lotteri og der blev solgt virkeligt godt i Butikken. Cafeen havde en rigtig god omsætning. Julemarkedet ligger på et godt tidspunk, i weekenden før 1. søndag i advent. Det gav virkelig god stemning at Sonja og Holger spillede på gangen.

d. Julefrokost

Folk hyggede sig og der var god opbakning. Holger og Sonja spillede under maden og AC-orkestret spillede. Der var rigtig god mad.

3. Centerrådsdag

a.  Dagsorden -2. februar 2023
 • Vi deler dagen. Om formiddagen ligger vi op til en dialog omkring frivillighed på Aktiv Centret. Vi inviterer udvalgte brugere, som kan sætte forskellige perspektiver på det at være frivillig og bruger på Aktiv Centret. Det skal inspirere Centerrådet til en videre dialog om udvikling af Aktiv Centret tilbud, så vi sikrer, at vores Aktiviteter matcher brugere og frivilliges behov.
 • Eftermiddagen bliver Centerrådsmøde for februar.
 • Hvem vil vi invitere. – Hvilke tanker skal de gøre sig før mødet.
 • Vi drøfter forskellige emner, som vi beder de inviterede forberede sig på.
 • Vi aftaler hvem vi spørger om at deltage.

4. Arrangementer

 • Nytårskur - Der sættes annonce i avisen ugen før og i fællesannoncen. Det koster 30 kr. og så får man et rundstykke og en kop kaffe. Der skal tilmeldes til arrangementet.
 • Ide til foredrag - Politiet fortæller om/advarer om tricktyveri, falske mails, og andet. Vi arbejder videre med den ide.

5. Økonomi

 • Ansøgning fra banko: Der søges om Kaffe og The i pausen til julebanko. Det bevilges.
 • Budget 2023 – Der er lagt budget for 2023
 • Smedene har fået jern – Der er købt til en længere periode.

6. Avisannonce

 • Hvad sker der på AC og hvad skal med i den fællesannonce
 • Nytårskur, Reklame for banko, reklame for bordtennishold.

7. Aktivitetsudvalgene

 • Bordet rundt?
 • Besøg af Hanne Kirkegaard fra ældrerådet kl. 10.30
 • Ældrerådet gør meget ud af at fortælle, at de ikke er Ældresagen. Der er lovgivet om, at der skal være Ældreråd i alle kommuner. Ældrerådet er høringsberettiget i forhold til byrådets beslutninger. Vores vigtigste opgaver er hørringsdelen ift. det kommunale system.
 • Ældrerådet har fået buskortet igennem. De har også været involveret og haft indflydelse ift. det nye plejecenter i Snejbjerg. Ældrerådet er også primusmotor i Søndagscafeerne. I hvert område er et Seniorråd, som udspringer af Ældrerådet. De har smagt på maden fra Dit Lokale Køkken og fra en ekstern leverandør. Der er planer om, at Ældrerådet vil blive mere synlig, ved at være til stede på Biblioteket.
 • Ældrerådet er aktive omkring alt hvad der vedrører ældre borgere og ensomme i Herning Kommune.
 • Lige nu fylder de foreslåede besparelser og det høringssvar der skal afleveres lige om lidt.

8. Hjemmesiden

9. Evt.

Referat fra møde i centerråd 1. november 2022

Referat  

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Lis Vorm, Jonny Olsen, Astrid Christensen, Else Pedersen og Ulla Larsen          

Personalerepræsentanter:   Gerda Johanne Simonsen (Afbud), Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

2. Siden sidst:

 • Varme mm. i huset – Kirsten har skrevet et indlæg til Aktiv Nyt omkring emnet
 • Træningssalen – Terapeut sen eftermiddag – Bolette har borgere til træning efter kl. 16 – der er fortsat lukket for selvtræning kl. 15.45.
 • Frokostcafé – Der var 21 deltagere til frokostcafeen i oktober og det gik godt. Vi håber på at endnu flere vil deltage fremadrettet.
 • Skærm i træningssalen – Der arbejdes på at få den til at fungere helt optimalt.
 • Status på radio i træningssalen – Radioen fungerer. Udfordringen er, at den for nogle er lidt svært at betjene. Centerrådet vurderer ikke der er behov for udskiftning.
 • Fodspor – Det afprøves at sætte fodspor på gulvet i håb om, at skabe en opmærksomhed på andre dele af huset end der hvor man kommer fra.

3. Arrangementer:

 • Børneteaterfestival – hvem kan deltage d. 4. nov. kl. 13.30 – 15.30 – Eva og Astrid kommer.
 • Julemarked – Der er tilmelding frem til 11/11 og der er indtil nu solgt 19 borde.
 • Julefrokost – Der mangles hjælpere til køkkenet, to fra Centerrådet har meldt sig, men der mangles fortsat lidt.
 • Frokostplatter – Der mangler hjælpere i køkkenet, en hver dag – Tilmelding i Informationen
 • Nytårskur – Ved sidste møde blev det besluttet, at arrangementet koster 30 kr. da vi i år ikke har penge fra vaccinationsdag. Vi opfordrer til tilmelding på forhånd i Informationen og på hjemmesiden – Det vil også være muligt at købe billet på dagen. Knud efterspørger et emne til oplægget.
 • Cafeen efterlyser hjælpere til diverse arrangementer. Vi forsøger alle at italesætte det i huset og overfor konkrete. Man tilmelder sig i Informationen.
 • Åbent hus Kaffearrangement d. 14/11 – Det sættes på skærmen, at medlemmer opfordres til at tage en god ven i hånden, som ikke er medlem. Centret giver kaffen. Der sættes ligeledes banner op.
 • Medlemsmøde holdes tirsdag d. 21/2.2023 – Emnerne udover valg finder vi på næste centerrådsmøde.

4. Økonomi:

a. Regnskab
 • Cafeen er presset på økonomien, men har en god overførsel fra sidste år. Der er dog foreløbig et underskud på driften af Cafeen, så jo flere der bruger cafeen jo bedre.
 • Centerrådets økonomi ser OK ud – vi følger det tæt.

5. Avisannonce

a. Hvad skal med i den fællesannonce for januar.
 • Nytårskur, Canasta, ledige pladser, Sykort Vi har stansemaskine og laver de flotteste kort. – nævnes i annoncen.

6. Prøvehandlinger

 • Centerrådsdag/workshop med indbudte medlemmer/kommende medlemmer? Se tidligere mail fra Gerda – finde en dato
 • Centerrådsmøde 31/1-2023, kl. 9-15. Vi tænker, at vi til næste gang sætter navne på kandidater til at deltage i Centerrådsmødet til en snak om fremtidens Aktiv Centre og frivillighed.
 • Ideer til prøvehandlinger – vi har i denne sæson mulighed for at prøve alternative aktiviteter af. Det gælder både afkortede forløb, som for eksempel 8-10 gange med et kursus i f.eks. trædrejning, smedeværksted, sykort eller hvad vi ellers kunne finde på. Vi kommer til at drøfte videre i Centerrådet.

7. Aktivitetsudvalgene

a. Bordet rundt
 • Cafeen vil gerne vide når holdene holder ferie/fri – for at undgå svind.
 • Holdlederne giver besked til Cafeen, når der holdes ferie, så vi kan tilpasse indkøbene. Astrid laver en seddel der kan komme med Kaffebilletterne ud.
 • Jysk har Fleecetæpper til billige penge – Vi afventer og ser hvor mange tæpper vi får givet og tager det op igen om, der skal købes nogle.

8. Evt.

 • Kan vi flytte næste møde? Pga. julefrokost i daghjemmet – Flyttet til mandag d. 5/12 kl. 9-12
 • Praktikant Kadija – Arbejder nogle timer, 2 dage i ugen indtil videre og varetager praktiske opgaver.

Referat fra møde i centerråd 4. oktober 2022

Referat 

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Lis Vorm, Jonny Olsen, Astrid Christensen, Else Pedersen og Ulla Larsen          

Personalerepræsentanter:   Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

Afbud: Kirsten Fugl Matthiasen, Ulla Larsen

1. Gennemgang af dagsorden

2. Siden sidst

 • Aktivitetsudvalgsmødet. På aktivitetsudvalgsmødet d. 16. sep. Kom der ideer til tiltag for at få mere gang i cafeen igen. For at føre nogle af ideerne ud i livet har vi brug for flere hænder til at hjælpe i cafeen – måske det er noget for dig?
 • Gerda orienterer om, at vi nu har fået nye bander og ny dug på billardbordet. I den forbindelse er vi orienteret om at der nok er et strømforbrug på ca. 500 kr. i måneden til opvarmning af bordet - til gammel strømpris. Vi har derfor valgt at slukke for varmen i bordet.
 • Manglen på frivillige i cafeen og informationen er en stor udfordring – Hvad gør vi? Centerrådet spørger rundt på nogle af holdene om hvem der vil være frivillig.
 • Der er i kommunen indkøbsstop – dette gælder dog ikke centerrådet, da det jo er medlemmernes penge.
 • Vi ved endnu ikke, om vi er omfattet af ny regler om indendørs temp. på maks. 19 grader i offentlige bygninger.
 • Billard – Der er startet 2 hold om torsdagen. Delvis personalestøttede hold.

3. Arrangementer

 • Søndagscafé på AC. Vi er udfordret af, at de driver den frivillige del anderledes end os. Mange af vores medlemmer tro, at søndagscafé er drevet af centerrådet, det er det ikke.
 • Åbent hus d. 6. okt. – færdig planlægning – Hvilke hold har meldt tilbage at de kommer? Vi hjælpes ad med rundvisningen. Lodtrækning.
 • Børneteaterfestival d. 4. nov. Vi har møde med Plads til forskel tirsdag d. 11/10 kl. 13.00 Hvem vil deltage på dagen og til mødet? Knud, Lis, Astrid og Else går med til mødet.
 • Frokost café foreløbigt 2 onsdage. 19 okt. og 16. nov.

4. Økonomi

 • Flot regnskab fra smedeværkstedet, som har produceret og repareret rigtig mange ting. Det har givet et flot afkast i centerrådets kasse = alle medlemmers fælles penge.
 • Ansøgning om 5 billetter á 115 kr. til Kreativ messe i Fredericia. Der bevilges fribilletter til de holdledere, som har kreative hold.
 • Fællesannonce med 4 andre centre – vi begynder at annoncere i okt. Der vil fremadrettet være annonce i Herning Bladet den sidste onsdag i måneden – undtagen juli og aug.
 • Ansøge om de sidste ”Frivillige bygger bro” penge
 • Ansøgning om radio til træningssalen – Det undersøges, hvad den eksisterende fejler. Knud ser på det.
 • Ansøgning fra spis sammen. Ansøgning om penge. Der er bevilget penge til forskelligt til jul, nytår og sommerfest. Derudover er der bevilget maks. 3000 kr. til underholdning.
 • Nytårskur. Det er besluttet, at vi i 2023 tager 30 kr. for deltagelse ved nytårskuren. Vi plejer at finanserne vores nytårskur med de penge vi får på vaccinedagen. I år har Sundhedsstyrelsen besluttet at regionerne skal varetage opgaven med at Influenzavaccinere. Det betyder at vi desværre ikke får penge i kassen.
 • Træværkstedet søger om en ny bore-/skruemaskine. Pris 1400kr. Pengene er bevilget.

5. Aktivitetsudvalgene

 Bordet rundt

6. Frivillige bygger bro

7. Hjemmesiden

8. Evt

 

Referat fra møde i centerråd 7. marts 2023

Referat

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Lis Vorm, Jonny Olsen, Astrid Christensen, Else Pedersen og Ulla Larsen       

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Afbud fra Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

2. Siden sidst

Medlemsmøde: positivt møde med mange gode forslag fra vores medlemmer. Ønske om et initiativ for førtidspensionister – Vi indkalder til et møde med førtidspensionister 9. maj.

Rygsæk med logo

Brug af caféen – alt mad som spises i huset købes gennem cafeen.

3.Årsprogrammet 2023/2024

Brugerbetaling – beløb i 2023/24

Selvtræning 150 kr., Billard 100 kr., Træværksted 125 kr., Ølbrygning 100 kr. Glaskunst 100kr. Smedeværksted 125 kr. Videoredigering 100 kr. Madlavning 150 kr.

Lukkedage, vi gør som sidste år

Hjemmesiden – ændringer

4. Arrangementer:

Foredrag – udvalget mødes til drøftelse om opstart af foredrag mm. i den ny sæson.

5. Økonomi:

Bussen – Samarbejde med Vesterled. Ønsker vi at fortsætte med det? Centerrådet ønsker, at vi går ud af ordningen. Vi ønsker at have mulighed for at kunne leje bussen.

6. Valg

Der er stadig ledige pladser i flere af udvalgene.

7. Avisannonce – hvad sker der på AC og hvad skal med i den fællesannonce

Reklame for: Spis sammen, frokostcafé, Banko, Petanque kom og prøv

8. Aktivitetsudvalgene bordet rundt

Cafeen vil gerne have besked, når et hold holder fri, så vi ikke får for meget mad i overskud

Kan vi få frugt i cafeen

Dejligt med et nyhedsbrev

9. Frivillige bygger bro

10. Hjemmesiden

Kontaktinfo

Aktiv Centret

Brorsonsvej 12
7400 Herning
Tlf.: 96285959

Informationen er åben
Alle hverdage kl. 9.00 til 12.00, samt mandag og torsdag 13.00 til 15.30

Gerda Simonsen
Aktivitetskoordinator

Mail: takgs@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.